Danmarks Breve

Løverdagen en 29de August . Vi spi...

s. 567 Løverdagen en 29de August.

Vi spiste Frokost hos Gray, (Kl. 8½ til 10) fulgte derpaa vore Damer hjem og gik til Polytechnical Institution. Vi saae her den elektriske Dampmaskine, som frembragte meget store Virkninger. Den bestaaer af en betydelig stor Dampkjedel, som hedes ved et indre Ildsted. Udstrømningen skeer gjennem en Cylinder, som modtager Dampen gjennem to temmelig vide Rør og udstrømmer den gjennem en Snees snævre Rør, som gaae ud fra Cylinderen næsten i Skikkelse af Ribbeen. Hvert af disse Udstrømningsrør er forsynet med den Indretning af haardt Træ, hvorom Beskrivelserne tale. Fra alle s. 568 disse Mundinger udstømmer Dampen mod et med Jernspidser forsynet Apparat, som modtager Dampens positive Elektricitet, paa det at Maskinen kan beholde sin negative ubeskaaret. Dampmaskinen staaer paa Glasfødder, som ofte maae aftørres. Naar Alt er i god Stand, lader den et elektrisk Batteri paa 75 □ Fods Belægning i 10 Secunder. Metalsmeltninger, Gnister o. s. v.), skeer efter en stor Maalestok. Den elektriske Strøm fra Maskinen tænder fine Høvlspaaner og skal tænde Krudt, som dog dennegang mislykkedes.

Kl. 12 kom vi atter til Gray, som tilligemed sin Kone fulgte os til Greenwich. Vi gjorde den skjønne Reise ned ad Themsen og havde Leilighed nok til at glæde os ved Betragtningen af alt det Liv, som hersker her. Afreisen skeete ved Charingcross, nær ved en skjøn Hængebro, paa et Dampskib, som gik hen under Waterloo-Bridge, Blackfriars-Bridge, London-Bridge. Vi saae paa Veien i større eller mindre Afstand, blandt utallige andre Gjenstande, bag os Westminster, Wellingtons Monument, Nelsons Monument, og vi kom forbi, Sommersethouse, St. Pauls, The Monument (fra Londons store Brand) Tower, Customhouse, mangfoldige Dokker, endnu flere store Varehuse, Skibsbyggerierne ved Deptford o. s. v. Vi passerede over Tunnelen og saae dens to Nedgangstaarne. Vi omsværmedes af andre Dampskibe og havde Udsigter til mangen Skov af Master. Vi kom i Land ved Greenwich og bleve af Gray førte til Observatoriet. Airy var ikke hjemme; men Observatoren, Mr. Main, viste os omkring med stor Beredvillighed. Hvad jeg især interesserede mig for, var det meteorologiske Observatorium, som er forbundet med det magnetiske. En høi Stang, som oven har en Skjærm, og hvorunder Isolationen er sikkret, giver Metaltraade til et underliggende s. 569 Rum, hvori elektriste Instrumenter. Der trak just en stor Regnsky over og gav en sand Tordenregn. Straahalmelektrometrene vare i en bestandig Bevægelse, og en Indretning til Gjennemledning gav Gnister, som dog vare saa korte, at de kun til Nøds vare synlige om Dagen. Jeg traf her sammen med Sir William Hammilton fra Dublin. Man præsenterede os først for hinanden med den sædvanlige Utydelighed. Men efter at H. havde erkyndiget sig hos Gray, kom han mig imøde med stor Venlighed. Han nævnte sig først som Medlem af det nordistke Oldskriftselskab, saa at jeg tog ham for en Oldgrandsker; men under Samtalen erfarede jeg, at han var Mathematikeren og Astronomen i Dublin. Han havde just laant mine Recherches sur l’identité des forces électriques & chimiques af en Ven for at tage Bogen med til Dublin. Han talte til mig om Gassiots meget store galvaniske Apparater og indbød mig til at see dem samme Aften. Han vilde, naar jeg modtog Tilbudet, opsætte sin Reise til Dublin, som ellers skulde foregaae samme Aften. Jeg modtog Tilbudet, som tillige gjældte Forchhammer og vore Damer.