Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-06-05)

5. Juni 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

— — De Norske Soldater, som ere komne herned, ere 2 Batallioner, de see kun slette og smaa ud, men tør s. 65 være bedre, end de seer ud til: Man mener, de skal bruges paa Floden: Deres Officerer bleve i Fredags præsenterede for Hans Majst. De havde Støvler paa Benene og Stokke i Hænderne. Af Baadsfolk kommer her hver Dag flere og flere: De fleste af dem see meget friske, ferdige og spekkede ud. Man siger, at 15 Skibe af Floden skal i disse Dage ligge ud, og at Hans Majestet paa Løverdag vil komme herind at mynstre Matroserne. I Fredags var vores ny Cancelli Raad Hoffman 1 paa Friderichsborg for at aflegge sin allerunderd. Taksigelse til H. K. M. I Løverdags var H. Ex. Hr. Gh. R. von Holstein oppe i Vor Frue Spir at betragte bygningen. Samme Dag mynstrede atter Fodgarden og Grenadererne: Kongen, Kron Prindsen og Margreven 2 kom tilig om Morgenen fra Friderichsborg, og, saasnart Mynstringen til stor Fornøielse var endt, reiste de tilbage igien at holde Middag paa Friderichsborg, og kom ikke her i byen. Kron Prindsen og Margreven beviste Grev Laurvigen 3 den Naade at nyde Frokost i hans Telt. Dagen tilforn bleve samme Regimenter af deres Officerer med Øl og Brændevin tracterede, og holdt sig meget lystige med Spil og Dands, Officererne maatte dandse med Soldaternes Fruer, og Soldaterne dandsede igien med Officerernes Fruer og alle de skikkelige Fruentimmer, de kunde faa fat paa. Man taler om mangfoldige Forandringer ved Rente Kameret og andre Collegier, men siden nogle deraf synes utrolige, vil ieg ikke opregne dem. Geheimeraad Claus Reventlov siges forvist at blive Kron Prindsens Ober Cämmerer. Fra Sverig hører man endnu intet her. Fra Bayern ere Tidenderne gode. Ieg sender et Vers, som er trykt her i Anledning s. 66 af vores Ungerske Heroïnes 1 lykkelige Fremgang og Kroning i Prag. Forbliver med største Ærbødighed

J. Langebeks Breve.

5

Høigunstige Herres
underdanige Tiener
I. Lanqebek.

Khvn. d. 5. Iunii 1743.

P. S. Man siger, at det Kongl. Herskab kommer her ind i dag, og at 7 af Orlogs Skibene i dag skulle ligge ud. Her siges og, at der skal nu være sluttet en Mariagetractat imellem vores og det Engelske Hof, men om det er vist, og hvordan den lyder, det vil tiden lære. Hos Høpffner er nyligen udkommen Holbergs Epistola tertia ad Virum perillustrem, hvorhos er føiet hans Liber sextus Epigrammatum. Nogle giette til, at Hr. Harbo, som er General-Visitator paa Island; skulle blive Biskop i Trunclhiem, helst siden han nu bliver saa vel vant til den Nordiske Luft og de vanskelige Reiser, og at Stifts Provsten, indtil hans Hiemkomst, skulle beskikkes til Vice Biskop. Den fierde Tome af Dänische Bibliothek er nu kommen for Lyset, som Monsr. Møller er Auctor til.