Danmarks Breve

London , Tirsdagen den 26de August ...

s. 565 London, Tirsdagen den 26de August.

Vi besøgte Robert Brown. Han modtog os meget venligt og viste os blandt Andet mange Præparater henhørende til Planteanatomien. Under Betragtningen af disse Gjenstande fremtraadte paany den Tanke meget levende hos mig, som sikkert ogsaa i forskjellig Sammenhæng er bleven fremsat af Andre, at Naturens Skjønhed er en Grundegenskab, som ikke er til for den blot udvortes Betragter, men som gaaer ind endog i de allermindste selv mikroskopiske Dele. Saavidt jeg mindes har jeg glemt at fremhæve dette i det, som jeg har skrevet over det Skjønne. Kun for en guddommelig Beskuelse kan hele denne i Legemernes Indre skjulte Pragt aabenbare sig. s. 566 Vi traf der en Dr. Falconer, som har anstillet store geologiske Undersøgelser i Himalaya-Bjergene, og der fundet adskillige af de forsvundne Dyrarter levende, og paa samme Steder har han fundet Levningerne af dem. Han har medbragt overmaade mange Levninger af hine Steders gamle Dyrverden.

Vi førte derpaa vore Damer omkring, for at vise Dem Noget af Byen. Vi gik gjennem Regentsstreet for at vise dem de mest glimrende Boutiker, gjennem en Deel af Oxfordstreet for at vise dem een af de travleste Dele, gjennem en liden Deel af St. Giles for at vise Noget af det Ringeste, til Strand ved St. Clemenskirken for langs ad Strand at vise paa Hjemveien en yderst færdselfuld Deel, hvori der tillige er mange skjønne Boutiker.