Danmarks Breve

Southhampton Torsdagen den 10de Sep...

s. 573 SouthhamptonTorsdagen den 10de September.

Første Sektionsmøde. I den physiske Sektion var der Lidet af Interesse. Powell gav en god mundtlig Fremstilling af det, man endnu kan sige om de Striber, Brewster har fundet i Lyset under visse Betingelser. En Hr. Laming meddeelte en ubillig lang Afhandling om Legemernes Dannelse af 3 Atomarter. Om Aftenen holdtes det første store almindelige Møde. Selskabets vigtigste Embedsmænd og mest udmærkede Fremmede havde Plads paa en egen Forhøining. Først holdt Herschel en kort Tale, som forrige Aars Præsident, derpaa Murchison en meget længere. Efter disse holdt Lord Palmerston en Tale, hvori han foreslog en Tak til Murchison. Han talte, som det syntes, meget uforberedet om Videnskabernes store Indflydelse paa Menneskehedens Vel og lagde Indbyggerne af Southhampton det meget paa Hjerte, hvilken Ære og Nytte de kunde have af Mødet. Det synes, at de stærkt trænge til saadanne Opmuntringer. Marquis'en af Northhampton, Præsident for Roy. Soc., holdt en god og aandrig Tale, til at understøtte Murchisons Forslag. Prinds Albert var ogsaa tilstede. Alle Talerne gjorde megen Ophævelse over, at han nu første Gang mødte i disse Sammenkomster og var udnævnt til Selskabets eneste Æresmedlem. Efter Mødet blev jeg forestillet for ham. Han syntes efter den første Tiltale, at være noget forlegen for Materie til Samtale. Jeg yttrede derfor, at det skulde være mig en meget behagelig Erindring, at jeg her havde havt den Ære at tale med ham. Han spurgte derpaa efter Kongens Besindende, hvorom jeg kunde give gunstige Efterretninger. Jeg blev ogsaa forestillet for Marquis'en af Northhampton.