Danmarks Breve

Fredagen den 21de August . I Dag b...

s. 558 Fredagen den 21de August.

I Dag besøgte vi Hôtel de Ville. Jeg sendte mit Kort ind til Grev Rambuteau. Han var ikke strax tilstede; imidlertid ventede vi i en stor og pragtfuld Sal, som efter en lille Deels Afskridtning maa være over 50 Alen lang og lidt over 20 Alen bred. Den forekom os lidt for lang i Forhold til Breden. Vi ventede dog ikke meget længe, førend Præfekten kom. Han gjorde os nærmere bekjendt med Salen. Den har stor historisk Mærkværdighed. Der har i sin Tid Liguen forsamlet sig, senere Fronden. Der har i Revolutionen de mærkeligste Forsamlinger fundet Sted, som omtales at være skeete i Hôtel de Ville. Fra Balkonen her ere mange vigtige Begivenheder blevne udraabte, deels i Keisertiden, deels senere. Det var her, hvor Lafitte fremstillede Ludvig Philip som Konge. Den ældste Deel af Bygningen er gammel og fortsattes efter lang Afbrydelse 1549 efter Dominique Cortone's Tegninger. Den fuldførtes af Henrik IV i Aaret 1603. Men siden 1837 har denne Bygning faaet umaadelige Udvidelser, saa at den gamle Bygning ikkun udgjør en liden Deel af det Hele. Man har vedligeholdt i den nye Bygning den saakaldte RenaissanceStiil, hvorefter den ældre var bygget. Udførelsen er skeet med stor Pragt, værdig en Stad, som har 60 Millioner Francs i Indtægt, hvilket er mere end mangen lille Stat. Anlægget s. 559 synes udført med ualmindelig Indsigt og Smag. Kunstnere have bidraget meget til Forskjønnelsen, ved at tilbyde deres Arbeider for en ringe Priis. Malere have udført Malerier til Salens Forskjønnelse for samme Priis, hvorfor de ellers blot kunde dekoreres. Speile af første Størrelse ere blevne leverede for den Priis, hvorpaa de kom Fabrikanten. Ved to saadanne Speile ligefor hinanden var der bleven frembragt en næsten fortryllende Virkning. Vi saae et vævet Betræk, hvor endeel af Mønstret bestod af Glastraade, som frembøde en Sølvglands, der ikke kan svækkes ved at anløbe; ogsaa disse vare leverede til Fabrikationsprisen. Denne Aand fortjener at opstilles os til Mønster. Mange af de store Sale, hvori forskjellige Forsamlinger holdes, kunne forenes til een eller dog sættes i Forbindelse. En Sal, hvori der gives Dineer til 60 eller nogle flere Personer, kan ved en meget let Indretning give Plads for 100. Men ofte gives der meget større Dineer, endog indtil 6000, naturligviis i mange Rum. Selv den indre Gaard kan da bedækkes og bruges som Sal. Trapperne ere skjønne og pragtfulde.

Brugen af Bygningens store Rum er yderst mangfoldig. Det forstaaer sig, at Stadens Raad holdes her. Salen dertil er meget smuk og værdig. Blandt mange andre Forretninger, holdes her ogsaa endeel Examiner, f. Ex. en Deel af Adgangsexamen til den polytechniske Skole og til Centralskolen. Saavidt jeg mindes, sagde Præfekten, at der var 484 Sureauembedsmænd. Han viste os en Sal, hvori der fandtes Kort over alle Gader og alle Huse i Paris. Kortene vare sammenrullede, og til hvert var der et lille, men meget dybt fiirkantet Rum, saa at man saae hvert Kort fra Enden. De vare forsynede med Nummere og stode naturligviis i Forbindelse med Protokoller, som man ogsaa viste os. Dette er dog kun en s. 560 Deel af Archivindretningerne. Man har et Archiv med Protokoller, hvori alle Ægteskaber ere optegnede siden 3 Aarhundreder, ligesom ogsaa Fødsler og Dødsfald. Hvor meget bedre er ikke dette, end at Folk skulle henvises til Kirkebøgerne, som dog maaskee ikke burde bortfalde, da de kunne tjene til Bestyrkelse i tvivlsomme Tilfælde, og dersom nogen stor Ulykke skeete ved Hovedarchivet, som dog, hvad Hôtel de Ville angaaer, ifølge Bygningsmaaden er lidet sandsynligt Det vilde være mig umuligt, at opregne alle de archivariske Indretninger her findes; jeg vil blot nævne, at de kongelige Domainer her have et eget Archiv.

