Danmarks Breve

Breve fra Jacob Langebek

Brevudgiver:
Holger Frederik Rørdam, 1830-1913
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1735-03-09)
9. Marts 1735 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Af dette Brev ses, at Langebeks Forbindelse med Rostgaard er ældre, end J. Møller og C. Molbech have antaget (Nye Danske Mag. IV, 4. V, 271). Chr. Bruun har allerede gjort opmærksom herpaa i sit indholdsrige og grundige Skrift „Frederik Rostgaard

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Langebek, Jacob; (1738-02-07)
Februar 1738 . TIL HANS GRAM . [Om dette Brev, som ikke er fundet, siger J. Møller i Nye Danske Magazin IV, 4: „Det ældste Brev, jeg har seet. fra Langebek til Gram, er dateret Kraagerup den 7de Februar 1738, og viser, at den unge Historiker alt dengang var kjendt og yndet ogsa

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1738-11-29)
29. November 1738 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høygunstige Herre! Ieg erholdt rigtig D. Vs sidste gunstige Skrivelse af 27. Nov. og har siden talt med Mr. Lünow Ove Lynow, Bogtrykker i Kjøbenhavn. som ieg ikke kunde formaae til at overlade 200 exemplarer ringere end 20

BREV TIL: Christian 6.; FRA: Langebek, Jacob; (1742)
1742 . TIL KONG CHRISTIAN VI . Ieg overleverer i al lerdybeste Underdanighed til Deres K. M.s høie og hellige Person dette mit ringe Arbeid, som intet mindre er, end saa stor en Ære og Naade værdt, at blive antaget af saa dyrebare Hænder og beskuet af saa høioplyste Øine. Aller

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1742-10-27)
27. Oktober 1742 . TIL TERKEL KLEVE Brevet er tidligere trykt i R. Nyerups Langebekiana, S. 12 ff. T. Kleve (siden adlet Klevenfeldt) var da Justitssekretær i Højesteret og Sekretær i danske Kancelli. . Vir Nobilissime! Superiores, qvas à me accepisti

BREV TIL: Bohne, Mads; FRA: Langebek, Jacob; (1742-12-11)
11. December 1742 . TIL MADS BOHNE . Velædle Hr. Bohne Mads Bohne eller Bohn (født 2. Febr. 1718, død 31. Jan. 1754), Søn af Kjøbmand Herman Madsen Bohn i Nexø, havde studeret og rejst, men blev dog Kjøbmand i Rønne. Han havde historisk Interesse og samlede flittig Dokumenter t

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1742-12-25)
25. December 1742 . TIL TERKEL KLEVE En Del af Brevet har tidligere været trykt hos Nyerup, Langebekiana, S. 17 ff. . Velædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Iustitz Secretaire! For at hevne mig paa een og anden af vore gode Venner, som havde

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-01)
1. Januar 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høiædle og Velbaarne Hr. Conferentz Raad, Høigunstige Herre! Det allerførste, ieg i dette lyksaligen begyndte Ny Aar sætter Pen paa Papir til, er at give Deres Velbaarenhed en skreven Forsikring, saavel om den hiertelige Takn

BREV TIL: Hiemstierne, Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-01)
1. Januar 1743 . TIL HENRIK HENRICHSEN . Nobilissime et amantissime Domine Henrichsen. Cum felici faustoqve novi anni auspicio omnem Tibi felicitatem ex animo apprecor, qvæ digna meritis Tuis prcemia tribuat, qvæ Tibi cumulum gaudii votorumqve omnium complementum adf

BREV TIL: ukendt FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-04)
4.Januar 1743 . TIL NIELS ØSTERILD . Var Student for Thisted Skole, fra hvilken Langebek ogsaa i sin Tid var dimitteret. Han var Huslærer paa Ravnstrup i Herlufmagle Sogn, og blev 1751 Sognepræst paa Ovrø. Høistærede Monsieur Østerild, Begge Deres meget

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-05)
5. Januar 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Begge D. V.s gunstige Skrivelser af 3. og 4. hums haver ieg bekommet, og takker af et ærbødigt Hierte, saavel for det kiærlige Ønske, som for den gunstige Forsikring om en bestandig Bevaagenhed, den ieg saa

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-08)
8. Januar 1743 . Til FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Ieg kand ikke efterlade strax at give D. V. tilkiende, at ieg i aftes rigtigen har bekommet D. V.s gunstige Skrivelse og den derudi indlagde Banco-Seddel paa 100 Rdlr., som ieg paa omskrevne Maade skal anve

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-11)
11. Januar 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Skal det komme an paa at betiene sig af nogens Godhed, da giver ieg ingen deri det ringeste efter. D. V. har i sin sidste gunstige Skrivelse af 9. huius forundt mig en kiærkommen Frihed, hvilken ieg herved

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-15)
15. Januar 1743 . TIL TERKEL KLEVE Noget af dette Brev er tidligere trykt i Langebekiana ved Nyerup, S. 22 ff. . Velædle og Velb. Høitærede Hr. Iustitz-Secreterer! Det allersidste Brev, ieg skrev i afvigte Aar, var det, som ieg Iuledag lod afgaae til

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-21)
21. Januar 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Ieg har rigtigen bekommet de tre sidste D. V.s gunstige Skrivelser. — Det første af disse Breve foraarsagede mig ikke en liden bekymring over D. V.s og de kiære Frøkeners Upasselighed af den her i Ki

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-23)
23. Januar 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . — — Det glæder mig meget, af D. V. sidste gunstige Skrivelse af 22. huius at fornemme, at D. V. med mit seneste Brev har fundet sig fornøiet. Saasnart ieg kand faae at vide, hvor Mr. Chamereau er at finde, skal ieg berette ham De

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-26)
26. Januar 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — — I Hr. Iustitz R. Rami Huus har ieg været 3 gange og ikke faaet ham selv i tale — —: Men han har ved sin Tiener ladet mig sige, at Soolskiven er hos Maleren, og kand ikke ventes at blive færdi

BREV TIL: ukendt FRA: Langebek, Jacob; (1743-01-29)
29. Januar 1743 . TIL OLUF KAMP Præst i Skjoldborg og Kollerup. . Velærværdige og meget Vellærde Hr. Oluf Kamp! Deres Velærværdigheds høitærede Skrivelse af 16. huius har ieg i Aftes rigtigen erholdet, og kand ikke efterlade, med denne Post

BREV TIL: Hiemstierne, Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-02-24)
24. Februar 1743 . TIL HENRIK HENRICHSEN Brevet er for en Del tidligere trykt i Hist. Tidskrift IV, 302 ff. Her meddeles det efter to hinanden ndfyldende Koncepter. . Velædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Secretaire! Var det Maimaaned som det er Bl

BREV TIL: Ortved, Truels; FRA: Langebek, Jacob; (1743-03-10)
10. Marts 1743 . TIL TRUELS ORTVED T. Ortved var paa denne Tid ansat i Danske Kancelli. Den 19. April 1743 skriver L. L. Post til Langebek: „Jeg var op paa Cancelliet, men Monsr Ortved var ude paa Christianshavn, og fik den Efterretning af hans Skriverkarl, at Mr Ortve

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-03-17)
17. Marts 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Ieg maae ikke efterlade min Skyldighed, at opvarte Deres Velbaarenhed i det ringeste eengang i sin Fraværelse med min underdanige Skrivelse, ikke fordi ieg kand have den Ære at melde noget merkeligt om Kr

BREV TIL: De Hofman, Hans; FRA: Langebek, Jacob; (1743-04-03)
3. April 1743 . TIL HANS HOFMAN . Velædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Secretaire! Saasnart ieg i Aftes fra Kiøbenhavn fik Efterretning, at Min Kiære Herre igien til Staden er ankommen, kunde ieg ikke efterlade, strax at indfinde mig skriftligen, for at give mi

BREV TIL: De Hofman, Hans; FRA: Langebek, Jacob; (1743-04-15)
15. April 1743 . TIL HANS HOFMAN . Velædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Secretaire! Ieg har haft den Ære at erholde Hans meget kiære Skrivelse under 8. huius, og deraf med Vished og en særdeles Fornøielse erfarer Hans lydske Reises lykkelige Udfald, hvortil ie

BREV TIL: Hiemstierne, Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-04-15)
15. April 1743 . TIL HENRIK HENRICHSEN . Velædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Secretaire! Kunde ieg endda sige om min Skyldighed i at skrive, som man gemeenligen siger om ting, der sielden skeer, at den blev i agt tagen engang i Ny og engang i Næde, da maatte baa

BREV TIL: ukendt FRA: Langebek, Jacob; (1743-04-15)
15. April 1743 . TIL MICHEL ARNKIEL Fuldmægtig hos Geheimeraad Fred. v. Raben. † 1747 (P. C. B. Bondesen, Slægten Bugge, Od. 1891, S. 28). . Velædle Hr. Arnkiel, Høistærede Ven! Det er nu saa længe siden ieg havde den Ære at see Min gode Her

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-05-04)
4. Maj 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Den store Ære og Godhed, som mig [er beviist] af Deres Velbaarenhed og de dydige Frøkener ved denne min lange Nærværelse paa Kraagerop, giver mig den største Aarsag herved at aflegge min underdanige og in

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-05-06)
6. Maj 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Ved denne Leilighed sender ieg et exemplar af Holbergs 4 Skiemtedigte, som ieg havde kiøbt og ladet binde, før ieg reiste til Kraagerop, men forglemte at tage det med. Medfølger ogsaa en deel Vers, men om d

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-05-23)
23. Maj 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — — Hvad Nyt an gaaer, da veed D. V. vel allerede, at Græve Friderich af Daneskiold Laurvigen Frederik Ludvig D.L. (s. Dsk. biogr. Lex. IV, 185). i Mandags fik det hvide Baand. Man er begierlig efter ny

