Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-07-13)

13. Juli 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

— — Hr. Iust. R. Gram lader skyldigst hilse og sige, at det ikke haster med det belovede exemplar af Konge Loven 1 . I Onsdags bleve 7 Skibs Præster ordinerede, dog begynder man nu at tvile om Flodens Udløb, siden det siges forvist, at Freden i Sverig er sluttet og Vallet falder efter Raadets Ønske, saa at vi saa godt som intet mere har der at bestille, men i stedet for at haabe, snarere maae frygte, helst siden den tidende debiteres, at Grosførsten skal have overladt sine prætensioner til Kongen af Preussen. Er det saa, synes det vel en farlig Sag, men vi har dog den trøst, at Gud er sterkere end Menneskene, og vi har i disse Aaringer haft store exempler af Guds Hielp i en retfærdig Sag. Den unge Greve Daneskiold 2 skal med første holde Bryllup. I det øvrige forbliver med stor Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 13. Iulii 1743.