Danmarks Breve

London Fredagen den 18de September ...

s. 578 LondonFredagen den 18de September.

Om Formiddagen Kl. 10 til 12 var jeg hos Faraday, som viste mig sine nye Forsøg. De ere alt offentligt beskrevne; men det var mig meget lærerigt at see, hvorledes han anstillede Forsøgene. Instrumenterne vare meget simple, men kraftfulde, Virkningerne store, og, om jeg saa maa sige, haandgribelige.

Til Middag (Kl. 5) vare vi indbudne af Dr. Playfair, som boer 5 til 6 engelske Mile fra Leicester Square, udenfor London, paa Veien til Richmond. Han er nygift og havde allerførste Gang Selskab i sit Huus. Selskabet var meget behageligt. Vi kjørte derfra til Gassiot, atter endeel engelske Mile. Her var et stort Selskab indbudet til at komme sammen med os Fremmede, og see hans Apparater og Forsøg, som vare glimrende, men som jeg allerede havde seet.

s. 579 Herfra kjørte vi Kl. 10, hentede vore Kufferter o. s. v. og kjørte til Dampskibet, nær Tower-Hill. Det skulde seile Kl. 1, men opholdtes 4 Timer ved Taage, saa at endeel af Morgenen endnu tilbragtes paa Themsen. Paa hele Reisen havde vi det skjønneste rolige Veir.

Vi tilbragte Løverdag, Søndag og Mandag Formiddag paa Vandet. Ebben i Elben opholdt os noget. Vi kom først henved Kl. 4 til Hamburg, og kom forsilde til at afgaae samme Dag med Jernbanen til Kiel.