Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Christian Molbech (1850-11-20)

Til H. C. Ørsted.
Kjøbenhavn den 20de November 1850.

Med stor Interesse har jeg læst de Bemærkninger over Schak Staffeldt som Digter og over hans poetiske Charakteer, som jeg i Dag har havt den Ære at modtage fra Deres Excellence. Det er en i sin Korthed og Concentrering meget prægnant æsthetisk-kritisk Dom, der vidner om den klare og skarpsindige Aand, fra hvilken den er udgaaet; og den har i sin Form et eiendommeligt Udtryk af den Tydelighed og Præcision i Stilen, som, ved Siden af Reenhed og Eftertryk, er egen for en dansk Forfatter, der som Philosoph og som Naturens videnskabelige Fortolker, sætter en Ære i at være tydelig og fattelig — en Egenskab, som desværre ogsaa hos os bliver sjeldnere, end man maattc ønske, baade paa Sprogets og Videnskabens Vegne.

Da min Biographie af S. Staffeldt i det Væsentlige næsten er fuldført og nedskreven, kan jeg saameget friere betragte Deres Excellences Meningsyttringer over denne Digter, og prøve Deres Overeensstemmelser med mine egne Meninger, som ikke ere faa Dette vil De allerede have fundet, i Fald min tidligere kritiske Afhandling „om, S. Staffeldt som dansk Digter" (i 1ste og 2det Hefte af de af mig for 3—4 Aar siden udgivne AnaIecter) er bleven Dem bekjendt. Skulde dette ikke være Tilfældet, skal det være mig fjært, ved Leilighed at meddele Deres Excellence dette lille Arbeide.

Deres Excellences egne Bemærkninger anseer jeg for at have saa meget Værd, at de burde offentlig meddeles, hvortil maaskee kun behøvedes et Slutningstillæg — og at maaskee Yttringen om Lit. Samfundets Udgave fik en mildere Form.

s. 628 Jeg skal tillade mig engang i den Henseende, at gjøre Deres Excellence en Meddelelse. Skulde De imidlertid ved nærmere Eftertanke erindre Dem noget til Oplysning om det personlige og poetiske Forhold imellem Staffeldt og Oehlenschläger, særdeles fra Aarene 1803-1805, eller ogsaa senere: vilde det høiligen interessere mig og gavne mit Arbeide, at meddeles saadanne Bidrag fra Deres Haand.

Jeg maa ved den Leilighed bemærke, at det ikke var Schak Staffeldt, men hans Fætter eller Frænde, Otto Diderik Staffeldt (siden Amtmand i Cismar og Travendahl) der 1793 vandt Universitetets Medaille for den æsthetiske Priismaterie.

Med udmærket Høiagtelse henlever jeg

Deres Excellences
særdeles forbundne og ærbødige
C. Molbech.