Danmarks Breve

Uddrag af Ø.'s Reisedagbog. paris ...

s. 556 Uddrag af Ø.'s Reisedagbog.

paris1846.

Den 16de August besøgte vi Alle Pantheon og besaae det nøie. Det har ogsaa underjordiske Hvælvinger, med Søiler, som ved deres kraftige Simpelhed passe dertil. Man seer der Voltaires og Rousseaus Gravmæler, Marschal Lannes's (Montebello) og i visse Afdelinger en Deel Senatorers og Generalers fra Keisertiden, i mindre anseelige og stærkt sammentrængte s. 557 Gravsteder. Man seer allerede her, efter at denne Fremgangsmaade er bleven afbrudt, at det vilde være ønskeligt, at Ingen bestemtes til Pantheon førend 50 Aar efter hans Død. Det Indre af den overjordiske Deel fortjener sin almindelige Berømmelse. Den er udmærket skjøn. Vi vare ogsaa i de øvre Dele inden i, for at see Kuplens Malerier, og udenom for at nyde den vide Udsigt.

Den 18de om Aftenen kom endelig Baron Brockdorff til os og meldte os, at Kongen vil modtage os paa Løverdag Aften. Den 19de afhentede Gaimard os til at see Gobelins. Det er unægteligt interessant at see, hvor nær Vævningen kan komme Maleriet; men i Virkeligheden er det en høist piinlig og langsom Maade at tilveiebringe Kopier af Malerier, som dog i Tidens Løb tabe deres skjønne Farvers Friskhed. Porcellainet har heri et stort Fortrin. Om Aftenen bleve F. og jeg af Brockdorff indførte hos Guizot, som modtog os med megen Artighed; men Samtalen maatte efter Selskabets Natur være kort og ubetydelig. Vi faae der Hertug Decazes, som forestillede os for Grev Rambuteau, Seinens Præfekt, der tilbød at lade os see Hôtel de Ville. Brockdorff forestillede os for Salvandy, som allerede ved Chevreul havde indbudet mig til Middag Dagen efter. Han indbød nu ogsaa Forchhammer og Brockdorff. Kronprindsen af Bayern var ogsaa der, men gik snart, saa at jeg ikke fik lagt Mærke til ham. Alt dette foregik i største Hast. Jeg troer ikke, at vi vare der ½ Time.

Den 20de besaae F. og jeg et Udsalgssted for Filtrer, saaledes som de almindeligt bruges i de Pariser Huse. — — — Vi besaae derpaa Chameroy's Fabrik af Vandledningsrør — — — — — Til Middag spiste vi hos Salvandy. Selskabet var stort. Vi saae der Hertugen af Jsly, Martinez de las Rosas, Victor Hugo, Grev Rambuteau, Sauzet, Miraflores, s. 558 Hertugen af Broglio. Jeg sad mellem Chevreul og Brockdorff; Victor Hugo sad ved Chevreul. Denne gjorde mig bekjendt med ham, og der vankede de sædvanlige Høfligheder; men Tid og Sted tillade ingen udførlig Samtale. Chevreul, som sad ham nærmere, gav ham en lang Forelæsning over sin Farvetheori.