Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-05-06)

6. Maj 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Ved denne Leilighed sender ieg et exemplar af Holbergs 4 Skiemtedigte, som ieg havde kiøbt og ladet binde, før ieg reiste til Kraagerop, men forglemte at tage det med. Medfølger ogsaa en deel Vers, men om der er nogef godt imellem, veed ieg ikke. De 6 exemplarer af Atrio Domus Reventlovianæ faaer ieg i Morgen tidlig fra bogbinderen, og, saafremt det ikke bliver for sildig, skal de med denne Leilighed fremsendes, hvis ikke, skal de komme saasnart mueligt. Af Nyt har ieg intet synderligt at melde, uden at Secret. Jessen 3 paa Veisenhuset skal dog være auctor til de mange Poster, som ere komne til Amtmændene. s. 61 Greve Ørtz 1 har skikket bemte Poster her over til Lonson og bespurgt sig hos hannem, hvad han skal svare derpaa: Men faaer de ingen anden trøst, end den Lonson vil give, maatte de hellere undvære. Igaar var Printzen af Stolberg her og besøgte Iustitz R. Gram. Den Grækiske Archimandrit har ladet en bog gaae om i fornemme Folkes huse, hvori de har skrevet deres Navne og Gaver, og har visse store Folk ikke været alt for raisonable, ex. gr. Schulin 1 Rdlr. Bemeldte Archimandrit skal for kort siden paa Gaden være ilde medhandlet af de ugudelige Smaadrenge, som meente, at hand var en Jøde-Præst. Secretaire Henrichsen er i disse tider paa Landet. Secretaire Hoffman reiser ikke før efter 11 Iunii; han har kiøbt et Uhr til sin Kiæreste for 180 Rdlr. og ladet giøre en meget prægtig Vogn for mere end 230 Rdlr. og desforuden indkiøbt mange skiønne Sager for ongefæhr 2000 Rdlr. Hans Kiæreste har 30,000 Rd. i rede Penge og 200 tønder hartkorn bøndergods, hvoraf 100 tder grændser til hans Gaard og Gods og kand dermed indlemmes. Hr. lustitz R. Gram lader meget tienstl. hilse: Ieg fortalte ham af en hændelse, at D. V.s Been begyndte at blive noget tykke, hvilket han forsikrede var et vist Tegn, at D. V. skulde opnaae en høi Alder. Man har fornyligen fortalt over Cron Prindsens Taffel den uvisse relation, at Keiseren skulde være totaliter slagen, hvortil H. K. H. omtrent med disse Ord skal have udladt sig: det skal Gud bevare mig for, at ieg ved nogen slags intriguer skulde efterstaae nogen Krone; thi det kand dog aldrig gaae den vel, som med Vold og paa en uretfærdig Maade vil tilsnige sig nogen Herredømme. I det øvrige forbliver med største Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 6. Maji, om aftenen, 1743.