Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: ukendt (1850-11-07)

Bogens indhold
Afsender:
Carl Valentin Holten, Georg Julius Liebe, Johan Georg Forchhammer, Poul Egede Sporon og Carl Peter
Modtager:
Hans Christian Ørsted
Brevudgiver:
Mathilde Ørsted, 1824-1906
Dato:
1850-11-07
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Til Samme.

Paa en Dag, da vort Fædreland bringer en af sine store Mænd, der har ladet Danmarks Navn gjenlyde i hele Verden, sin Hyldest, idet De, efter et sjældent Liv i Aandens og Videnstabens Tjeneste, feirer Deres Embedsjubilæum, maa det være os tilladt i Studenterforeningens Navn som en svag Anerkjendelse af det, vi Alle skylde Dem, at udbede os, at De vil modtage Plads som Selskabets Æresmedlem.

Ligesom De stedse med inderlig Kjærlighed har omfattet de danske Studenter, der faderligen af Dem modtoges, naar de betraadte den akademiske Løbebane, saaledes er det vor Forenings Stolthed, at vi i saa lang Tid have kunnet tælle Dem blandt dens Medlemmer, og naar vi selv prise os lykkelige over, at det er faldet i vor Lod at udføre det os overdragne Hverv, da er det, fordi vi føle os overbeviste om, at selv om det i Verdens Øine vil være uden stor Betydning, vil De, som altid færdedes mellem og forstod de Unge, lægge Vægt paa den Hyldest, som Musernes Sønner i Begeistring for det Sande og Gode bringe deres uforglemmelige og uforlignelige Lærer.

I Studenterforeningens Seniorat den 7de Novbr. 1850.

C. Holten.
C. W. Sporon.
C. Borgaard.
C. Liebe.
I. Forchhammer.

S. T.

Herr Conferentsraad Dr. phil. Professor Hans Christian Ørsted, Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand p. p.