Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-03-17)

17. Marts 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Ieg maae ikke efterlade min Skyldighed, at opvarte Deres Velbaarenhed i det ringeste eengang i sin Fraværelse med min underdanige Skrivelse, ikke fordi ieg kand have den Ære at melde noget merkeligt om Kraagerops Begivenheder, men aleneste for at give D. V. den Forsikring, at alting her paa Gaarden er ved sædvanlig Velstand, og at ieg for min Deel nyder al den Godhed, ieg vil forlange. For Resten sidder ieg i mit daglige Arbeid og stræber med det Bogstav G. at føre til Ende. Ieg vil vente, at Lauritz Post har fundet Begyndelsen og Enden af B. og rigtigen bragt det til D. V.s Hænder. Ieg er ikke lidet glad over, at ieg har faaet det manglende Hul udstoppet; skulde ieg s. 53 have giort det i Kiøbenhavn, vilde det nok ikke saa hastig endnu blevet færdigt, Paa Kraagerop glæder man sig over, at Greve Traun er gaaen over Panaro Floden, og haaber, at han med større Ære skal slippe fra den Side, end Spaniolen fra den anden. — — I gaar havde ieg Brev fra Mr. Ortved, som samme dag er reist til Helsingøer for paa Tiisdag at bivaane Capt. Statzes Ligfærd. Han har sendt mig en Liste paa de Herrer, som sad i Høieste Ret afvigte 7. Martii, da H. K. Majst. aabnede Retten for dette Aar, hvoraf ieg seer, at Hr. Iustitz Raad Stockfleth 1 har haft 16 neden for sig. Bemeldte Mr. Ortved tilmelder mig ogsaa det behagelige Nyt, at Hans Majst. har haft den Naade at forunde Hr. Iustitz Secreterer Kleve sit Æmbeds fulde Indkomst fra 1. April af, og Hr. Iustitz R. Falsen 2 i det Sted han deraf skulle haft 200 Rd. aarlig, skal nyde dennem af Iustitz Cassen. Det er mig en usigelig Glæde, at tre af mine beste Venner allerede i Begyndelsen af dette Aar har været saa lykkelige, nemlig Hr. Seer. Kleve at beholde sin Tieneste ubeskaaret, Hr. Seer. Henrichsen at faae sin Løn med 200 Rdlr. forbedret, og Hr. Seer. Hoff- mann at giøre det skiønne Parti i Iylland. I det øvrige forbliver med største Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Kraagerup d. 17. Martii 1743.