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-05-29)
29. Maj 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — — Tvende exemplarer af Hr. Brodersens Psalmebog, saavelsom et exemplar af Delincourts Sonnets, som den yngste Frøken har forlanget, skal med første udsendes, og ieg skal stræbe ved forekommende Leili

BREV TIL: Hiemstierne, Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-05-30)
30. Maj 1743 . TIL HENRIK HENRICHSEN . Min Høistærede Hr. Secretaire! leg sender hermed tilbage Hans tvende, i aftes medgivne, Diplomata Canuti Regis Sikkert medbragte af Henrichsen fra England. som ieg nøie haver igiennemlæst, og med stor Flid rettet alt det, som ieg deru

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-06-05)
5. Juni 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — — De Norske Soldater, som ere komne herned, ere 2 Batallioner, de see kun slette og smaa ud, men tør være bedre, end de seer ud til: Man mener, de skal bruges paa Floden: Deres Officerer bleve i Fred

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-06-08)
8. Juni 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — — Hr. Iustitz Raad Gram lader sin skyldigste Hilsen formelde, og sige, at han er meget skamfuld over at have givet Naadige Fruen Aarsag til at være vred paa sig: Men forsikrer, at Skylden ikke er hans,

BREV TIL: Harboe, Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1743-06-20)
20. Juni 1743 . TIL LUDVIG HARBOE . Velædle og Velærværdige Høistærede Hr. Pastor! Det var mig en besønderlig Glæde af Deres Velærværdigheds meget hehagelige Skrivelse, given paa Holum Bispegaard d. 3. Oct. 1742, at erfare D. V.s ønskelige og ved Guds Naade ret lykke

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-06-25)
25. Juni 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — — Hos Hr. Cancelli Raad Hoffman var ieg i Søndags til sidste Afsked, og fik af hannem indlagde Underretning om Vognen, hvorhos han bad formelde til D. V. sin allerskyldigste Hilsen; han reiser i denne Morge

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-06-30)
30. Juni 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — —- Hvad de opreiste Dale Karle og andre Svenske angaaer, da skal en Kongl. Laquay, som Courier, nyligen have bragt samme tidende herned, og at deres General skal være en Vrangel: Men hvad de vil fange an og

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-07-05)
5. Juli 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD Høigunstige Herre! — -— Hvad Skibet angaaer, som sidst i afvigte Uge væltede og sank i Havnen, da var det ikke Justitia, men Sydermanland, som forgangne Somer løb af Stabelen. Det var, Gud ske lov, løgn med de mange

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-07-13)
13. Juli 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — — Hr. Iust. R. Gram lader skyldigst hilse og sige, at det ikke haster med det belovede exemplar af Konge Loven Rostgaard havde 1709 besørget Kongeloven udgiven (Bruun, Fr. Rostgaard og hans Samtid I, 137 ff

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-07-22)
22. Juli 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Jeg har rigtigen i dag bekommet D. V.s gunstige Skrivelse, tillige med 10 Rdlr. til Udgifter, samt en LotteriSeddel, og et summarisk Register over det røde Exemplar af det Danske Lexicon, for hvilket sidste

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-08-01)
1. August 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Deres Velb.s sidste Skrivelse af 25. Iulii har ieg haft den Ære rigtig at erholde, og finder derudi største Aarsag til at takke for de adskillige D. V.s gunstige og til min Fordeel og Lindring sigtende Tilbu

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-08-04)
4. August 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — — Paa førstkommende Onsdag agter ieg, om Gud vil, at giøre en Lyst Reise paa en 14 dags tid her ud i Landet igiennem Roeskilde, Ringsted, Soer etc. Langebeks Maal har sikkert været Gjerdrup, hvor hans Ven

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-09-17)
17. September 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Siden ieg venter, med Guds Hielp, den Ære paa tilkommende Torsdag at see D. V. her i Staden, var det vel ikke fornødent at giøre D. V. Uleilighed med denne min Skrivelse: Men i henseende til den Pligt og

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-09-28)
28. September 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — —Man siger nu igien, at vores Kron-Prinds i næstkommende Uge begynder sin Reise til Altona, men af Aviserne kand man endnu ikke slutte, at Princessen er rykket op fra Engelland. I gaar bleve 17 Feldt P

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-10-15)
15. Oktober 1743 . TIl FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Ieg kommer nu med Bekræftigelse paa det store Nyt, som ieg forgangen meldede med et Ord om, nemlig at vores Krig lykkeligen er endt, før den blev begyndt. De beslagne Skibe har faaet fri Fart. Leiren er i

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-10-31)
31. Oktober 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Ieg glæder mig, at D. V. ikke har taget min sidste dristige Begiering ilde op, og kand ikke andet end med største Taksigelse erkiende, at D. V. saa hastig gav et gunstigt Svar og i gaar, d. 30. Octobris, t

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-11-07)
7. November 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! — — Af Monsr. Høffner Johan Jørgen Høpffner, Bogtrykker og Udgiver at „Extraordinaire Relationer“. fik ieg ingen fuld beskeden i gaar, formedelst hans Fuldmægtig ikke var tilstæde: Men han lovede at give

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-11-13)
13. November 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . D. V.s Høigunstige Skrivelse af 10. Nov. har ieg bekommet og siden endeligen faaet den Underretning fra Mr. Høffner, at han ingen Aviser skikker nogensteds med Posten paa Landet. Men hvo der her i Byen holder hans Aviser, betaler for

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-11-22)
22. November 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! En Student ved Navn Ped. Raun, som tilforn har været Tiener hos Casserer Paulli Gift med en Datter af Etatsraadinde Wolfen (s. foran S. 79). og har den Lykke, at D. V. kiender ham, har leveret mig hosføl

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1743-12-04)
4. December 1743 . TIL FREDERIK ROSTGAARD . Høigunstige Herre! Jeg havde den Ære i Aftes at erholde D. V.s Skrivelse og kand ikke efterlade at tilmelde, at man nu har det Rygte, at Indtoget gandske vist skal gaae for sig paa førstkommende Tiisdag eller Onsdag. Deres K

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1744-01-15)
15. Januar 1744 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN Brevet er tidligere trykt i Langebekiana ved Nyerup, S. 34 ff. Langebeks egen Koncept er ikke funden. . Høi og Velbaarne Hr. Geheime Raad, Naadige Herre! Den Prøve, ieg nyligen har havt af Deres Excellences

BREV TIL: Hiemstierne, Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1744-06-26)
26. Juni 1744 . TIL HENRIK HENRICHSEN . Høiædle og Velbyrdige Hr. Assessor! Siden Han giør mig den Ære, at vil høre min ringe Betænkning i den Materie om Leire Henrichsens Brev af 25. Juni 1744 er endnu bevaret. , kand ieg ikke efterlade korteligen at meddele den samm

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Langebek, Jacob; (1745-01-06)
6. Januar 1745 . TIL HANS GRAM Dette med Langebeks Haand skrevne Udkast er forhen trykt hos Werlauff, Det Kongelige Danske Selskab, S. 22. Høiædle og Velbyrdige Hr. Iustitz Raad! Den høie Indsigt, Hr. Iustitz Raad fremfor andre haver i d

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1745-05-12)
12. Maj 1745 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høi og Velbaarne Hr. Geheime Raad Naadige Herre! Det glæder mig overmaade af Deres Excellences naadige proposition til mig ved Iustitz Raad Gram at erfare, at der i Anledning af Conferentz Raad Rostgaards Død Den 26. April 17

BREV TIL: Christian 6.; FRA: Langebek, Jacob; (1745-12-30)
30. December 1745 . Til Kong CHRISTIAN VI Tidligere trykt i Danske Mag. 5. R. I, 196 f. . Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve-Herre og Konge! Af den ringe Prøve, som nogle Deres Kongelige Majestets ringeste Undersaater understaae sig ved dette

BREV TIL: Christian 6.; FRA: Langebek, Jacob; (1746-02-07)
7. Februar 1746 . TIL KONG CHRISTJAN VI Tidligere trykt i Orion, historisk Qvartalskritt, udg. af T. A. Becker, II, 172 ff. . Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve-Herre og Konge. Det er nu et Aar og noget derover, siden ieg, den ringeste af Dere

BREV TIL: Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, ; FRA: Langebek, Jacob; (1746-02-19)
19. Februar 1746 . TIL MEDLEMMERNE AF DANSKE SELSKAB . Høitærede Herrer! Formedelst de bekiendte Omstændigheder Langebek var, som bekjendt, bleven tvunget til at gjøre Hofpræst E. Pontoppidan en ydmygende Afbigt for Konsistorium (trykt hos Engelstoft, Univ.- og Skole-

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1748-02-22)
22. Februar 1748 . TIL KONG FREDERIK V Forhen udgivet af Chr. Bruun i Danske Saml. IV, 38 ff. . Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve-Herre og Konge! Ved den Salige Etats Raad Grams dødelige Afgang er Deres Kongelige Majestets Geheime-Archivarii,

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1748-03-14)
14. Marts 1748 . TIL KONG FREDERIK V . Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve-Herre og Konge! Da ieg ikke, Allernaadigste Konge, paa anden Maade veed at tilkiendegive min allerunderdanigste Taknemelighed for den særdeles store Naade, som Deres Kongl. Majest, har b

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1748-03-14)
14. Marts 1748 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Deres Excellence, Høi og Velbaarne Hr. Geheime Raad, Naadige Herre! Ieg tager min Tilflugt til D. Excellences sædvanlige Bevaagenhed, brugende den Frihed at tilsende min allerunderdanigste Forestilling, hvorledes ieg forme

