Danmarks Breve

BREV TIL: Hans De Hofman FRA: Jacob Langebek (1743-04-03)

3. April 1743.
TIL HANS HOFMAN.

Velædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Secretaire!

Saasnart ieg i Aftes fra Kiøbenhavn fik Efterretning, at Min Kiære Herre igien til Staden er ankommen, kunde s. 54 ieg ikke efterlade, strax at indfinde mig skriftligen, for at give min Glæde tilkiende over Hans lykkelige Hiemkomst. Det var mit Forsæt saavelsom min Skyldighed, in forma at fremkomme med en stor og hiertelig Lykønskning over den for Hannem upaatvileligen vel udfaldne Forretning i Iylland. Men, siden ieg derom ingen vis Underretning har haft, uden hvad ieg af det almindelige Rygte fra Kiøbenhavn kand have spurt, tør ieg ikke ret yttre mit Hiertes Fornøielse, førend ieg fra Min Hr. Secretaires egen kiære og sikre Haand bliver forvisset om det, som kand bestyrke mig og alle Hans gode Venner i den Glæde, vi allerede har fattet over saa behagelig en Tidende. Tvilende saa meget mindre om Min Herres Godhed i at give mig nogen Vished, som ieg veed, Han igien er forsikret om mit Hiertes Velmeenenhed, og hvor stor Deel ieg tager i Hans bestandige Velgaaende. Ieg mener endnu paa en otte til fiorten dags tid at forblive her paa Kraagerop, og derfore i den tid med Længsel vil vente af Hans sædvanlige Godhed et lidet Brev eller to, om Leiligheden det tillader 1 , for at blive underrettet, saavel om ovenskrevne, som om andet godt Nyt, hvad Staden i disse tider giver, og i sær er ieg be- gierlig efter at vide, hvorlænge vi skal være saa lykkelige at beholde min gode Herre i Kiøbenhavn, og hvorledes Han fremdeles har fattet sine Tanker. Slutter med tienstl. Hilsen til Hans Kiære Fættere, og lever med en uafladelig Høiagtning

Velædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Secretaire
Hans tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. L.

Kraagerop d. 3. April
1743.

Til Hr. Secret. Hans Hoffman à Copenhague.