Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hiemstierne FRA: Jacob Langebek (1743-05-30)

30. Maj 1743.
TIL HENRIK HENRICHSEN.

Min Høistærede Hr. Secretaire! leg sender hermed tilbage Hans tvende, i aftes medgivne, Diplomata Canuti Regis 1 som ieg nøie haver igiennemlæst, og med stor Flid rettet alt det, som ieg derudi har kundet giette til at være uret: dog tør ikke svere paa, at de nu ere gandske uden Feil og original-mæssige. Ikke heller tør ieg plat negte, at de io maae findes nogensteds trykte, thi det kommer mig for, tilforn at have læst eller seet dennem, skiønt ieg nu ikke kand erindre, hvor. Det veed ieg, at den ene af dem til visse findes accurcit afskreven tillige med det Anglo-saxiske, som her fattes, iblandt Francisci Iunii apographa in Bibliotheca Bodlejana. Det er Skade, at den, som har skrevet disse Hans Copier af Originalerne, ikke har været den gamle Skrift voxen nok. — — Hvad ellers disse tvende documentors fidem angaaer, da frygter ieg, at det var iust de samme to, som Hickesius etsteds i hans Dissertatione epistolari beskylder for falske og digtede: dog har ieg ikke haft Leilighed ret at examinere den Sag. — — Ieg forbliver med sædvanlig Hørsomhed

Min Høistærede Hr. Secretaire
Hans tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. L.

Khvn. d. 30. Maji 1743.

Til Hr. Secretaire Henrichsen à son logis.