Danmarks Breve

BREV TIL: Josephine Bidoulac FRA: Hans Christian Ørsted (1845-04-25)

Til Josephine Bidoulac *) .
Kjøbenhavn den 25de April 1845.

Modtag min hjerteligste Lykønskning til Deres Forbindelse med Welhaven. Jeg behøver neppe at sige Dem, at Alt, hvad der henhører til Deres Lykke, er mig og mine inderligt kjært. Vi have altid frygtet, at De, med Deres ved Natur og flittig Uddannelse saa rigt begavede Aand, ikke skulde finde en Mand, til hvem De med Deres hele Hjerte kunde knytte Dem. Den Lykke, som vi med usikkert Haab ønskede Dem, er da nu bleven Dem til Deel; De har fundet en Mand, hvis Geni har vundet ham en uvisnelig Krands, og som sikkert vil vedblive at lægge ny Ære til den erhvervede. Det huuslige Liv, hvori han nu indtræder, er saa langt fra at lægge nogen Hindring for hans aandelige Virksomhed, at det meget mere vil omgive ham med nye Opfordringer.

Hils den ypperlige Mand og bring ham vore Lykønskninger. Siig ham, at de mange bekjendte og ubekjendte Venner, som hans Digte her have erhvervet ham, sikkert ogsaa, naar de høre hans Forbindelse, ville lykønske ham. Endskjøndt vi ligesaalidet ville som kunne afstride Norge ham. hører han s. 604 dog ogsaa os til, og vi benytte vor lovlige Ret til at nyde hans Værker og elske ham.

18*

Nær havde jeg glemt at takke for det Bind Digte, han for nogen Tid siden havde det Venskab at sende mig. Jeg har læst dem med stor Fornøielse, og mange af dem ere blevne læste mange Gange i mit Huns.

Deres
H. C. Ørsted.