Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-01-26)

26. Januar 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

— — I Hr. Iustitz R. Rami Huus har ieg været 3 gange og ikke faaet ham selv i tale — —: Men han har ved sin Tiener ladet mig sige, at Soolskiven er hos Maleren, og kand ikke ventes at blive færdig før om 2 à 3 Ugers tid.

En Latinsk Lciquay skal ieg gierne med al Taushed giøre mig Umag for, men det er ikke venteligt at faae saadan een, siden Skolerne nu ere ikkun faa og nogenledes vel aflagde, saa at de, der tegne til noget Godt, neppe s. 40 giver sig derfra. Og een, der for nogen Udyds eller Dum- heds Skyld forlader Skolen, var D. V. ikke tient med.

Ved denne Leilighed sender ieg det andet exemplar af H. R. Levnet 1 , som ieg har skrevet det manglende til, saaledes som det er. Hvorhos følger endeel Vers, og der- iblandt 3de Stykker fra Mr. Wadskier: Item en Fortegnelse paa de Skibe, som skal udrustes, og paa de Officerer, som skal føre dennem.

Monsr. Chamerean mødte ieg i gaar lykkeligen paa Gaden og berettede ham om D. V.s Svar paa hans Brev 2 , hvilket han tog op med en fransk Compliment.

Nyt veed ieg i en hast ikke, uden at der skal være ny Ordre for Tropperne at være marchfærdige 3 . Bagerne har faaet Ordre hver at forskaffe 4000 Pund Skibsbrød.

Ieg forbliver

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 26. Ian. 1743.