Danmarks Breve

Løverdagen den 5te September . Bes...

s. 570 Løverdagen den 5te September.

Besøgt John Taylor, som gav os adskillige Oplysninger om Vandvæsenet. Det fuldkomneste skal være i Nottingham. Han henviste os til parlamentariske Rapporter. Jøvrigt arbeidede jeg mest hjemme. Diner hos Gassiot.

s. 571 Gassiot viste os sine Forsøg. Det med Vandbatteriet af 3000 Elementer (om jeg mindes ret) var meget smukt og indlysende. To ganske tynde, her lodrette, Kondensatorplader stode lige over for hinanden og kunde fjernes eller nærmes. De vare neppe 1/10 Linie fra hinanden, da Gnisten sprang over; men da vedblev der ogsaa bestandigt at gerne en Række af Gnister over, som saaledes rystede de tynde Kondensatorplader, at de gave en Lyd. — Groves Luft- og Vand-Batteri vistes ogsaa. Det store groveske Batteri paa 100 Par vistes fremdeles. Platinblikket har kun i hvert Element 8 □ Tommer. Glødningerne vare blændende. Vi vare forsynede med mørkt Glas til at see dem igjennem. Gassiot smeltede tykke Metaltraade, navnlig Kobbertraad, som faldt i store Draaber ned i en Vandskaal. hvor de endda klæbede sammen. Han gav os en Prøve af de herved frembragte Masser. Jeg gjorde den Bemærkning, at man maatte kunne gjøre praktisk Brug deraf til Platinsmeltning, hvilket Grove bekræftede.

Nogle flygtige prismatiske Forsøg anstilledes, hvorved der saaes forskjellige mærkelige Striber, af samme Natur som de Frauenhoferske. Det var upaatvivleligt de udviklede Dampe og ikke faste glødende Legemer, som gave det. Mon en ved Batteriet glødende Platintraad, som ingen Striber giver, naar den behandles som en Lyslinie, vil give, naar Lyset adspredes i Retningen af Traadens Længde? Denne maa da helst være lille. Faraday's nye Forsøg vistes. Gassiot havde et skjønt Stykke af Faraday's eget Glas. Forsøget var tydeligt nok, ved Hjælp af de store Kræfter, men blev ikke lærerigt anstillet.