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1748-03-23)
23. Marts 1748 . TIL KONG FREDERIK V . Stormægtigste Monark, Allernaadigste Konge! Medens ieg i disse Dage efter Deres Kongelige Majestets Befaling haver været tilstæde ved Skifte-Retten i Sl. Etats Raad Grams Stervbo, ere Nøglerne til det Kongelige Geheime-Archiv mi

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1749-04-05)
5. April 1749 . TIL KONG FREDERIK V . Stormægtigste Monark. Allernaadigste Arve Herre og Konge! Deres Majestet haver ved sit Kongelige Rescript af 29. Novemb. 1748 allernaadigst resolveret, at legge den Hvælving, som er ved det Danske cancellies Archiv, til det Kongl

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1749-09-13)
13. September 1749 . TIL PETER FREDERIK SUHM Brevet er tidligere udgivet af Nyerup i Langebekiana, S. 47. . Min Høistærede Herre! Ieg sender med Tak det sidst laante tilbage, og maae sige derom, at Forfatteren Vistnok Suhm selv. er sig selv lig, det

BREV TIL: Carstens, Adolph Gotthard; FRA: Langebek, Jacob; (1749-11-21)
21. November 1749 . TIL ADOLPH GOTTHARD CARSTENS Om denne fremragende Mand, der al sin Tid var ansat i det tydske Kancelli, kan henvises til Dsk. biogr. Lex. III, 396. Han havde været Langebeks Konkurrent om Posten som Geheimearkivar. . Velædle og Velbyrdige H

BREV TIL: Carstens, Adolph Gotthard; FRA: Langebek, Jacob; (1750-02-10)
10. Februar 1750 . TIL ADOLPH GOTTHARD CARSTENS . Høiædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Cancellie Raad. Ieg har den Ære herved at tilbagesende den mig i gaar tilskikkede piece, som ieg med lige saa stor Fornøielse har giennemlæst og finder ligesaa grundigen udført, so

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1750-05-16)
16. Maj 1750 . TIL CARL DEICHMAN Denne til videnskabelig Syssel fortrinlig oplagte og udrustede Mand boede i Porsgrund. Han var en udmærket Samler (s. Dsk. biogr. Lex. IV, 237). Der er bevaret 19 Breve fra ham til Langebek. . Velædle og Velbyrdige Høistærede H

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1750-05-20)
20. Maj 1750 . TIL PETER FREDERIK SUHM Forhen trykt i Hist. Tidsskrift IV, 315 f. . Min Høistærede Herre! Hans tilsendte Dedication har ieg med Flid gienemlæst, og efter Befaling paa det skarpeste censureret, end til ufornødne Ord og Bogstaver at udsl

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1750-06-13)
13. Juni 1750 . TIL CARL DEICHMAN . Velædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Cancellie Raad. Med megen fornøielse har ieg modtaget Deres seneste kiære Skrivelse af 25. Maji, hvis Indhold ieg nu i Torsdags berettede i det Kongl. Danske Selskabs forsamling paa Charlottenbo

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1750-08-01)
1. August 1750 . TIL CARL DEICHMAN . Velædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Cancellie Raad! Ved min nyelige Hiemkomst fra Landet, hvor ieg paa nogle Uger har søgt en liden Forfriskning, forefinder ieg min Hr. Cancellie Raads meget kiærkomne Skrivelse af 22. Iunii Trykt

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1750-10-10)
10. Oktober 1750 . TIL CARL DEICHMAN . VelædJe og Velbyrdige Høistærede Hr. Cancellie Raad. Det traf ret lykkelig i Torsdags, at ieg bekom begge D. V.s seneste Skrivelser af 19. Augusti og 14. Septembr. og fik, just som vi om Eftermiddagen vare forsamlede paa Charlot

BREV TIL: Carstens, Adolph Gotthard; FRA: Langebek, Jacob; (1750-10-31)
31. Oktober 1750 . TIL ADOLPH GOTTHARD CARSTENS . Høiædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Cancelli Raad. Ieg beder meget om Forladelse, at ieg saa længe har beholdet Min Hr. Cancelli Raads smukke og overmaade vel skrevne piece hos mig. Jeg har ikke uden sær Fornøielse l

BREV TIL: Carstens, Adolph Gotthard; FRA: Langebek, Jacob; (1750-11-26)
26. November 1750 . TIL ADOLPH GOTTHARD CARSTENS . Høiædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Cancelli Raad. For at fornøie Min Hr. Cancelli Raads Curiositet, sender ieg tre Stykker af de sidst omskrevne og omtalte Documenter in originali, at Han selv kan examinere de deru

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1751-04-17)
17. April 1751 . Til CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Cancelli Raad. I hvor ofte ieg har sat mig det for, veed ieg dog ikke, hvor Vinteren er løbet bort for mig, uden at besvare min Hr. Cancellie Raads meget kiære Skrivelse af 26. Octob. 1750 Dett

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1751-04-22)
22. April 1751 . TIL KONG FREDERIK V Tidligere udgivet af Chr. Bruun i Danske Saml. IV. 40 ff. . Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arveherre og Konge. Der er vel ingen, som jo veed, af hvor stor Vigtighed i Historiske Videnskaber og Actis Publicis

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1751-06)
Juni 1751 . [TIL KONGEN .] Pro memoria. Hvor slet det i forige Tider, og førend ordentlige Archiver ere bleve indrettede, har været bestilt hos os med publique Documenters Forvaring, kiendes end i denne Dag af den Mangel, som haves i vores Archiver paa visse gamle og

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1751-10-16)
16. Oktober 1751 . TIL CARL DEICHMAN . Velædle og Velbyrdige Høitærede Hr. Cancel lie Raad. Med største Taksigelse og skyldigst Hilsen til Hr. Borgemester Bentzen sendes nu de sidst laante ni Stykker gamle Pergaments Breve tilbage, haabende, at om mere der maatte fin

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1752-05-06)
6. Maj 1752 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne Høistærede Hr. Etats Raad! Om ieg end ikke ved Skrivelse gratulerede til overstandne Bryllop, saa haaber ieg dog, at Hr. Etats Raaden har den Tanke om mig, at ingen af et mere oprigtigt Hierte end ieg kan o

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1752-06-24)
24. Juni 1752 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne Høistærede Hr. Etats Raad. Hans seneste Brev af 3. huius maae ieg kalde af det interessente Slags, siden Han derudi regalerer mit lidet Bibliotek med saa anseelig en Tilvext, som Acta Eruditorum er. Skiø

BREV TIL: Luxdorf, Bolle Willum; FRA: Langebek, Jacob; (1752-07-26)
26. Juli 1752 . TIL BOLLE AVILLUM LUXDORPH Brevet findes trykt i Luxdorphiana ved Nyerup, S. 123 ff. . — — Det skal gaae Ham med sin Qvæstioner som mig, naar ieg fraværende giver Commission paa Bøger: ieg giver altid en lang Liste, faaer ieg dem ikke alle, saa

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1752-09-02)
2. September 1752 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne Høistærede Hr. Etats Raad. Hans angeneme Skrivelse af 12. Augusti var mig, som sædvanligt, særdeles kiærkomen, men saa meget mere, som ieg deraf seer, hvad Slags lærdt Arbeid Hr. Etats Raaden og M. Sc

BREV TIL: Luxdorf, Bolle Willum; FRA: Langebek, Jacob; (1752-09-05)
5. September 1752 . TIL BOLLE WILLUM LUXDORPH Findes trykt i Luxdorphiana ved Nyerup, S. 128 ff. . Ligesom ieg sidst glemte at spørge, om Han rigtig har faaet de Manuscripter, som ieg for nogen Tiid siden har sendt Ham under Davids Befordring, saa glemte ieg og

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1752-10-21)
21. Oktober 1752 . TIL PETER FREDERIK SUHM Brevet er tidligere udgivet af R. Nyerup i Langebekiana, S. 47 ff. . Høiædle og Velbaarne Høistærede Hr. Etats Raad. Ieg var nyligen hiemkommen, da ieg havde den Glæde at imodtage Hans behagelige Skrivelse af

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1752-12-02)
2. December 1752 . TIL PETER FREDERIK SUHM Dette Brev er tidligere udgivet af R. Nverup i Langebekiana S. 51 ff. . Høiædle og Velbaarne Høistærede Hr. Etats Raad! Omendskiønt ieg ikke havde bekommet Hans seneste af 18. Novemb., hvorfor ieg skyldigst

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1752-12-23)
23. December 1752 . TIL CARL DEICHMAN . Velædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Cancellie Raad! Ieg kan ikke andet end høiligen beskylde min egen Uhøflighed, som har imodtaget mere end eet Brev fra min Hr. Cancellie Raads kiære Haand, uden derpaa hidindtil at have svare

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1753-01-15)
15. Januar 1753 . TIL KONG FREDERIK V Tidligere udgivet af Chr. Bruun i Danske Saml. IV, 45 ff. . Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve Herre og Konge. Med Begyndelsen af dette Ny Aar understaaer ieg mig for Deres Kongelige Majestet at nedlegge m

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1753-01-15)
15. Januar 1753 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN Tidligere udgivet af Chr. Bruun i Danske Saml. IV, 49 ff. . Høibaarne Hr. Geheinieraad og Greve, Naadige Herre! Af hoslagte min allerunderdanigste Pro Memoria, hvis Indhold ieg underdanigst indstiller til D

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1753-02-24)
24. Februar 1753 . Til Peter Frederik SUHM Dette Brev har tidligere været udgivet af R. Nyerup i Langebekiana, S. 55 ff. . Høiædle og Velbaarne Høistærede Hr. Etats Raad! Det er ingen Under, at Hr. Etats Raaden undertiden glemmer gode Venner i Kiøben

