Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-08-01)

1. August 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Deres Velb.s sidste Skrivelse af 25. Iulii har ieg haft den Ære rigtig at erholde, og finder derudi største Aarsag til at takke for de adskillige D. V.s gunstige og til min Fordeel og Lindring sigtende Tilbud. Ønsker intet hellere, end at ieg maatte giøre mig til saadan og anden D. V.s Godhed ret værdig, og endnu udrette noget fremdeles til det store Arbeids alvorlige Fuldkommelse. Men, skal det samme have sin rette Fremgang, da maae der visseligen flere Hænder til, og i det Fald har ieg hørt mig allevegne om, men endnu ikke været saa lykkelig at finde nogen, som sligt Arbeid vil paatage sig, hvorfore, om D. V. efter s. 78 sit gode Tilbud i noget mig angaaende ville skrive eller tale til Hr. Iustitz Raad Gram, det da maatte blive derom, at han vilde skaffe nogen, der kunde tage Haanden i med; thi ellers kommer Verket aldrig til Ende, og mig kommer det i mange Henseender plat umuligt for at fuldføre det. Var det saa, at ieg saae noget vist at fæste Haabet til, naar Verket kom til Ende, da vilde ieg ei alene aldrig tenke paa at forlade det paa Halvveien, men endogsaa sette alle andre Forretninger til side, som ieg maae spilde tiden paa (deels for at fortiene noget til Opreisning for det ieg mistede i fior, deels for at indsamle de ting, hvorved ieg i Fremtiden, naar alting glipper, kand forhverve Føden), og derimod da anvende dobbelt Tid paa Lexicon og skaffe dobbelt Arbeid færdigt, saaledes at der skulde giøres saa meget i een Uge, som hidtil er giort i to, tvilende og ikke paa, at D. V. io ligesaa gierne saae at betale ud i eet Aar, som i to, hvad D. V. til Verkets Fortsettelse har destineret, naar der kunde vindes saa megen Tid, og Arbeidet have saa ønskelig en Fremgang. Men nu er det ikke venteligt, at slige Stød kand komme af Veien, og altsaa ikke heller, at ieg kand fare saa gierne fort, som ieg ellers vilde.

Man mener, at der er en stor Alliance paa Tapetet imellem os med Preussen og Polen, som skulle være god for os i nærværende Omstændigheder. Kongen af Preussen menes at have Øie paa de Svenske Lande i Tydskland, og Polen paa Curland. I dag bliver det attende Orlogs Skib færdig at lægge ud. Man siger, at Greve Daneskiold har faaet Ordre at commandere hele Floden. Bispen har faaet Ordre at skaffe endnu 6. Skibs Prester. Her ere ankommen en hoben flere Skibsfolk fra Jylland og Norge. Her er og allerede kommen endeel af den Lollandske og Sællandske Land-milice, ventes og endeel fra Jylland og Fyen. Greve Tessin havde audience i Torsdags i forige Uge. Han talede til Cron Printzen paa Fransk, men H. Kongl. Høihed skal have svaret ham paa Dansk. Man venter 2 à 3 Brandere fra Engelland, som en Hukkert forleden er gaaen bort at s. 79 afhente. Nogle vil sige, at Grevinde Ørtz 1 skal være reist til Colding. Fra Secret. Kleve, som endnu er i Paris, har ieg nyligen haft brev, han beder mig formelde D. V. sin ærbødigste Compliment. Ieg forbliver

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 1. Augusti 1743.