Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Jakob Peter Mynster (1850-11-12)

Til Samme.
Den 12te November 1850.

Ved at fremsende disse Blade *) vil jeg ikke gjentage, hvad i Tilegnelsen er sagt, men blot bemærke, at denne Tilegnelse, ikke blot var skreven, men ogsaa trykt, inden de sidste Dages Begivenheder. Det maa derfor undskyldes, at den øverste Titulatur ikke mere passer. Derimod vil De ikke forsmaae den nedenfor brugte Titulatur af „min høit ærede Ven", hvilken under alle udvortes Omvexlinger stedse vil tillægges Dem af

Deres
ærbødigst hengivne
Mynster.