Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jacob Langebek (1743-04-15)

15. April 1743.
TIL MICHEL ARNKIEL 1 .

Velædle Hr. Arnkiel,
Høistærede Ven!

Det er nu saa længe siden ieg havde den Ære at see Min gode Herres meget kiærkomne Skrivelse, at ieg er halvveis undseelig ved at giøre Giengield; Men, siden ieg tid efter anden har tænkt at komme hiem. og der mundtligen at kunde aflegge den Taksigelse, ieg er hannem skyldig saa vel for bemte sit kiære Brev som for det tilsendte curieuse document (hvilket ieg stolende paa hans godhed har taget mig den Frihed at beholde), og dog samme min Hiemreise imod mit Forsæt endnu ikke er skeet, tør ieg nogenledes undskylde min Forsømmelse. Men, da det endnu ikke er afgiort, hvad for en dag og tid ieg skal see Kiøbenhavn, kand ieg ikke efterlade at lade disse Linier indløbe, fornemmeligen for at gratulere Min Hr. Arnkiel og dydige Kiæreste med den Dennem af Himlen forlenede Gave, ieg mener den unge Søn, som Gud har behaget at s. 59 velsigne Deres Ægteskabs begyndelse med 1 hvortil ieg intet bedre Ønske veed at føie, end den Allerhøieste vil unde Dennem begge at opleve en velsignet alder i al bestandig og selv-ønskelig Velstand, at De i Fremtiden maae see denne deres liden Søn at opvoxe til Guds ære og at foraarsage Dennem den Glæde, som fromme Forældre af lydige og velartede Børn efter Guds Forjættelse haver at vente. Hvornæst ieg med en hiertelig Hengivenhed har den Ære at nævne mig

Velædle Hr. Arnkiel,
Høistærede Ven
Hans tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. L.

Kraagerup d. 15. Aprilis
1743.

P. S. Takker hierteligen for den mig ved Lauritz Post meddelte curiositet, som ieg fik, iust da ieg vilde forseigle dette brev.

à Copenhague.