Danmarks Breve

Breve fra og til Hans Christian Ørs...

Breve
fra og til
Hans Christian Ørsted.

Udgivne
af
Mathilde Ørsted.

Forste Samling.

Kjøbenhavn.

Th. Linds Forlag.

1870.

s. II Trykt hos I. H. Schultz.

s. III Forord

Blandt H. C. Ørsteds mange efterladte Papirer fandtes ogsaa en stor Mængde Breve. Disse have hidindtil henligget udenyttebe; thi deels havde Familien tænkt sig, at be kunde tjene som Materiale, hvis Nogen engang vilbe skrive en omstændelig Biographi af Ørsted, deels frygtebe man for at krænke Brevhernmeligheden. Nu er der forløbet 19 Nar siden Ørsteds Bortgang, og da der i den senere Tid er fremkommen forskjellige Opsorbringer fra Mænd af Betydenhed om at offenliggjøre en Samling af disse Breve, har Familien meent ikke at burde tilbageholde dem. Vi have nu efter bedste Evne søgt at komme i Besiddelse af Alt herhenhørenbe, en Bestræbelse, som har været ledsaget af mere eller mindre Held.

Den ledende Tanke ved Udvalget og Ordningen af disse Breve har været den, at give et klart og fyldigt Billede as H. C. Ørsted, hvorved dog tillige Adskilligt er optaget, der kan have videnskabelig, æsthetisk eller kulturhistorisk Interesse.

Uagtet kun en ringe Deel af de forefundne Breve er optagen, er Samlingen dog voxet op til et større Omfang, enb vi fra først af havde tænkt os; men det var vanskeligt, uden at opoffre noget Væsenligt, betydeligt at indskrænke samme. Der er saaledes optaget en meget stor Deel af Ørsteds Dagbogsbreve fra hans første Reise i Aarene 1801 — 3, fordi disse saa tydeligt vise hans hele Stræben, som og hans Opfatning af det aandelige Liv, der dengang rørte sig, og den Indflydelse de fremmede Videnskabsmænd, med hvilke han stiftede Bekjendtskab, udøvede paa ham. Foran i Bogen sees et lille Billede fra dette Tidspunkt, taget af Chretien i Paris.

s. IV Brevene ere, hvilket vistnok bedst svarer til Bogens Øiemed, ordnede i chronologisk Følge; nogle høist ubetydelige Afvigelser ere gjorte fra denne Regel, for at tilsvarende Breve kunde slutte sig nærmere til hinanden. I Henseende til Orthographien, have vi fundet det rigtigst, i alle Ørsteds Breve, at følge den, som er brugt i hans samlede Skrifter. Foruden denne Samling, der om nogle Maaneder vil blive efterfulgt af en anden af lignende Størrelse, findes der endnu en Deel Breve i fremmede Sprog, til og fra udenlandske Lærde, der maaskee senere ville blive udgivne.

Disse Breve udsendes da nu i det Haab, at de hos H. C. Ørsteds mange Venner og Disciple ville fremkalde et levende Billede af ham, og at de paa disse som paa Andre, der stode ham fjernere, ville gjøre det styrkende og forædlende Indtryk, som man altid modtager, naar man paavirkes af en sand og ædel Charakteer, af en Aand, der bestandigt stræber mod det Høieste, og der er gjennemtrængt af en varm Følelse for Sandhed og Ret og af Kjærlighed til Gud og Mennesker.

Kjøbenhavn i Marts 1870.

s. V Indhold.

Side.

Til Professor Manthey 1.

Til Ø. fra Abildgaard 5.

Til Professor Manthey 7.

Udtog af Breve fra en Reise, skrevne i Dagbogsform 15.

Til Professor Manthey 29.

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform 31.

Til Ø. fra Manthey 33.

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform 36.

Til A. S. Ørsted 43.

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform 49.

Til Professor Manthey 50.

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform 56.

Til Ø. fra Manthey 74.

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform 76.

Til Ø. fra Manthey 105.

Til Professor Manthey 108.

Til Ø. fra Manthey 110.

Til Professor Manthey 112.

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform 114.

Til Ø. fra Manthey 145.

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform 146.

Til Professor Manthey 155.

Fortsættelse af Breve i Dagbogsform 158.

Til Professor Manthey 160.

Til I. P. Mynster 181.

Til Ø. fra I. P. Mynster 181.

Til Oehlenschläger 184.

Til Ø. fra Oehlenschläger 186.

Til Oehlenschläger 188.

s. VI

Side.

Til Ø. fra Oehlenschläger 200

Til Oehlenschläger 205.

Til Ø. fra Oehlenschläger 207.

Til Oehlenschläger 208.

Til Ø. fra Oehlenschläger 214.

Til Oehlenschläger 219.

Til Ø. fra Oehlenschläger 242.

Til Ø. fra Gjerlew 258.

Til Gjerlew 261.

Til Ø. fra Gjerlew 264.

Til Oehlenschläger 271.

Til Sibbern 274.

Til Oehlenschläger 275.

Til Sophie Ørsted, født Oehlenschläger 286.

Til Ø. fra Oehlenschläger 287.

Til Sophie Ørsted, født Oehlenschläger 290.

Til Ø. fra Sophie Ørsted 292.

Til Sophie Ørsted, født Oehlenschläger 296.

Til A. S. Ørsted 304.

Til Ø. fra A. S. Ørsted 306

Til Ø. fra Sophie Ørsted 308.

Til Ø. fra A. S. Ørsted 309.

Til A. S. Ørsted 311.

Til Sophie Ørsted, født Oehlenschläger 314.

Til Ø. fra Chr. Hansteen 317.