Danmarks Breve

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform...

s. 158 Fortsættelse af Breve i Dagbogsform.

Den 10de viste jeg Justitsraad Frisch om i Charles's physiske Kabinet og bragte ham i Nationalinstitutet. Om Middagen spiste vi hos Gesandten Dreyer, hvor Lehmann, Hasler, Rustadt. ogsaa vare. Paa Hjemveien (Dreyer opholder sig nemlig paa Muette) havde Lehmann og jeg mange Uleiligheder med vor Kudsk, som havde drukket sig fuld. Denne Affaire gav os Lejlighed til at see, hvorledes de Franske ere villige til at blande sig i Alt. Vi havde neppe spurgt 3 Franske, som gik forbi, hvad man skulde gjøre ved en saadan Karl, førend de gave sig i Ordvexel med denne, og inden vi knude faae dem stillet til Rette, havde de allerede banket ham guul og blaa, revet hans Klæder itu o. s. v. Nu skreg han Mord og Vold, og strax kom andre Personer til, som toge Lehmann og mig i Kraven, da vi vare i Begreb med at gaae tilbage til Gesandten og allerede vare i hans Port. Hasler og Rustadt, som just i det samme kom ud, bleve ligeledes grebne, og vi vare Alle blevne førte for Mairen, dersom Hasler ikke havde vidst at rive sig løs og lade Gesandten det vide. Dog kan jeg ikke sige Andet, end at de Fleste vare ligesaa hurtige til at slippe, som de havde været til at gribe. Justitsraad Frisch har siden sagt mig, at Dreyer var særdeles tilfreds med den Koldsindighed, som Lehmann og jeg derved havde viisl.

Den 11te—13de maatte jeg atter anstille galvaniske Forsøg for Institutets Skyld.

Den 14de spiste Lehmann og jeg til Middag hos Guyton. Biot, Thenard, Desormes, Clement og Poisson vare ligeledes der. Bordsamtalen var just ikke meget betydelig, dog fik den ofte Interesse ved Erindringer om Scener fra Revolutionstiden. Jeg hørte blandt Andet deraf, at Guyton adskillige Gange er stegen s. 159 op med Luftballon, blandt Andet i Slaget ved Fleurus. Efter Bordet spillede man Schak. Mad. Guyton nødte mig, uagtet alle Protestationer hentede fra min ringe Indsigt i dette Spil, til at spille med sig, og da det nu fandt sig, at jeg spillede bedre end Mad. Guyton og de Fleste andre i Selskabet, fik jeg en umaadelig Roes for min Beskedenhed, som hun forsikkrede at være de Danske egen. — Det Interessanteste i Selskabet var de Domme, jeg hørte af Biot, Thenard og Desormes over nogle Gjenstande af den nyeste Literatur. Thenard og Desormes dømte som Chemister om Philosophien og som Franskmænd dertil. Biot viste dem til Rette. For at give et Exempel paa, hvorledes de Skrifter i en Videnskab, som ere skrevne i dens Barndom, almindeligen ere vidtløftigere end dem, som indeholde den i sin mere fuldendte Tilstand, anførte han Fourcroys Bog i 10 Bind og Berthollets, som kun udgjør 2. Saaledes seer man, hvad Skjæbne Foureroys snaksomme Bog har at vente sig, selv i Frankrig.

Den 16de. Besøgt Biot, Brognard, Guyton. Denne Sidste er Direkteur for den polytechniske Skole, og derfor var han i Dag ret overløbet af dem, som skulle indstille sig til den forestaaende Receptionsexamen i denne Skole. En Mand, som kom for at tale for sin Søn, beraabte sig paa, at Ministeren for det Indre havde særdeles Godhed for hans Familie og havde lovet at anbefale hans Søn hos Guyton G. svarede ham meget vel, at det skulde glæde ham at see, at denne unge Mand havde gjort god Fremgang, men at han ikke turde vove at anbefale ham til Biot, som skulde examinere, fordi denne havde sat sig i Hovedet, at hvo, som lod sig anbefale ved en Examen, ogsaa maatte trænge dertil. — Jeg bivaanede ogsaa i Dag en offentlig Forsamling af société d’agriculture, hvor Præmier uddeeltes, og nogle Afhandlinger og Rapporter oplæstes. Det s. 160 Bedste syntes mig at være en Notiz over Olivier de Serres, Forfatteren af théatre d’agriculture, en af Henrik den 4des Jævnaldrende. Forfatteren af denne Notiz, François de Neufchateau havde meget heldigt oversat et gammelt latinsk Digt, som staaer foran i Oliviers Bog. —