Danmarks Breve

Søndagen den 23de August . Kl. 7 f...

s. 564 Søndagen den 23de August.

Kl. 7 forlode vi Paris og gik med Jernbanetoget til Arras og derfra med Diligencen til Calais. Da der ikke gaaer Jernbane længer end til Arras, er Fremgangsmaaden den, at man tager Plads i en Pariser-Diligence, som sættes paa Jernbanen og trækkes med til Arras. Paa Jernbanen berøves den sine Hjul, som man først giver den tilbage, naar den forlader Jernbanen. Sagerne dreves saavel paa Jernbanen som siden med stor Uorden. Ved de smaa Ophold, som gjordes, kunde man aldrig faae at vide, hvormange Minuter der skulde holdes; ja Diligencens Kondukteur lagde os alle mulige Hindringer iveien for, at vi ikke skulde komme ud. Han syntes at holde os for sine Fanger og talte ved alle Leiligheder, som om han raadede for Alt. Vi kom om Natten Kl. 1½ til Calais og toge ind i Hôtel Meurice.