Danmarks Breve

Leipzig . Den 21de. Om Morgenen, s...

s. 66 Leipzig.

Den 21de. Om Morgenen, strax førend jeg vilde gaae ud, havde jeg Besøg af Steffens, som havde fundet Lorenzen paa Gaden og af ham havde faaet mit Ophold her at vide. Han reiser nu snart hjem og er maaskee allerede i Kjøbenhavn førend dette Brev. Pi talte med hinanden som gamle Venner, uagtet vi ikke have Seet hinanden uden et Par Gange, for 3 à 4 Aar siden, i Kjøbenhavn. Steffens bragte mig til F. Schlegel, som just var i Leipzig i disse s. 67 Dage. Schlegel havde allerede bestilt en Bogn til Steffens, som havde bestemt denne Formiddag til sin Afreise, saa at jeg kun fandt Steffens for paa Oieblikket igjen at tabe ham. Med Heiberg gjorde jeg ogsaa her Bekjendtsiab i Dag og saae ham eller i det mindste talte med ham for første Gang. Han havde et Brev til mig fra Gjerlew. Reinhard, den unge Bruns Informator, fandt jeg ogsaa paa Gaden og spadserede en Times Tid med ham. Men heller ikke ham beholdt jeg ret længe, da han den følgende Morgen tidlig Skulde reise. Brummer fandt jeg ligeledes i Dag. Endeligen gjorde Schlegel mig bekjendt med den bekjendte Spazier, som udgiver Zeitung für die elegante Welt. Han bad mig at give sig Bidrag til sSin Tidende, naar jeg fandt noget Mærkværdigt paa min Reise. See saa mange nye og gamle Bekjendtskaber finder man ikke let paa een Dag, uden i Leipzig, ved Messen. Og dog har jeg endnu ikke fortalt Alt.

Den 22de var jeg oppe om Morgenen Kl. 3 for at tage Assked med Classens, som jeg ikke havde kunnet komme til om Aftenen. Da de vare reiste, vækkede jeg Suell og fik ham til at spadsere med mig omkring Byen, hvor man har en overmaade smuk Promenade. Den rene Morgenluft og den angeneme Spadserevej gave os Anledning til de fortroligste Samtaler, og vi kom i den behageligste Stemning hjem til Kl. 6, den Tid hvor vi ellers neppe vare staaede op. Afsked med Schlegel og Besøg hos Heiberg, Brummer og Weiss medtog en stor Deel af den øvrige Dag. Med Weit gik jeg til Reinholdt, i hvem jeg fandt den kyndigste, næst Ritter, af alle dem, som jeg har Seet sysselsætte sig med Galvanismus. Han viste mig meget forekommende Venskab. Om Eftermiddagen skulde jeg finde Weiss og hans Brødre i Koli, en Landsby ved Leipzig. Man ganer derhen gjennem de skjønneste Stier, som Slynge sig s. 68 mellem Træer og Buske. Man kalder denne Strækning Rosenthal; men hvorfor veed jeg ikke, da jeg ingen Roser eller Rosenbuske saae der.

5*

Den 26be. Spiist hos Spazier, med Cramer fra Paris, forhen i Kiel, og A. W. Schlegel.

Den 27be reiste jeg med A. W. Schlegel og Suell ad Dresden. S. havde laant en Vogn af Fichte, hvortil vi toge Heste paa Posten. Vi kom blot til Meiten i Aften, hvor vi blevc om Natten. Schlegel og Suell havde begge været overmaade Slet disponerede den hele Dag, Saa at jeg kun morede mig lidet.