Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Hans Christian Ørsted (1850-03-15)

Til J. P. Mynster.
Kjøbenhavn den 15de Marts 1850.

Høistærede Ven!

De modtage min forbindtligste Tak for Meddelelsen af Deres Bemærkninger over min Bog. De ere skrevne med al den ædle Klarhed og Værdighed, som man venter af Dem, og alt det Venskab imod mig, hvorved jeg i saa mange Aar har glædet mig. Det vil være nødvendigt, at jeg svarer. I nogle Punkter ønsker jeg at forstaaes anderledes, end De forudsætter, og det vil vise sig, at jeg angaaende samme ikke afviger saaledes fra Dem, som De formodede. Om et og andet Punkt ønsker jeg at meddele videre Oplysninger. Forsaavidt jeg her kommer til at berøre Gjenstande, som høre til de dunkleste og for Menneskets Tænkning vanskeligst tilgængelige, vil min Sandhedsfølelse byde mig at tale med al den Tvivl og Tilbageholdenhed, som Sagen kræver. I den hele Forhandling vil det være mig kjært, at kunne følge det Forbillede, De har givet mig.

Med bestandig Høiagtelse og Venskab

Deres ærbødigst hengivne
H. C. Ørsted.