Vi saae her Protokollerne fra Revolutionstiden, hvori Robespierres, Tallien.s og mangfoldige andre bekjendte Mænds Underskrifter vistes os.

Denne overordentlig store Bygnings forskjellige Hoveddele have hver sin Bestemmelse, for Bestyrelsens forskjellige Dele, og disse ere vel skilte fra hverandre, men udgjøre dog sammen eet Hele.

Hôtel de Ville har ogsaa et Bibliothek paa 80,000 Bind.

Blandt de Ting, vi saae her, vare ogsaa Kort over Byens Forsyning med Gas og med Vand. Byen er deelt mellem adskillige Gascompagnier; men disse ere forpligtede til efter 17 Aar at overlade Byen det Hele, mod en vis Godtgjørelse. Staden kan da benytte Anlæggene efter de vundne Erfaringer, og maaskee overlade dem igjen paa de ved Erfaringen givne bedste Vilkaar. Vandledningerne ere i de nyeste Tider atter blevne meget udvidede. Grenellebrøndens Fuldførelse har ogsaa bidraget Sit dertil. Vi saae her en veludtænkt Model af Grenellebrønden. Den bestaaer i et høit Glasrør, hvori de ved Udboringen gjennembrudte Lag ete afbildede med Prøver af det udborede Materiale. Foruden de s. 561 store Vandspring har Paris 1680 mindre. Til Bortskaffelsen af Uhumskheder ere store Ledninger tilveiebragte. De Rør, som Chameroy nu anlægger til disses Afledning, skulle udgjøre 11,000 Mètres. Naar jeg betœnker, hvilke uhyre Midler til Borgersamfundets Velfærd, her ere forenede, kan jeg ikke Andet end føle den store Vægt af denne ordnede Bestyrelse. Her finder Borgeren Beviislighederne for sine Fødsels- og Ægteskabsforhold og Oplysninger, som høre til enhver Forhandling af faste Eiendomme. Her anordnes og sammenholdes Alt, hvad der hører til Byens Orden, Reenlighed, Forsyning med Vand, Belysning o. s. v. Man klager tit over Bureaukrati, et sletdannet Ord, som tit bruges ligesaa slet, som det er skabt; men hvorledes skulde alt dette udrettes uden en betydelig Magt, ordnet i mangfoldige hverandre underordnede Myndighedstrin? Jeg veed vel, at Ingen nægter dette, naar der tales i Almindelighed; men ved mange Klager over Bureaukratiet mærker man, at Vedkommende ikke stiller sig dets nødvendige Virkemaade klart for Øie. At Klager over virkelige Misbrug ikke herved skulle afvises, og at Frihedsgrundsætninger bør bære og gjennemtrænge dem, forstaaer sig Det misbrugte Bureaukraties Forsvarere oversee naturligviis dette. Alt kommer her an paa ret at see begge Sider af Sagen.

Grev Rambuteau viste os ogsaa sin egen Bopæl, som var ret smuk og anseelig, men saare beskeden i Sammenligning med Pragtsalene til de offentlige Gjæstebud og Fester. Han sagde: Paris's Præfekt maa vise sig med Pragt, Mr. de Rambuteau behøver det ikke. Han viste os endelig sin skjønne til Præfekturen hørende Have, med dens Drivhuse. Den er ikke stor, men meget rig paa Blomster. Han viste sig, ved at tale derom, som Botaniker. Han gav Damerne hver nogle smukke s. 562 Blomster. Ved Afskeden sagde jeg ham med fuld Sandhed, at jeg ofte havde hørt tale med Roes om Hôtel de Ville, men at den langt havde overtruffen alle mine Forventninger. „Vi ere," sagde jeg, „gjennemtrængte af Beundring over alt det, som her er udrettet, og det num være Dem, Hr. Præfekt, en stor Tilfredsstillelse, at have bidraget saameget til at vise, at Deres Folk ligesaavel kan være stort i Freden som i Krigen." Han svarede, at Fredens Virkninger ere de varigste. Da jeg takkede ham med al Varme, svarede han, at det havde glædet ham, at have kunnet give mig et Beviis paa den store Agtelse, han saalænge havde baaret for mit Navn. Jeg har virkelig Grund til at finde mig smigret herved; thi det var et meget praktisk Beviis paa Velvillie, at en af Statens høieste Embedsmænd saaledes selv førte os omkring og gav os saa mange lærerige Efterretninger.

Som Efterskrift maa jeg endnu anføre, at man atter her i Hôtel de Ville fandt talrige Exempler paa den Iver, hvormed de Franske mindes deres store Mænd.