Danmarks Breve

München . Den 6te. Grev Rumford op...

s. 82 München.

Den 6te. Grev Rumford opholder sig for nærværende Tid her. Jeg har i Dag næsten tilbragt hele Formiddagen s. 83 med ham. Han er meget forekommende og foreviste mig med megen Beredvillighed de Instrumenter, hvormed han i denne Vinter vil anstille Forsøg over Varmen. Han har meget mechanisk Geni.

Den 7dc. I Dag har jeg gjort et af de Bekjendtskaber, jeg længe har ønsket mig, nemlig Direktorialraad Franz Baaders, hvis Skrifter i Naturphilosophien ere saa skjønne, at man maa ønske Forfatterens Bekjendtskab, og ofte saa dunkle, at man behøver det, for at saae Forklaringer. Hans Omgang er mig høist interessant. En Mand af den Ild og det Liv er sjelden. Jeg havde neppe talt 8 Minutter med ham, førend han allerede tilbød mig Adresser til Paris. I Eftermiddag var jeg med Direkteur Flurl i Porcellainfabriken i Nympfenburg. Den forekom mig ikke, saa lidet som den berømte Have, i hvis Nabolag den ligger, synderlig vigtig.

Den 8de. Akademiet her har en Samling as physiste Instrumenter, som er temmelig brugbar, men ikke saa god som den i Regensburg. Professor Jmhof havde lovet at vise mig den, men var ei tilstede, da jeg efter Aftale kom; jeg lod mig derfor Samlingen vise af en ung Mand, som ganer Jinhof tilhaande. Bibliotheket er her temmelig stort, men neppe udvalgt. Det staaer, saavel som Instrumenterne, i Jesuiterkollegiets Bygning. Flurl besidder en temmelig god Samling af Mineralier, hvilken han i Dag viste mig og et Par Andre.

Den 9de. Denne Morgen besøgte jeg Baader, som kun er at træffe om Morgenen, da han i disse Dage flytter. Jeg kan derfor heller ikke profitere saa meget af hans Selstab, som jeg ønskede; men det Bedste er dog, at Samtalen gaaer overordentlig hurtig hos ham, saa at vi i kort Tid ere i Stand til at tale meget. Han gik nd med mig, for at forrette adskillige Ærinder; men tidt blev han staaende midt paa s. 84 Gaden, for at udvikle mig en af sine Ideer. Han driver aldeles derpaa, at den moralske og physiske Natur paa det Nøieste hænge sammen, og at uden en saadan Forbindelse Physiken egentlig ingen Værd har. Han stemmer i denne Henseende meget ined Nitter, og jeg med dem begge. Ritter er kun for klog til at udlade sig offentlig derover, indtil han ved sine Experimenter har styrtet den plumpe Materialismus, som nu hersker; vi have da herlige Ideer af dette Slags fra Ham at vente. Her en af Baaders, som kan kaste et Lys paa hans hele System. Aandens Korruption er Synd, Materiens Sygdom, den sidste er Følge af den første, NB. oprindeligviis, i Naturens nærværende Løb finde saa mange Komplikationer Sted, at Sammenhængen ikke let lader sig bestemme. Dette finde vi igjen i alle Folks Mythologi og, som bekjendt, ogsaa i den christelige. Over dette Punkt tænke Materialisterne meget konsequent, naar de sige, at moralske Feil komme af Materiens, af Sygdom.

6*

Den 10de Besøg af Franz Baader, som bragte sin yngre Broder Mathias med sig. Denne har især lagt sig efter Salinevæsenet og synes deri at besidde ualmindelige Kundskaber.

Den 11te, 12te og 13de tilbragte jeg deels med Mathias Baader og Franz Baader, deels anvendte jeg disse Dage til at see Billedgalleriet oftere, besøge nogle Spadseregange udenfor Byen og deslige.