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1753-03-10)
10. Marts 1753 . [TIL KONGEN .] Allerunderdanigste Pro Memoria Afgiven i Anledning af, at Etatsraad Povl Eggers’s Enke, Sofie Amalie f. Guldencrone, havde ansøgt Kongen om for 2000 Rdl. at afkjøbe hende de store haandskrevne Samlinger til en dansk Ordbog som hendes Morfader, Ge

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1753-03-29)
29. Marts 1753 . TIL KONG FREDERIK V . Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve-Herre og Konge! Siden Deres Kongl. Majest, mig allernaadigst haver tilladt at foretage en Reise, som formodentlig vil vare nogen Tid: Da, paa det Deres Majestets mig allernaadigst anbetr

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1753-05-01)
1. Maj 1753 . TIL TERKEL KLEVENFELDT Dette Brev er udgivet af R. Nyerup i Langebekiana, S. 248 ff. . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Iustitz Raad. Det Begreb, som Hr. Iustitz Raaden har givet mig om de gode Herrer her i Lund, maae ieg fuldkomme

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1753-06-07)
7. Juni 1753 . TIL TERKEL KLEVENFELDT . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Iustitz Raad! Min kiære Herres angeneme Breve bekom ieg, just som ieg vilde reise fra Lund, saa ieg ikke fik Tid der at besvare det, ei heller kan have den Ære nu at svare paa de indholdne

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1753-07-10)
10. Juli 1753 . TIL TERKEL KLEVENFELDT Dette Brev er udgivet af R. Nyerup i Langebekiana, S. 550 ti. . Høi-Edle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Iustitz Raad! Endnu ligger ieg paa Gulland, og har i 8. Dage ikke ventet paa andet end god Vind til at føre

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1753-07-28)
28. Juli 1753 . TIL TERKEL KLEVENFELDT Dette Brev er udgivet af R. Nyerup i Langebekiana, S. 255 ff. . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Iustitz Raad! Faa af mine Venner tænker ieg oftere paa, end paa Min kiære Herre, og faa af dem tænke mere paa

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1753-09-12)
12. September 1753 . TIL TERKEL KLEVENFELDT . Høiædle og Velbyrdige, Hoistærede Hr. lustitz Raad! Saa kiære som lustitz Raadens Breve ellers ere mig, saa ubehageligt til en stor deel det seneste af 2. Augusti for det ulykkelige Nyts skyld fra Africa Efterretningen om

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1753-11-23)
23. November 1753 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Hoi og Velbaarne Hr. Geheime Raad og Greve, Naadige Herre! Deres Høigrevelige Excellence har ved min seneste Nærværelse i Kiøbenhavn Langebek var den 14. Oktober 1753 kommen tilbage til Kjøbenhavn, i Anledning af at nogl

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1753-12-03)
3. December 1753 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Cancelli Raad! Det er allerede længe siden ieg havde den Fornøielse at aabne og læse min Hr. Cancelli Raads angeneme Brev af 2. Septembris. Baade før og efter den Tid, siden ieg i April Maan

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1753-12-11)
11. December 1753 . TIL TERKEL KLEVENFELDT . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. lustitz Raad! Det var mig aldeles fortrydeligt, nu sidst ieg reiste fra Kiøbenhavn, at ieg skulde være saa uheldig, ikke at finde lustitz Raaden hiemme, da ieg to gange søgte den Ære a

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1753-12-18)
18. December 1753 . TIL TERKEL KLEVENFELDT . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Iustitz Raad! Vil haabe, Hr. Iustitz Raaden allerede for 8. Dage siden har et Brev i Hænde fra mig. At ieg saa hastig igien giør Uleilighed, skeer for en brav Mands Skyld her paa Stede

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1754-01-01)
1. Januar 1754 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaarne Hr. Geheimeraad og Greve, Naadige Herre! Om ieg end ikke havde været saa lykkelig, at bekomme Deres Høigrevelige Excellences allerhøistærede Skrivelse af seneste 24. Decembris, saa fordrede dog min underdanige Sk

BREV TIL: Warmholtz, Carl Gustav; FRA: Langebek, Jacob; (1754-01-22)
22. Januar 1754 . TIL CARL GUSTAV WARMHOLTZ Tidligere udgivet af Provst P. W. Bec-ker i Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1856, S. 365 f. . Velbaarne Hr. Hof Raad Carl Gustav Warmholtz til Christineholm (f. 1713 † 1785) er Samler af det store Værk, B

BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel; FRA: Langebek, Jacob; (1754-01)
Januar 1754 . TIL TERKEL KLEVENFELDT Dette Brev er udgivet af R. Nyerup i Langebekiana, S. 259 ff. . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. lustitz Raad! Med hvad Nøje ieg imodtog Hr. lustitz Raadens meget angeneme af 6. Ian., og hvor stor Tak ieg for

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1754-02-07)
7. Februar 1754 . TIL CARL DEICHMAN . Hoiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Cancelli Raad! Neppe kan Hr. Cancelli Raaden forestille sig, hvor angenemt det er i et fremmed Land at faae Tidender fra sine Venner, og hvor kiært det altsaa har været mig at læse Hr. Cancel

BREV TIL: Warmholtz, Carl Gustav; FRA: Langebek, Jacob; (1754-03-08)
8. Marts 1754 . TIL CAFL GUSTAV WARMHOLTZ Tidligere trykt i Ann. for nord. Oldk. og Hist. 1856, S. 366 f. I dette som i andre Breve til svenske Venner bruger Langebek af og til svenske Ord, vistnok for at lette dem Forstaaelsen. . Velbaarne Herr Hof Raad!

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1754-03-29)
29. Marts 1754 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaarne Hr. Geheimeraad og Greve, Naadige Herre! Deres Excellences naadige Skrivelse af 26. Febr. har ieg forlængst rigtig bekommet, og takker underdanigst for de angeneme Udladeiser og naadige Gratulation til mit Indtræ

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1754-05-14)
14. Maj 1754 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaame Hr. Geheime Raad og Greve, Naadige Herre! At ieg bruger den underdanige Frihed, hoslagte Monsr. Abilclgaards allerunderdanigste Memorial at tilsende, vilde Deres Excellence ikke til nogen Unaade optage. Saa meget dr

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1755-01-25)
25. Januar 1755 . TIL CARL DEICHMAN . Velædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Cancelli Raad! Ieg burde længe siden have tilmeldet Hr. Cancelli Raaden, at ieg, allerede et par dage for Julen, af min lange og besværlige Reise lykkeligen til Kiøbenhavn er hiemkomen. Ieg v

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1755-02-24)
24. Februar 1755 . TIL KONG FREDERIK V Tidligere trykt i Danske Saml. IV, 54 ff. . Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve Herre og Konge! Deres Kongelige Maiestet er allernaadigst vidende, at afgangne Conferentz Raad Rostgaard, ved mange Aars Arbe

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1755-03-04)
4. Marts 1755 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . [Langebek var af Kancelliet anmodet om at eftersøge nogle hamborgske Akter fra det 17. Aarhundrede. Da han ikke havde kunnet finde dem i Geheimearkivet, formodede han, at de i sin Tid vare laante af Kancelliet, men ikke tilbagelevered

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1755-05-10)
10. Maj 1755 . TIL CARL DEICHMAN . Velædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Cancelli Raad! Det er nu saa længe, siden ieg havde den Fornøielse at læse Hr. Cancelli Raadens kiære Brev af 10. Februarii, at ieg nær har forglemt at svare derpaa. Mit Bryllop, som for en tre

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1755-08-21)
21. August 1755 . [TIL KONGEN .] tidligere udgivet af G. L. Wad i personalhist tidsskrift 2. R. I 149. Det kan ikke negtes, at jo Monsieur Abildgard Søren Abildgaard havde under 10. Juni 1755 ansøgt Kongen om at blive „Archiv Tegne Mester“, idet han henviste til s

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1755-08-23)
23. August 1755 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Herr Etats Raad! Stundom har ieg i Sommer været paa Landet, og stundom af andre Ting forhindret, at ieg ikke har besvaret Hr. Etats Raadens meget kiærkomne af 21. Iunii. Samme er det længe n

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1755-10-11)
11. Oktober 1755 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Herr Cancelli Raad. — — Dalins Historie og de forhen omskrevne endnu manglende Bøger har ieg længe siden tilskrevet Hr. Ekholm om. Kanskee noget deraf kunde komme ned med Etats Raad Hielmstierne

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1755-11-08)
8. November 1755 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Herr Etats Raad. Det er længe nok, siden ieg havde den Fornøielse at at læse Herrens sidste Brev af 20. Septembris; Men at ikke Aaret skal reent løbe til Ende, før Han igien har mit Svar, h

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1755-12-20)
20. December 1755 . TIL CARL DEICHMAN . Velædle og Velbyrdige, Høitærede Hr. Cancelli Raad. Med forige Post havde ieg den Fornøielse at bekomme Hr. Cancelli Raadens seneste Brev af 3. huius, og fandt det samme af den curiositet, at ieg i Mandags tog det med i Vidensk

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1756-02-07)
7. Februar 1756 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Hr. Etats Raad. Vi gaae nu i den anden Maaned paa det Ny Aar, altsaa er det den høieste Tid at atlegge min Lykønskning og Taksigelse for seneste angeneme Brev af 20. Decemb. forige Aars, med

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Langebek, Jacob; (1756-02-12)
12. Februar 1756 . [TIL KONGEN Forhen udgivet af G. L. Wad i Personalhist. Tidsskr. 2. R. I, 151 f. .] Allerunderdanigste Erklæring. At paa Deres Kongl. Majestets allernaadigste Befaling Ieg allerunderdanigst skal giøre min Forklaring om det Forslag,

