Danmarks Breve

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform...

s. 49 Fortsættelse af Breve i Dagbogsform.

Den 12te udarbejdede jeg de Forandringer, jeg vilde gjøre i min Afhandling over Naturmetaphysiken. Hos Fichte traf jeg en Dr. Höyer fra Sverrig, som allerede havde været i Kjøbenhavn for nogle Aar siden og der besøgt mig. Vi tilbragte Aftenen sammen hos ham og talte med hinanden om Paris. Det gaaer ham som alle dem, der ere blotte Philosopher, at de komme særdeles utilfredse tilbage fra Paris. De have Alle hørt en Smule Chemi der, men have ladet sig afskrække i Begyndelsen, derved at de Franske lægge saa slette philosophiske Grundsætninger til Grund.

13de. I Eftermiddag begyndte jeg i Selskab med Weit at lære at blæse Glas. Man har her en Underofficeer, ved s. 50 Navn Faller, som besidder særdeles Færdighed heri, og som kun lader sig betale 1 Mark om Timen for Underviisning. Jeg holder det for Særdeles nyttigt at kunne gjøre visse Smaating, som høre til chemiske og physiske Instrumenter, selv, da man ellers ofte maa betale saadant tre—fire Gange saa dyrt, som det er værd. Jeg hospiterede ogsaa i Dag i Bodes astronomiske Forelæsninger og fandt, at han behandlede Sagen med langt mere Grundighed end Bugge, uagtet han endog har Damer i sine Forelæsninger. Hans Foredag er langtfra ikke saa godt som vor Bugges. Om Aftenen var jeg hos Weit med Karsten, for i Forening med hinanden at læse Kants Naturmetaphysik endnu engang. Bogen er kort, saa at dette er gjort paa 3 eller 4 Aftener. Hensigten dermed er, at W. og jeg ville søge at blive enige over en Mængde Punkter, hvorover vi hidindtil have stridt med hinanden.

4