Danmarks Breve

Bamberg . Den 7be September besøgt...

s. 81 Bamberg.

Den 7be September besøgte jeg Hofraad Markus. Først lod han mig staae og tale med sig midt paa Gulvet; men efter nogle Minutter blev han heel venlig, bad mig sætte mig og satte sig hos, og da jeg forlod ham, takkede han mig meget forbindtligt for de interessante videnskabelige Nyheder, jeg havde meddeelt ham, og bad mig komme næste Morgen i Hospitalet. Det er mærkværdigt, med hvor ringe Ting man kan sætte sig i Kredit hos Folk. Han spurgte mig, hvad jeg syntes ont det, man i de nyeste philosophiske Skrifter havde angivet om Kulstof og Stikstof, og da jeg nu sagde ham, at jeg ikke fandt det rigtigt, og tillige meddeelte ham nogle Forsøg, som sirede derimod, især af Winterl, blev han overmaade tilfreds og fortalte mig, at han i sin Praxis ikke havde kunnet finde nogen Hovedforskjel mellem de azotiske og carboniske Medikamenter saaledes som mellem de hydrogene og oxygene. Om Eftermiddagen spadserede jeg i Egnen herom og fandt ved denne Leilighed mange nye Ideer, som saaledes sysselsatte mig, at det ikke faldt mig ind at vende om førend mod Aften. Bamberg er omgiven af mange forskjellige Naturskjønheder, og Egnen er meget frugtbar og mild, da Bjerge mod Norden, Østen og Vesten beskjærme den for Vindene.

Den 2den Oktober besøgte jeg strax tidlig Vierthaler, der sendte Bud efter en Doktor Wagner, som vilde gjøre mit Bekjendtskab. Det var en ivrig Tilhænger af Schelling; han vil levere os en heel philosophisk Physik, men uden at kjende Naturen af Andet end Lærebøger og uden at konstruere philosophisk med den Strenghed, som Kant, Alt ligesom sin Lærer. Disse Folk bringe Alle haltende Beviser og skjæve physikalske s. 82 Theorier til Torvs, og da skjænde de over, at Andre ikke ville antage dem. Jeg plager alletider disse Folk med Steffens, som med egne Øine har seet Naturen og med eget Hoved tænkt derover. Wagner har nyligen skrevet en ny Theori af Lys og Varme, hvori han vil bevise, at disse slet ingen chemiske Egenskaber have. Jeg satte ham i ikke ringe Forlegenhed, da jeg anførte ham Ritters Forsøg over Lyset, som endnu vare ham ubekjendte. Han havde ellers paastaaet, at Varme knude udrette det samme som Lys, og anførte mig for denne Paastand, at i de nyeste franske Journaler havde han fundet, at man kunde reducere Jern og flere Metaller ved den blotte Varme. Jeg forsikkrede ham, at dette ikke var saaledcs meent. men at det: ved Ildens Hjælp alene, betydede uden Tilsætning af Brændbart. men hvorfor man ikke havde sagt dette, spurgte han. Fordi det er en Sag, som er os Empirikere Saa vel bekjendt, at det ikke behøver at siges, svarede jeg. Disse og flere Fejltagelser, hvorom jeg overbeviste ham, gjorde ham noget tam, Saa at jeg troer, at hvis jeg havde havt Lejlighed til at omgaaes noget tængere med ham, skulde jeg have faaet ham til at lære noget Ordentligt eller ganske at holde sig derfra. I Selskab med vor Philosoph saae jeg en saakaldet Naturmærkværdighed, hvori Kunsten ikke havde liden Deel; den bærer Navn af „das steinerne Theater", en Grotte, hvori en Forhøining, hvortil man gaaer op ad Steentrapper. Det Skjønneste er, at det Hele er omgivet af skyggefulde Træer, hvis Tusmørke giver det et romantisk Anstrøg. Haven Hellbrunn saae jeg ved samme Lejlighed og fandt, at den, som saa mange andre Haver, er mere berømt end skjøn.

6