Danmarks Breve

BREV TIL: Hans De Hofman FRA: Jacob Langebek (1743-04-15)

15. April 1743.
TIL HANS HOFMAN.

Velædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Secretaire!

Ieg har haft den Ære at erholde Hans meget kiære Skrivelse under 8. huius, og deraf med Vished og en særdeles Fornøielse erfarer Hans lydske Reises lykkelige Udfald, hvortil ieg af et oprigtigt Hierte gratulerer, og fremdeles ønsker Hannem alt det, som kand tiene til Hans gode Forsæts og selv-ønskelige Velstands befordring. Har og, ved samme Leilighed Hr. Conferentz Raad Rostgaards tienstlige og hiertelige Lykønskning at formelde. Aarsagen, hvorfore ieg saa længe har lentet med Svar, har alene været denne, at ieg paa nogle Dages tid har været i Asminderød og er først i Aftes hiemkommen. Ieg har med Flid læst og efterlæst den tilsendte Inscription; men, siden intet kand forandres i Ordenen, og intet synderligt kan mistes af Materien, forsikrer ieg, at ieg, som ikke er mere forfaren i slige ting at indrette end Min Kiære Herre, ikke veed at kunde giøre den meget kortere, end den er. Kand imidlertid hosfølgende min ringe Udkastning, som indeholder kun en liden Forandring, være til nogen behagelig Nytte, skal det være mig kiært. De Manuscripter, som min gode Herre for nogen tid siden var saa artig at laane mig, mener ieg, at min Tiener med det første faaer udskrevet, da han med allerstørste Taksigelse og, som ieg haaber, uskadde skal levere dem i egen Haand tilbage. For resten, næst venligst Hilsen til Hans Kiære Fættere og gode Venner, forbliver med sædvanlig Høi-agtning

Velædle og Velbyrdige, Høistærede Hr. Secretaire
Hans tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. L.

Kraagerop d. 15. Aprilis
1743.

Til Hr. Secretaire H. Hoffman à Copenhague.

s. 56 Til et ævigt Minde
Og en Oplysning for Efterslegten.
Da er udi Aaret 1738

Dette Begravelses-Sted indrettet, og denne da næsten forfaldne Kirke indvendigen med Stole og andre Prydelser udstafferet, saa og dette Epitaphium med Kongelig tilladelse opsat: Altsannnen bekostet af
Høiædle og Velbyrdige
Gerhard de Lichtenberg,
Herre til Engelsholwi, Lindberg, Kieldkiær og Ussing Gaarde,
H. K. M. Iustitz- Cancelli- og Commerce-Räfjd,
som er født her i Horsens 1697 og død 17 . .
i hans Alders . . Aar,
Hvis Frue var Velbyrdige
Bodil Hofgaard,
Som og er fød her i Horsens 1711 og død 17 . .
i hendes Alders . . Aar,
Hvilke i . . Aars Ægteskab avlede . . Sønner og . . Dottre,
Begge med deres foran døde børn ere her nedsatte,
tillige med hans Salige Forældre,
Faderen Velædle Hans Christensen,
berømte Handelsmand, som i sit 70. Aar her døde,
Moderen Velædle Gedske Lichtenberg,
Som efter et Aars Ægteskab bragte bemte deres eneste Søn til
Verden og døde 1697 i hendes Alders 24. Aar.
Er og her hegraven hans Morbroder
Velædle Henrich Lichtenberg,

Som efter 50. Aars Fællesskab i Handelen sammen med sin Svoger døde ugift 17 . . i sit . . Aar, efterat han havde ført et priseligt Levnet og givet til gudelig brug 3000 Rixdlr. udi 30 Gaardes Avling her paa Marken, hvorimod Kirken, efter Fundatsens lydelse, stedse skal holde denne Arve-begravelse vedlige og i forsvarlig god Stand.

Det pragtfulde Monument i Klosterkirken i Horsens, som bærer denne Indskrift i udfyldt Stand, findes afbildet hos O. Fabricius, Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, S. 214.