Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Jakob Peter Mynster (1850-03-14)

Til H. C. Ørsted.
Den 14de Marts 1850.

Høistærede Ven!

Hosfølgende Blade *) ville vise Dem, at jeg temmelig nøie har læst den Bog, De senest har havt den Godhed at skjænke mig, men ogsaa, at der er Adskilligt, hvori vore Anskuelser divergere.

Jeg er nu eengang en forhærdet Supranaturalist, og ligesom jeg i sin Tid har maattet forfægte min Anskuelse mod Heiberg, og endog mod Mortensen, saaledes vil det ikke undre Dem, at jeg har optaget den mig her tilkastede Handske.

Det ligger i min Natur at udtale mig med Varme, om hvad der ligger mig paa Hjerte, men jeg tør haabe, at der s. 607 paa disse Blade ikke findes noget Ord, der enten forstyrrer den rolige Undersøgelse, eller strider mod den Høiagtelse og det Venskab, hvormed jeg stedse er

Deres hengivne
Mynster.