Danmarks Breve

BREV TIL: Norton Schaw FRA: Hans Christian Ørsted (1851-01-11)

Til Norton Schaw.
(Efter Koncept).
Den 11te Januar 1851.

Det har været mig en stor Fornøielse at modtage et Brev i mit Modersmaal fra en engelsk Videnskabsmand, og det endog skrevet med den fuldkomneste Sprogrigtighed. — — —

Jeg griber Leiligheden til at sende Dem den anden Udgave af mit Skrift Aanden i Naturen. Jeg har deri søgt at fremstille de høiere Sandheder, som efter min Mening lade sig udlede af Naturvidenskaben. Vel frygter jeg, at mange Læsere udenfor Skandinavien og Tydskland, strax ved første Øiekast, ville erklære Bogen for metaphysisk og hypothetisk; men jeg haaber, at en Mand, der saa fuldkomment forstaaer det Danske, vil dømme mindre fordomsfuldt om en dansk Bog. Jeg veed meget vel, at de Theologer, som ikke kunne skjelne mellem Religionens sandselige Indklædning og Religionen selv, ville fordømme den ; men hos mange Andre vil den virke, ja jeg kan s. 632 sige, har den virket, til Religiøsitetens Befordring. De vil ogsaa finde, at jeg har bekæmpet adskillige Vildfarelser, som ikke herske i England; men med Hensyn paa Skandinavien og Tydskland er det anderledes. Maaskee vilde Bogen snarest anbefale sig hos Dem, om De først vilde læse Dialogen Vandspringet.

De modtage Bevidnelsen af min Høiagtelse.

Deres hengivne
H. C. Ørsted.

Herr H. Norton Schaw,
Sekretair ved det Kgl. Geo. Selskab i London.