Danmarks Breve

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform...

s. 31 Fortsættelse af Breve i Dagbogsform.

Den 27de var jeg hos Aronson, en jødisk Læge, som formedelst sin videnskabelige Dannelse nyder almindelig Agtelse. Han har blandt Andet skrevet over Kokopperne, mod Marcus Herz. Jeg besøgte ham, især fordi jeg vidste, at Dr. Mendel, som opholdt sig en Tidlang i Kjøbenhavn, havde leveret ham en Oversættelse af mine naturphilosophiske Arbeider, for at besørges til Trykken. De ere endnu ei trykte, fordi Boghandlerne ikke gierne indlade sig med saa smaa Arbeider, især naar de tillige ere videnskabelige. Om Eftermiddagen var jeg hos Grapengieter, der kurerer Syge en gros med Galvanismus, som det forekommer mig, efter grundfalske Principer.

Den 31 te besøgte jeg Friedr. Schlegel, for at gjøre min Ven Weit bekjendt med ham. F. Schlegels Broder, August Wilhelm, var blandt Flere ogsaa der og udviklede adskillige interessante æsthetiske Ideer. Om Eftermiddagen var jeg hos Grapengieter, for at gjøre galvaniske Forsøg med ham. Aftenen tilbragte jeg hos Hermbstädt, hvor jeg traf Medicinalraad Knope, Professor Wrede med Flere. Wrede er en Mand af mange Kundskaber. Jeg talte med ham om Winterls chemiske System, som han havde studeret noget, men tilstod, at han ei tilfulde forstod. Han udlod sig imidlertid rigtigere og fordeelagtigere derom end de andre Berlinske Chemister, som ei have læst det.

Den 1ste Januar 1802 gjorde jeg Forsøg med et galvanisk Batteri af meget store Plader, som jeg havde laant af Klaproth. De gjorde ikke den ventede Virkning, fordi de vare slet s. 32 bearbeidede. Jeg har siden hørt, at Klaproth heller ikke har kunnet bringe noget ud af dem. Nytaarsdag var denne Gang en dobbelt Fest for Berlinerne, da det nye Skuespilhuus paa denne Dag aabnedes. Men denne Omstændighed gjorde den ogsaa til en Bedrøvelsesdag for Mange; thi Trængselen ved Indgangen var saa stor, at mange Personer bragtes besvimede ud. Fruentimmerskoe, som vare saa forlraadte, at de ei mere kunde bruges, fandt man i Mængde, og jeg saae i den korte Tid, jeg var Tilskuer ved dette Skuespil udenfor Theatret, flere Damer, uden Skoe, med sønderrevne Klæder og dryppende af Sved komme ud af den Menneskehob, hvorigjennem de vilde have trængt sig til Indgangsdøren. Een Dame kom næsten nøgen derfra, en anden fik sin falske Haartour dreiet om, og saaledes saae man overalt Intet uden Forvirring. Jeg var gaaet derhen i det Forsæt at tage mig en Billet; men da jeg saae, hvor mange Ubehageligheder man udsatte sig for, og at man i ethvert Tilfælde maatte vente at faae sine Klæder ruinerede, opsatte jeg den Fornøielse at lære det nye Skuespilhuus at kjende til en anden Gang.

Den 3die var jeg efter Indbydelse til Middag hos Herz. Jeg fandt der Darbes, Fetler, en Konrektor Grathof, Hvfraad Fischer med Flere. Madame Herz lægger sig meget efter Physik og Chemi og underholder sig gjerne med mig over Galvanismus. Jeg har maattet love hende at anstille nogle Forsøg en af disse Dage i hendes Huus. Hun fortalte mig, at hun ikke hørte Hermbstädts Forelæsninger, fordi hun ikke ventede, at de vare grundige nok. Hermbstädt læser nemlig et Kollegium for Damer. Jeg hørte ogsaa i Dag Schlegels Forelæsninger i Æsthetiken, som han holder for et Auditorium af begge Kjøn.

Den 4de bragte jeg et Brev fra Professor Manthey til Assessor Roesch, som har Deel i det herværende Porcellainfabriks s. 33 Bestyrelse. Han viste mig adskillige af Fabrikens Indretninger og lovede at vise mig Resten en anden Gang, da Alt ikke saa hastigen kunde oversees. Det jeg saae, hørte imidlertid til det Vigtigste, i Særdeleshed Ovnen, som efter mit Skjønnende er overmaade vel indrettet.

Den 5te besøgte jeg Richter og talte med ham om en Mængde videnskabelige Gjenstande. Af alle Lærde i Berlin er han den, som helst meddeler sine Kundskaber og tillige viser en ret alvorlig Interesse for mig. Resten af Dagen i Hermbstädts Laboratorium.