Danmarks Breve

BREV TIL: Truels Ortved FRA: Jacob Langebek (1743-03-10)

10. Marts 1743.
TIL TRUELS ORTVED 2 .

Ædle, Høistærede Herre!

Den Tillid, ieg bærer til Hans oprigtige Venskab og altid befundne Godhed, giver mig den Dristighed at besvære med disse faa Linier, hvorved ieg har den ære at udbede mig ved Leilighed min Kiære Herres meget behagelige Svar paa efterfølgende Poster:

1. Om Han nyligen har hørt noget fra Hr. Iustitz Secretaire Kleve, hvorlænge han agter at blive i Paris, hvor snart han venter sig hiem til sit Fædreneland, og om han slet intet har meldet om de sidste Breve, han fra mig har faaet.

s. 51 2. Hvorledes det gaaer med den lange Grevelige Sag 1 , og om den snart haabes at komme til Endelighed.

3. Om det ikke var mueligt, at faae en rigtig Fortegnelse over de høie og fornemme Herrer, som ved Høieste Rets Aabning i dette Aar har beklædt Retten, efter deres Orden og Sæde fra den høieste til den ringeste. Dersom Min Hr. Ortved formodentligen selv har saadan Fortegnelse, vilde ieg bede Hannem have den Godhed for mig, at laane den til min Tiener Laurits Post 2 , som bringer dette, da han kunde skrive mig en Copie deraf, og siden med største Taksigelse levere den tilbage.

4. Om der er noget godt Nyt i Staden, da kunde min gode Herre usigeligen glæde fattige Folk paa Landet med en liden Pose fuld: Men kunde det strekke til en Sæk fuld, vilde det endnu blive mere kiærkommen. Ieg haver ikke i Aar min gamle correspondent Hr. Secretaire Hofman, Men han tager sig en Hustrue, og derfore har det langt bedre fat med sit ene lydske Nyt, end at sidde i Kiøbenhavn og samle paa alt det Nyt, som angaaer andre, men gaaer ham selv forbi.

At meddele Nyt fra Landet til Kiøbstedfolk, holder ieg ikke anstændigt; Ei heller har ieg nogen Comet i Aar at s. 52 skrive om. Men skal det endeligen være noget, da veed ieg intet andet at melde, end at vi her paa Gaarden d. 1. Martii holdt med stor Fornøielse og i mange gode Venners Nærværelse Hr. Conferentz Raad Rostgaards fyrretyvende Bryllupsdag, og i sidste Fredags vare vi alle her fra Gaarden saavelsom mange andre gode Venner hos Provst Garbo i Tikiøb 1 og ble ve til Middag og Aften overmaade magnifique tracterede. Lever ellers min gode Herre med Kiære Familie saa vel, som ieg af Hiertet vil ønske, da skal det ingen glæde mere end mig, som, næst ærbødigst Hilsen til dydige Kiæreste, stedse skal findes

4*

Ædle, høistærede Hr. Ortved
Hans tienstforbundne og ydmygste
tiener
I. L.

Kraagerop, d. 10. Martii 1743.

Til Mr. Ortved à Copenhague.