BREV TIL: Lagerbring, Sven ; FRA: Langebek, Jacob; (1756-03-21)
21. Marts 1756 . TIL SVEN BRING Tidligere trykt i Langebekiana, S. 327 ff. — Sven Bring (siden adlet Lagerbring), den bekjendte svenske Historieskriver, Professor i Lund (f. 1707 † 1787). „Genom sina förbindelser med Suhm, Schøning, Langebek och andra danska historiska samlare är Sven La

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1756-05-15)
15. Maj 1756 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne. Høistærede Herr Etats Raad. Ieg havde næsten forglemt, at ieg fik Brev fra Etats Raaden af 3. April. Naar Etats Raaden dette veed, kan Han ikke undre paa, at mit Svar kommer saa sildig. Ieg takker tusinde

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1756-06-12)
12. Juni 1756 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Herr Cancelli Raad. Det er ikke saa meget Forretninger, der har holdet mig fra at besvare Herr Cancelli Raadens kiære Skrivelse af 13. Martii, hvilken ieg til sin Tid rigtigen bekom, som mere det H

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1756-11-27)
27. November 1756 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Cancelli Raad. — — Det betydeligste, som her hos os Den første Del af Brevet handler om Indkjøb af svenske Bøger. paa nogen tid er udkommet, er en oeconomisk piece, hvori en Hob Sandheder

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1757-01-31)
31. Januar 1757 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN Tidligere trykt i Nye Danske Mag. IV, Forerindr. S. Ill —IV. . Høibaarne Herr Geheime Raad og Greve, Naadige Herre. Deres Høigrevelige Excellence har under Forgaars dato naadigst befalet mig at tilkiendegiv

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1757-04-09)
9. Maj 1757 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Hr. Etats Raad. Ieg tilstaaer gierne, at ieg giør mine Venner Uret, ved det ieg saa sielden skriver dem til, men ingen lider derved større Uret end ieg selv, som saaledes betager mig Fornøielsen

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1757-06-19)
19. Juni 1757 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Herr Etals Raad. Længe siden skulde ieg haft den Ære at besvare og takke for Herr Etats Raadens kiærkomne Brev af 14. Maji, dersom ikke et eller andet Forfald paa de ordinaire Postdage havde g

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1757-07-02)
2. Juli 1757 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Herr Cancelli Raad. Det er allerede saa længe siden ieg havde den Fornøielse at læse Herr Cancelli Raadens sidste Skrivelse af 16. Aprilis, at ieg undseer mig ved at frembringe Undskyldninger til at

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1757-09-03)
3. September 1757 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Herr Cancelli Raad. Aarsagen hvorfor ieg endnu ikke har besvaret Herr Cancelli Raadens forlængst bekomne Skrivelse af 11. Iulii, er ingen anden, end ieg har ventet at skulle kunne give Efterret

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1757-12-03)
3. December 1757 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Herr Etats Raad. Som ieg længe havde ventet, saa blev ieg des mere glad ved Herr Etats Raadens meget kiærkomne af 15. Octobris. Magister Dass har end siden bragt mig min kiære Herres Hilsen

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1758-04-22)
22. April 1758 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Herr Cancelli Raad. Ieg erindrer ikke, om det er et eller to Breve, ieg har fra Herr Cancelli Raaden, som ieg ikke har besvaret. Men aldrig kan Herr Cancelli Raaden være saa vred paa mig derfor, a

BREV TIL: Jessen, Erik Johan; FRA: Langebek, Jacob; (1758-06-23)
(23. Juni) 1758 . TIL ERIK JOHAN JESSEN Se foran S. 60 og 243. . Ieg har med Fornøielse læst dette Stykke Hvad det er for et Stykke, kan nu ikke oplyses. Men af Jessen selv har det neppe været. igiennem, og, som ieg finder baade Stilen og Orthographien overalt

BREV TIL: Warmholtz, Carl Gustav; FRA: Langebek, Jacob; (1758-07-12)
12. Juli 1758 . TIL CARL GUSTAV WARMHOLTZ Forhen trykt i Ann. for nord. Oldkynd. og Hist. 1856. S. 367 ff. . Velbaarne Herr Hofraad. Den korte men ret store Fornøielse, ieg sidst paa Aaret 1753. havde paa Christineholm, rinder mig helt ofte udi Sinde,

BREV TIL: Warmholtz, Carl Gustav; FRA: Langebek, Jacob; (1758-09-05)
5. September 1758 . TIL CARL GUSTAV WARMHOLTZ Tidligere trykt i Ann. for nord. Oldkynd. og Hist. 1858, S. 369 ff. . Velbaarne Herr Hof Raad. Med megen fornøielse har ieg læst Herr Hof Raadets angeneme brev af 10. Augusti, og finder mig af dets behagel

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1758-11-04)
4. November 1758 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Herr Etats Raad! Ieg holder ved i den gamle Artighed, at ieg lader mine Venner skrive mig et, to og flere Breve til, inden ieg giengielder med et eneste. Blive de vrede paa mig, da kan de h

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1758-12-09)
9. December 1758 . Til Carl DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Herr Cancelli Raad. Baade har ieg villet og burdet længe siden tilskrive Herr Cancelli Raaden, dersom ikke mine sædvanlige Forhindringer, dem ieg selv neppe veed at navngive, havde opholdt mig

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1758)
Udateret. [TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN .] Pro Memoria. Mine ringe Tanker, som efter naadig Befalning skulle tilkiendegives om det mig i dag Middags tilsendte Skrift, ere disse: 1. Editor (thi det synes at være til Trykken destineret) giorde vel, om hand lod de

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1759-01-05)
5. Januar 1759 . [TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN .] P. M. Ieg har talt med Haas Jonas Haas (f. 1720 † 1775) Universitetskobberstikker. , som er den eneste, vi nu har, der kan stikke Landkarter. Han har længe øvet sig i den Homannske Officin Dette vist bekjendte Officin va

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1759-04-28)
28. April 1759 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Herr Cancelli Raad! Ieg har rigtig bekommet Herr Cancelli Raadens kiære Skrivelse af 9. huius, og saa vidt mueligt efterkommet den derudi givne Commission. Af det Slags Folk, som befatte sig med B

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1759-06-02)
2. Juni 1759 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Herr Cancelli Raad. Omendskiønt det har varet noget længe med de forlangte Tegninger, saa er det dog skeet hastigere, end ieg i Førstningen havde formodet. Ieg havde allerede med forige Post kunnet

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1759-09-16)
16. September 1759 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Herr Cancelli Raad. Ieg bebreider mig selv min alt for store Seenhed i at skrive, og vilde frygte for at paadrage mig Herr Cancelli Raadens Fortrydelse derover, dersom ieg ikke stolede paa Han

BREV TIL: Warmholtz, Carl Gustav; FRA: Langebek, Jacob; (1759-12-01)
1. December 1759 . TIL CARL GUSTAV WARMHOLTZ Tidligere trykt i Ann. for nord. Oldkynd. og Hist. 1856, S. 371. . Welbaarne Herr Hof Raad. I stedet for en vidtløftig Epistel, som welb. Herr Hof Raadet havde Aarsag at vente fra mig, fremkommer alene nogl

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1760-02-03)
3. Februar 1760 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaarne Herr Geheime Raad, Greve og Ober Secreterer, Naadige Herre. I Henseende til at det Kongelige Geheime Archiv mig allernaadigst er fortroet, hvor de fornemste originale Acter, til den Kongl. Souverainitet henhøre

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1760-04-02)
2. April 1760 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN N. R. Brocman (født i Norrköping 1731) havde ledsaget Langebek paa hans Rejse 1753 — 54 og været ham til megen Nytte. Med en inderlig Hengivenhed havde han sluttet sig til ham. At Langebek skjønnede paa den flittige og beskedne M

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1760-05-14)
14. Maj 1760 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Magister. De tvende sidste Hr. Magisterens Breve har ieg rigtigt erholdet. Det første giorde mig i adskillige Henseender noget opmerksom, men da ieg læste det sidste og fornam, at mit forige Brev var falde

BREV TIL: Du Wahl, Johan Soloman; FRA: Langebek, Jacob; (1760-07-21)
21. Juli 1760 . [TIL JOHAN SALOMON DU WAHL .] Efter Hans Kongl. Maists. allernaadigste Befaling er mig i dag af Hr. Kunstkammer Forvalter Durval Se foran S. 19. udleveret af det Kongl. Kunstkammer det Stykke, som forestiller den Kongl. Souverainitets Hyldings-Act, hvilket ieg,

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1760-10-31)
31. Oktober 1760 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Magister. Tør ieg nu vel svare paa min Vens mange og kiære Breve? Hvormed skal ieg retfærdiggiøre min Forsømelse? Medlidenhed og Taalemod maae Hr. Magisteren have med mig, der ligesom er kommen under e

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1760-12-31)
31. December 1760 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Hr. Magister. Herr Magisteren maae forlade mig, at ieg giver Hannem den gamle Titel, indtil Han lader mig vide, hvad ieg herefter faaer kalde Hannem, Secreterer, Cancellist, eller hvorledes Han der paa St

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1761-01-03)
3. Januar 1761 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Herr Etats Raad. Ieg har nu paa et Aars Tid og mere været saa aldeles hentagen i verdslige Sysler, Flytning, Byggerie, Stervboes- Forretninger, at, hvad ieg ikke før har været efterladen, da

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-02-14)
14. Februar 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Hr. Secreterer. — — Hr. Secretereren kan aldrig troe, hvor meget Han har fornøiet mig med det sidst tilsendte, og Gud give Han kunde opdage mig flere saadane Stumper. Ieg maatte gierne spørge, om dette frag

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1761-02)
( Februar 1761 ). TIL PETER FREDERIK SUHM Brevet har tidligere været trykt i Hist. Tidsskrift IV, 316 ff., dog ikke Efterskriften. . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Hr. Etats Raad. At ieg saa hastigen igien skriver, skeer fornemligen for at tilkiend

