Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-06-30)

30. Juni 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

— —- Hvad de opreiste Dale Karle og andre Svenske angaaer, da skal en Kongl. Laquay, som Courier, nyligen have bragt samme tidende herned, og at deres General skal være en Vrangel: Men hvad de vil fange an og udrette, er man begierlig efter at vide. Her har i disse tider været endeel Svenske Studentere i byen, de kand aldrig nok udsige den ubeskrivelige Længsel, som Almuen ei alene og fornemeligen i Skaane, men og oppe i Sverig drager til at komme under den Danske Regiering, og at de anseer det som en besønderlig Guds Straf over Landet, saafremt nogen anden end vores Allernaadigste Kron Prinds skulle blive deres Konge, og for kort siden, da det skød her saa sterk paa Floden, var der ret bleven en stor og almindelig Glæde over hele Skaane, da de bildte sig ind, at Vallet skulle have været aarsag til saadan Skyden. I gaar Nat har vi haft den ulykkelige Hendelse, at Skibet Justitia 1 er kantret over Ende og kommen til stor Skade og henved 30 Matroser skal være omkomne. Ligeledes skal et andet s. 73 Skib. uden tvil Sophia Hedevig, være gaaen paa Grund, og nogle vil sige, at Sextus skal og have lidt nogen Skade. Nogle vil sige, at Hans Kongl. Høihed i gaar skal have taget imod Gratulation til den bevidste høie mariage; om det er sandt, faaer man vel nærmere at høre. Hr. Harbo paa Island skal nu gandske vist være beskikket til Biskop i Trundhiem, men skal dog blive 2 aar paa Island endnu, og Stiftet imidlertid af Stifts Provsten forsynes. Cancelli-Raad Hoffman er allerede nu gammel i Jylland, han reiste herfra sidste Tiisdag Morgen Kl. 4. Ieg forbliver med megen Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 30. Iunii 1743.