Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Molbech FRA: Hans Christian Ørsted (1777-08-14/1851-03-09)

Til Etatsraad Molbech.
(Efter Koncept).

Tak for Deres venskabelige Brev. Deres Bifald er mig meget smigrende. Hvis jeg havde Tid til at udarbeide mine Bemærkninger over Schak Staffeldts Digterværker, vilde dette Bifald være mig en stærk Drivefjeder dertil; men mine Arbeider have nu og for en længere Fremtid end den, der rimeligviis staaer til min Raadighed, andre Retninger; saa at jeg ikke let vil kunne optage det tgjen.

Af Efterretninger om Oehlenschlägers og Schak Stasfeldts tidligere Omgang har jeg altfor Lidet at meddele. Denne Omgang faldt i de første Aaringer af dette Aarhundrede indtil Oehlenschlägers første Udenlandsreise. Jeg troer næsten, at deres hyppigste Omgang har været under min første Udenlandsreise, s. 629 hvorfra jeg kom hjem i Begyndelsen af 1804, Saavidt jeg har forstaaet af Oehlenschlägers yttringer antog han, at Staffeldt stræbte at benytte sit Fortrin i Alder, Stand og Verdenskundskab til at tage en vis Autoritetstone imod ham, hvilken den ungdomsfyrige Digter tit gjengjældte, ved at bryde gjennem alle Formalitetsskranker. Engang da de spiste sammen i en Restauration, og Oehlenschläger blev temmelig høirøstet, sagde Staffeldt: Tal dog ikke saa hæsligt; Folk kunde jo troe, at De skjænder paa mig. Men Oehlenschläger svarede endnu høiere: Lad dem tœnke det; jeg skjænder jo virkelig paa Dem.

Naar jeg sætter Pen paa Papiret for at meddele denne Ubetydelighed, skeer det kun for at vise min Beredvillighed til at meddele, hvad jeg kan, hvilket jeg beklager er saagodt som Intet.