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1761-03-27)
27. Marts 1761 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaarne Herr Geheime Raad og Ober Secreterer, Naadige Herre! Paa Deres Høigrevelige Excellences naadige Befaling talede ieg i gaar morges med Prof. Preusler Den bekjendte Kobberstikker Johan Martin Preisler (f. 1715 † 17

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-04-04)
4. April 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høistærede Herr Secreterer. Tænk aldrig, Min kiære Herre, at ieg slaaer Hannem i Glembogen, fordi ieg efter Sædvane tøver noget, inden ieg giver Svar. Hans sidste Brev af 6. Martii, saa lidet som det var, kunde ikke andet e

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1761-04-15)
15. April 1761 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaarne Herr Geheime Raad og Ober Secreterer, Naadige Herre. I allerunderdanigste Følge af Hans Kongelige Majestets allernaadigste Resolution, som mig ved Deres Høigrevelige Excellence saavel mundtlig som skriftlig naadi

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-04-24)
24. April 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Secreterer. Desse faa Linier skriver ieg med Herr Consul Koustrup, som i Morgen reiser herfra op til Stokholm, at ieg derved kan give Anledning til Bekantskab med denne Mand, som ieg har giort saadan Af

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-05-06)
6. Maj 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Secreterer. — — Det er mig kiært, at mine Paqvetter ere fremkomne, og at Bøgerne, som Min Ven rigtig har uddeelt, have været til Fornøjelse. Richardsons Hallandiam har ieg, men takker Hr. Cancelli Raad Berc

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-07-11)
11. Juli 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Secreterer. Ieg veed ikke, hvor ieg var falden paa den Tanke, at Hr. Secretereren i denne vakre Somertid maatte være reist paa Landet. Men af et Brev under 3. huius fra Hr. Cancelli Raad Berch Dette Brev

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-07-22)
22. Juli 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Ædle, Høistærede Herr Secreterer. — — Mit forige Brev af 11. Iulii er vel rigtig tilstede kommet, hvorudi ieg gav mig Frihed at bemøde Hr. Secretereren med mine Commissioner paa Ehrenpreuses Auction. Tviler ikke paa, Han der

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-08-19)
19. August 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Ædle, Høistærede Herr Secreterer. Tvende Min Hr. Secreterers seneste Skrivelser af ult. Iulii og 11. Aug. har ieg med Fornøielse erholdet, og vil nu som kortest svare paa deres Indhold. — — Knytlinga Saga og den længe forv

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1761-09-10)
10. September 1761 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaarne Herr Geheime Raad og Ober Secreterer, Naadige Herre. Deres Høigrevelige Excellence behager sig naadigst at erindre, at mig for nogen tid siden blev allernaadigst befalet at tale med Professor Preisler angaa

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-09-12)
12. September 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Ædle Høistærede Herr Secreterer. Ieg takker skyldigst for al den hafte Umag, og er meget vel fornøiet med de for mig indkiøbte Bøger Paa Auctionen over Ehrenpreusses Bibliothek. Det er af Langebeks Katalog bekjend

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1761-10-20)
20. Oktober 1761 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Herr Etats Raad. Ved en Reisende, som gaaer til Trondhiem, følger tillige med desse faa Linier af de 2de først stukne Karter til min Geographia Danica medii ævi, som ieg vil underkas

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-10-25)
25. Oktober 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Velædle, Høistærede Herr Secreterer. — — Det er ganske rigtigt, at der nylig, før vor Medailleur Arbien døde Magnus Gustav Arbien døde 1760 (s. Dsk. biog. Lex. I, 306 f.). , blev af ham giort en Medaille paa vor

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1761-11-26)
26. November 1761 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaarne Herr Geheime Raad, Greve og Ober Secreterer, Naadige Herre. Som ieg alene haver holdt mig til Deres Høigrevelige Excellence i Henseende til det store Kobberstykke over Souverainiteten, som Professor Preisler

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1761-11-28)
28. November 1761 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Secreterer. Ieg skulde længe siden have svaret paa Hr. Secretererens kiærkomne Skrivelse af 3. Novembris; Men, som ieg først ventede efter at kunne tillige give Efterretning om mine Bøgers Anko

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1761-12-20)
20. December 1761 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaarne Hr. Geheime Raad, Greve og Ober Secreterer, Naadige Herre! H. K. Ms. Allernaadigste Villie, som D. G. Exc. ved naadigst Skrivelse af Gaars dato behager mig at tilkiendegive, angaaende Carterne, som findes i d

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Langebek, Jacob; (1762-02-17)
17. Februar 1762 . TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN . Høibaarne Herr Geheime Raad, og Ober Secreterer, Naadige Herre! Paa det Spørgsmaal, som Deres Høigrevelige Excellence digst har behaget mig at forelegge, angaaende det ældste Papirs Manuscript, som hos os findes, bli

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1762-02-24)
24. Februar 1762 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Ædle, Høistærede Herr Secreterer. Efterat ieg længe havde ventet at see noget fra Min Yens Haand, var det, som Han selv kan tænke, mig ingen liden Fornøielse, da ieg ei alene fik læse Hans kiære Brev af 11. Febr.

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1762-06-26)
26. Juni 1762 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Ædle, Høitærede Herr Secreterer. Det sidste Brev af 4. huius, som Herr Secretereren [har] behaget at ære mig med, var mig som sædvanligt ganske kiærkommet, og de medfølgende, saavel skrevne som trykte, Papirer fortien

BREV TIL: Tilas, Daniel; FRA: Langebek, Jacob; (1762-07-21)
21. Juli 1762 . TIL DANIEL TILAS Se foran S. 208, 274, 276. . Høivelborne Herr Landshøvding og Bergs Raad. Ieg har meget længe været Herr Landshøvdingen et Svar skyldig paa det særdeles obligeante Brev, som Han beærede mig med, da ieg havde ud

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1762-07-24)
24. Juli 1762 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Herr Etats Raad. Dersom ieg var saa flittig til at skrive Breve, som de lærde i Trondhiem til at skrive Bøger, da skulde gode Venner ikke have Aarsag at klage over min Efterladenhed. Saa

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1762-10-30)
30. Oktober 1762 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Secreterer. Ieg bedrøvedes vel noget over den Fatalitet, som Min Ven udi Skrivelse af 19. huius tilmelder mig i sin Fraværelse at have haft Ved en Ildebrand vare nogle af Brocmans Papirer m. m. gaa

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1762-12-18)
18. December 1762 . TIL PETER FREDERIK SUHM . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Hr. Etats Raad. Med megen Fornøielse læste ieg og igienlæste Hans angeneme Brev af 13. Novembris, og med ikke mindre Fornøielse vil ieg besvare det saa godt, som i

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1762-12-22)
21. December 1762 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Secreterer. — — Ieg har med lige saa stor Fornøielse gienemlæset Slutningen af Hr. Secretairens Undersøgning om Runerne som alt det forige, og maae tilstaae, at Han slipper vel nok fra at bev

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1763-02-18)
18. Februar 1763 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Velædle Herr Assessor. Det var mig en kiær Tidende, Min Herre skrev mig til fra Norkøping under 8. Ianuarii, at Hans Majestet havde udnævnet Hannem til Assessor udi Antiqvitets Collegio. Ieg har siden ventet Confirmat

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1763-06-29)
29. Juni 1763 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Hvad tænker Herr Assessoren om mig, som har taget imod tvende Hans kiære Breve, og nu først giver Ham eet igien. Ikke er, Gud skee Lov, Sygdom skyld i denne Forsømelse; thi ieg har

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1763-11-12)
12. November 1763 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Velædle, Høistærede Herr Assessor. At lade trende Herr Assessorens angeneme Breve af 26. Iul., 4. Aug. og 4. Oct. ligge saa længe ubesvarede, er noget, som ieg er ganske vred paa mig selv for, og som min Ven kan være bek

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1763-12-28)
28. December 1763 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Velædle, Høistærede Herr Assessor. Saa angeneme som Herr Assessorens Breve altid ere mig, saa ubehagelig er den mig udi det sidste af 20. hums meddelte Tidende om Hans Fru Moders dødelige Afgang. — — Et andet Stykke i mi

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1764-06-16)
16. Juni 1764 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Velædle Høistærede Herr Assessor. Ieg er geraaden i alt for stor Uorden med min correspondence, at ieg neppe vidste at rede mig i Land, dersom ieg ikke havde med saadanne Venner at giøre, som tage alting i den beste Mening.

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1764-07-25)
25. Juli 1764 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg har læst Hr. Assessorens sidste Brev af 16. Iulii med lige saa stor Forundring som Fornøielse over en saa uformodelig Forandring og hastigt tagen resolution. Min Herre legger mig selv O

BREV TIL: Sommelius, Gustav; FRA: Langebek, Jacob; (1764-08-11)
11. August 1764 . TIL GUSTAF SOMMELIUS . Gustaf Sommelius var født 1726 i Malmø, 1749 Docent ved Universitetet i Lund, 1751 tillige Lærer og 1756 Rektor ved Skolen sammesteds; fik 1763 Titel af Professor, 1767 Universitetsbibliothekar i Lund, entlediget 1799, døde 19. Juni 1800. Blandt l

BREV TIL: Sommelius, Gustav; FRA: Langebek, Jacob; (1764-09-01)
1. September 1764 . TIL GUSTAF SOMMELIUS . Høiædle, Høistærede Herr Professor. Ieg formoder, at mit forrige Brev af 11. Augusti, med hosføiede excerpta, rigtigt er kommet Herr Professoren i Hænde; Det skal være mig kiært, om noget der ibland har været, som kan tiene t

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1764-09-01)
1. September 1764 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Assessor. Vor Stad er i Dag udi stor Rørelse og galla over Hendes Kongl. Høiheds Princessens Wilhelminæ Carolinæ Bilager med Arve-Princen af Hessen Prins Carl (s. Dsk. biogr. Lex. III. 360 ff.). , der

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1764-09-22)
22. September 1764 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . — — Dette skriver ieg paa Sengen, dog er Sygdommmen ikke af anden Beskaffenhed, end ieg for 3. Uger siden fik Anstød af en Feber, som vel gik over igien, men satte sig til en sterk Hoste, som siden har vedvaret og mattet mig mege

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1764-09-26)
26. September 1764 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg stod i tvil, om ieg skulde vente flere Breve fra Hr. Assessoren, førend Han forlod Skaane. Men i det samme faaer ieg, til min Fornøielse, Hans kiære Skrivelse under 20. hums. — — I

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1765-03-09)
9. Marts 1765 . TIL NTLS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg takker skyldigst for de tvende fra Herr Assessoren bekomne meget kiære Breve. Herr Assessoren giør alt for meget af sin Taknemlighed for den Tid, Han opholdt sig hos os, da vi ganske ve

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1765-03-30)
30. Marts 1765 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg havde troet, at mit forige Brev af 9. Martii havde fundet Herr Assessoren endnu i Norkøping, men da det ei er skeet, formoder ieg dog, at det rigtig er tilstede kommet. Ieg gratulerer

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1765-05-11)
11. Maj 1765 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Hr. Assessor. Ieg læste Herr Assessorens sidste Brev af 23. April med større end sædvanlig Fornøielse for det Haabs skyld, Han gjør sig, at komme paa Forslag til Stiernmans fradøde Sysle. Som ieg nu med Læ

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1765-07-10)
10. Juli 1765 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Velædle, Høistærede Herr Assessor. Det var mig ikke meget angenemt af Hr. Assessorens sidste Brev at fornemme, det apparencerne for Hannem ikke syntes saa gode som tilforn. Men saa er det mig dog kiært, at Han ikke er gansk

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1765-09-24)
24. September 1765 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige Høistærede Herr Cancelli Raad. Efter saa lang Tids Forløb har det været mig ingen ringe Glæde, igien at læse et Brev fra min Høistærede Herres Haand. Skylden ligger nok hos mig selv, som stedse sidder ned

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1765-11-13)
12. November 1765 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Dersom Herr Assessoren kunde blive vred paa mig, da havde Han lige saa stor Ret dertil, som til at giøre sig adskillige Betænkninger om mig og min Opførsel imod sig. Ieg har rigtigt og

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1765-11-30)
30. November 1765 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Den Godhed, Herr Assessoren har haft at tilsende mig Catalogum over de gamle Bøger, som sælges af Strengnes Bibliotek, er et Nyt Beviis paa Hans Velmenenhed for mig. Men omendskiønt ieg

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1766-01-15)
15. Januar 1766 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Vi har her en tid lang, men sær udi denne Jul, over vor Konges heftige Sygdom, levet i megen Bekymring, hvilken endelig i gaar Morges d. 14. Ianuar ved 2. Slet naaede sit Maal, da det beh

BREV TIL: Thott, Otto; FRA: Langebek, Jacob; (1766-03-26)
26. Marts 1766 . TIL OTTO THOTT Tidligere udgivet af Dr. J. A. Fridericia i Danske Mag. 5. R. 1, 195 f. efter Originalen i British Museum i London. . Høibaarne Herr Geheimeraad og Obersecretaire, Naadige Herre. De gamle Documenter, som ved Deres Exce

BREV TIL: Deichman, Carl; FRA: Langebek, Jacob; (1766-04-19)
19. April 1766 . TIL CARL DEICHMAN . Høiædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Cancelli Raad. Ieg har med al Fornøielse modtaget Hr. Cancellie Raadens samtlige angeneme Skrivelser, saavel den sidste af dette Aars 21. Martii som dem af afvigte Aar, og tillige rigtigt beko

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1766-05-03)
2. Maj 1766 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg var ikke lidet bekymret i den lange Tid, ieg intet Brev saae fra Min Kiære Herre, indtil ieg nu igien blev glædet med Hans meget angeneme af 15. Aprilis. Ieg vidste aldrig, hvad ieg skuld

BREV TIL: Hiemstierne, Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1766-07-16)
16. Juli 1766 . Til Henrik Hielmstierne Tidligere trykt i Østs Archiv VIII, 233 f. . — — Ieg erindrer ganske vel, at ieg for en 16. Aar siden har haft Faaborg Byes Breve ihænde, og har udskrevet de ældste deraf med egen Haand; men om det er skeet ved sal. Iusti

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1766-07-23)
23. Juli 1766 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Paa en Tid lang har ieg, Gud skee Lov, befundet mig temmelig vel, indtil nu for en 14. Dage siden, da en Feber 27* har indfundet sig hos mig, hvilken dog igien saa vidt

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1766-09-20)
20. September 1766 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN Tidligere trykt i Nye Danske Magazin IV, 35 f. . Velædle, Høistærede Herr Assessor. Min Ven maa ret inderlig ynkes over mig i den store Sorg, mig er tilslaaet, siden ieg sidst skrev, at ieg har mistet min

BREV TIL: ukendt FRA: Langebek, Jacob; (1766-10-04)
3. Oktober 1766 . TIL MAGNUS OLOF BIÖRNSTIERNA . Min Høistærede Herr Secretaire. leg søgte i Forgaars at ville givet Herr Secretereren min contravisite, men var ikke saa lykkelig at finde Hannem hiemme. Siden nu den daglige Galla giør Herrerne Tiden saa overmaade knap

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1766-10-18)
18. Oktober 1766 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Udi Herr Assessorens kiærkomne Skrivelse af 3. huius har ieg fundet megen Trøst for min sørgelige Tilstand, og takker saa meget mere derfor, som den ret udtrykker mig Hans oprigtige Medl

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1766-12-10)
10. December 1766 TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Velædle, Høistærede Herr Assessor. De begge Min Kiære Herres sidste Skrivelser af 25. og 28. Nov. har ieg med megen Fornøielse læst, dog ikke uden nogen Rørelse over de nye Modsigere, som Hr. Assessoren har fundet. Naar de

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1767-01-31)
31. Januar 1767 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Skal ieg inden Ianuarii Maaneds Udgang svare paa Min Vens sær velkomne af 23. Decembris sidstleden, da maae ieg skynde mig, eftersom vi i dag skriver den sidste. Ieg takker for Hr. Assess

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1767-04-11)
11. April 1767 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. — — Ieg takker uendeligen for den Umag, Hr. Assessoren giør sig for at tilveiebringe mig Copier af de forlangte Stykker ibland Stephanii Samlinger i Upsala, og er aldeles fornøiet, paa hva

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1767-05-20)
20. Maj 1767 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Det sidste Herr Assessorens kiære Brev af 5. huius forsekrer mig om den Fornøielse, ieg nu snart kan vente at see en saa velkommen Gæst hos mig, og saa meget inerte velkommen, som ieg er vis

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1767-06-06)
6. Juni 1767 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Omendskiønt den Tid er saa nær forhanden, da ieg skal see og tale med min elskelige Ven, saa dog, for at takke for det sidste kiære Brev af 29. Maji og for at ønske Lykke til Overfarten, lad

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1767-08-08)
8. August 1767 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Hr. Assessor. De tvende Breve, som ieg i afvigte Iunii Maaned bekom fra Hr. Assessoren, forrykte aldeles mine Concepter og den Forventning, ieg havde om en kiær Vens nær forestaaende Ankomst. De vare mig

BREV TIL: Ancher, Peder Kofod; FRA: Langebek, Jacob; (1767-08-12)
12. August 1767 . TIL PEDER KOFOD ANCHER Dette Brev er tidligere udgivet af Dr. Chr. Bruun i Danske Saml. I, 106. . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Hr. Etats Raad. Førend ieg i Dag reiser paa Landet, vil ieg have den Ære at tilbagesende Afhandlingen

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1767-10-10)
10. Oktober 1767 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg skriver dette under et Anstød af en Kold-Feber, af hvilken og min Søn hveranden Dag i en 8te Dages Tid har ligget; men som den Svaghed ikke holdes farlig, haaber ieg snart god restitution. Ieg

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1767-10-14)
14. Oktober 1767 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Min Høistærede Herr Assessor. Dersom Mag. Dass havde kommet til mig i Løverdags, da kunde Hr. Assessoren bleven fri for at læse saa hastigt igien et Brev fra mig, og ieg fra at skrive dette paa Sengen, som ieg endnu for F

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1767-10-31)
31. Oktober 1767 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. At ieg skriver saa hastigt, efterat have bekommet Hr. Assessorens kiærkomne Brev af 24. dennes, det skeer fornemlig for at give commission paa nogle faa Bøger af den tilsendte Catalogo,

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1767-12-23)
23. December 1767 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Hr. Assessor. leg vil formode, dette endnu treffer Hr. Assessoren i Norkøping, troer vel og, at Hifling nylig har skrevet og berettet, hvad han avance ret paa Min Herres vegne. Af Penge har han til de

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1768-04-20)
20. April 1768 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Min Helbred har i denne Vinter ofte været svagelig, men saasnart den har været god, har ieg haft saa meget Arbeid paa Halsen, at ieg neppe har kunnet bestride det. Iblant andet blev ieg fo

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1768-10-22)
22. Oktober 1768 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Hr. Assessor. Mine Land-Reiser for afvigte Sommer endte ieg nu sidst til Michaelis, og har derefter, Gud skee Lov, befundet mig ret vel. Ieg vil og haabe, at Min Kiære Herres Bryndcuur har været af go

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1769-01-11)
11. Januar 1769 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Herr Assessorens Brev af 29. Nov. om Skibbrudet paa Gotland satte mig i saadan Bestyrtning, at ieg ikke har kunnet resolvere mig til at 'give Svar, førend nu ieg har den Ære at erholde Mi

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1769-04-15)
15. April 1769 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Velædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg er falden i stor Forundring, at ieg siden mit sidste og i en Tid af fire Maaneder ikke haver hørt det mindste fra Herr Assessoren, som er imod al gammel Sædvane. Ieg har af den Aarsag

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1769-05-27)
27. Maj 1769 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. — — Ieg takker allerskyldigst for de tilsendte Afskrifter, og skal ved Tilfælde udstudere nogen Erkiendtlighed for Min Vens kiære Broder, som formodelig har copieret en god Deel af de tilsen

BREV TIL: Thott, Otto; FRA: Langebek, Jacob; (1769-07-04)
4. Juli 1769 . TIL GREV OTTO THOTT . Høibaarne Hr. Geheime Raad og Greve, Naadige Herre. For nogle Dage siden havde ieg Brev fra min Ven og Correspondent i Stokholm, Assessor Brocman, som forsikrede mig, at han skulde drage al muelig Omhu for at, udrette Deres Høigre

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1769-08-02)
2. August 1769 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg har endnu ikke noget stændigt været paa Landet i denne Sommer, men tænker i disse Dage og kanskee i Morgen at fare ud paa nogen Tid for at forfriske baade Sind og Legemet, dog ikke læn

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1769-08-26)
26. August 1769 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg bekom Hr. Assessorens sidste meget kiære Brev den 16. huius om Aftenen, og Morgenen derpaa drog ieg her ud paa Landet med Hr. Conf. R. Hielmstierne; men førend ieg forlod Staden, lod

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1769-10-07)
7. Oktober 1769 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg skulde formode, Herr Assessoren rigtig har faaet mit sidste Brev af 26. Augusti. — — Som ieg nu siden intet haver hørt fra Min Kiære Herre, og Hr. Greve Thott har ladet mig vide, at h

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1769-10-28)
28. Oktober 1769 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Begge Herr Assessorens seneste og meget ærede Skrivelser af 10. og 20. huius har ieg rigtigt bekommet, og takker allerskyldigst paa egne og øvrige Herrers vegne for al hafte Omhu og Møde

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1769-11-25)
25. November 1769 . TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Ieg blev meget fornøiet over Hr. Assessorens seneste Skrivelse af 17. huius, men det giør et ikke lidet Skaar i min Fornøielse, at Min Vens Helsen er endnu critisk og ikke saa god, som

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1770-02-17)
17. Februar 1770 TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Høiædle, Høistærede Herr Assessor. Omendskiønt det har været min Skyldighed, for lang Tid siden at tilskrive Hr. Assessoren, saa dog, siden ieg paa nogen Tid formedelst maadelig Helbred og nogle smaa particuliere Fortredeli

BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold; FRA: Langebek, Jacob; (1770-05-23)
23. Maj 1770 TIL NILS REINHOLD BROCMAN . Velædle, Høistærede Herr Assessor. Min kiære Herres sidste brev var af 3. Aprilis, for hvilket ieg nu allerskyldigst takker og beder undskylde mit lange Ophold med Svar derpaa. Det lider nu snart paa Tiden, at ieg kan nyde den

BREV TIL: Stechau, Johan Adolph; FRA: Langebek, Jacob; (1770-06-09)
9. Juni 1770 TIL JOHAN ADOLF STECHAU . Ædle, Høistærede Herr Stechau. Ieg har vel et heelt Aar frygtet for at faae sørgelig Tidende fra Stokholm Nemlig om Brocmans Død, som indtraf 21. Maj 1770 (s. Sv. biogr. Lex. III, 359). , og ventet ved saadant Tilfælde, som nu er

BREV TIL: Thott, Otto; FRA: Langebek, Jacob; (1770-06-19)
19. Juni 1770 . TIL GREV OTTO THOTT . Høibaarne Hr. Geheime Raad og Greve, Naadige Herre. Ieg giver mig den underdanige Frihed herved at sende Fortegnelsen paa de Monumenter, som Monsieur Abildgaard i Fior 1769. har forfærdiget. Deres Høigrevelige Excellence finder b

BREV TIL: Thott, Otto; FRA: Langebek, Jacob; (1770-07-10)
10. Juli 1770 . TIL GREV OTTO THOTT . Høibaarne Hr. Geheime Raad og Greve, Naadige Herre. Paa Deres Hoigrevelige Excellences naadige Tilskrift under 7. huius, angaaende 2de Verker, hvoraf det ene, nemlig Corpus Dipl. Daniæ et Norvegiæ, er mit eget Arbeid, det andet,

BREV TIL: Hiemstierne, Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1770-12-28)
28. December 1770 TIL HENRIK HIELMSTIERNE . Høiædle og Velbaarne, Høistærede Hr. Conferentz Raad. Ieg takker skyldigst for den givne Efterretning Se Werlauff, Det Kgl. Danske Selskab, S. 241 f. , og er aldeles af den Tanke, at De gode Herrer for Deres egen Ære og Ans

BREV TIL: Lidén, Johan Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1771-06-28)
28. Juni 1771 TIL JOHAN HENRIK LIDÉN Tidligere trykt i Ann. for nord. Oldkynd. og Hist. 1856. S. 372 ff. — Lidén var født 1741 i Linköping, blev 1765 Docent i Lærdomshistorien ved Universitetet i Upsala og Amanuensis ved det akademiske Bibliothek. 1768 rejste han udenlan

BREV TIL: Luxdorf, Bolle Willum; FRA: Langebek, Jacob;
Udateret. TIL BOLLE WILLUM LUXDORPH . Extract af min Reise-Iournal. Stetin. 1754. 27. Octobr . Om Eftermiddag, med Prof. Oelrich, besøgte den Reformerte Prest her paa Stedet, den lærde Herr Perard, som tillige er Kongl. Preusisk Hofprædiker og Medlem af Soci

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1772-09-10)
27. Juni 1772 TIL PETER FREDERIK SUHM . Ieg takker skyldigst for hosliggende, som ieg i Aftes glemte at sende med Deres Bud. Følger nogle Ark af mine Scriptores, som ieg ikke troer Herr Conferentz Raaden har faaet. Dersom det engang i følgende Uge eller den

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1772-09-10)
10. September 1772 . TIL PETER FREDERIK SUHM Største Delen af Brevet er trykt i Nyerups Langebekiana, S. 60. . Ieg har med Fornøielse igienemlæst Schønings piece „Sigurd Sigurdsens Anmærkninger i et Brev til sin Ven over den 31te Deel af Allgemeine Welthistorie

BREV TIL: Lidén, Johan Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1773-10-20)
20. Oktober 1773 . TIL JOHAN HENRIK LIDÉN Tidligere trykt i Ann. for nord. Oldkynd. og Hist. 1856, S. 375 ff. . Min Høistærede Herr Adjunct. Ieg vidste aldrig, hvor ieg skulde finde Min Kiære Herre igien, førend ieg i Sommer af Herr Hilffeling fik hør

BREV TIL: Stechau, Johan Adolph; FRA: Langebek, Jacob; (1774-08-02)
2. August 1774 . TIL JOHAN ADOLPH STECHAU . Min Høistærede Herr Stechau. Dersom De ikke igiennem Herr Finsen Den tidligere (S. 345) nævnte Hans Finsen havde 1772 opholdt sig en Tid i Stockholm, hvor han havde gjennemgaaet de derværende oldnordiske Haandskrifter. Han y

BREV TIL: Stechau, Johan Adolph; FRA: Langebek, Jacob; (1774-09-30)
30. September 1774 . TIL JOHAN ADOLPH STECHAU . Min Høistærede Herr Stechau. Ieg takker for Min Herres meget kiære Brev af 6. huius, og fornøier mig over, at min liden Skienk af Scriptores Rer. Danic. har været Dem behagelig. Formodeligen vil det ei heller mishage Dem

BREV TIL: Suhm, Peter Frederik; FRA: Langebek, Jacob; (1775-02-03)
3 Februar 1775 . TIL PETER FREDERIK SUHM . P. M. Ieg sender herhos Efterretningen om Robertus Elgensis Jvfr. Vita S. Canuti Ducis, auctore Roberto, Elgensi Episcopo (Scr. Rer. Dan. IV, 256 — 61). I den nyeste Tid er det konstateret, at Elgensis er en urigtig Læsning f

BREV TIL: Hiemstierne, Henrik; FRA: Langebek, Jacob; (1775-03-11)
11. Marts 1775 . TIL HENRIK HIELMSTIERNE . P. M. Ieg holder for, at Deichmans piecer kan fortiene at indføres i Societetets Videnskabernes Selskab, hvis mangeaarige Sekretær Hielmstierne var, indtil han 1776 blev Selskabets Præses. Skrifter. Formodentlig seer han dem

BREV TIL: Hilfeling, Carl Gustaf Gottfried; FRA: Langebek, Jacob; (1775-06-17)
17. Juni 1775 . TIL CARL GUSTAF GOTTFRIED HILFELING Tidligere trykt i Ann. for nord. Oldkynd. og Hist. 1856, S. 377 ff. . Høistærede Herr Hilffeling Arkiv- og Antikvitetstegneren C. G. G. Hilfeling, der ofte er nævnt i det foregaaende, var født 1740. Endnu 1785

BREV TIL: Hilfeling, Carl Gustaf Gottfried; FRA: Langebek, Jacob; (1775-07-22)
22. Juli 1775 . TIL CARL GUSTAF GOTTFRIED HILFELING Tidligere trykt i Ann. f. nord. Oldk. og Hist. 1856, S. 379 ff. Det er det sidste Brev, der haves fra Langebeks Haand. Han døde ikke længe efter, den 16. August 1775. . Høistærede Herr Hilffeling. De

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene