Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-08-04)

4. August 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

— — Paa førstkommende Onsdag agter ieg, om Gud vil, at giøre en Lyst Reise paa en 14 dags tid her ud i Landet igiennem Roeskilde, Ringsted, Soer etc. 2 paa det, om D. V. enten forinden eller paa de Veie har noget at befale, ieg da maatte være til behagelig tieneste. Skulde der imidlertid i min Fraværelse forefalde noget at kiøbe eller forrette her i byen, ville D. V. have den Gunst at befale over Lars Post, som ieg derom haver givet fornøden instrux, og tviler ikke paa, at alting io ved hannem skal blive til nogenledes Fornøielse forrettet 3 . Frue Etatz Raadinde Wolffen 4 har bedet mig lade sig vide, naar der faldt s. 80 nogen Leilighed til Kraagerup, thi hun uden tvil har noget at sende derud. Skal og ved første Leilighed nedkomme nogle bøger, som længe har ligget færdige hos mig, nemlig Brodersens Psalmebog og 4de Tome (tillige med den 3die) af Dänische Bibliothec.

Det nyeste Nyt, man har her i Byen, er at det Kongl. Herskab vil med første antræde Reisen til Oldenborg, og Hans Kongl. Høihed derfra gaae til Hannover, for der, som siges, at tage imod sin Brud 1 og føre hende her hiem til Danmark. Man taler endnu sterk om den ny store Alliance, som allerede skal have begyndt at sagte noget paa Visse Folks store Ord og Overmod. Vel skal de have adskillige ny Forslag for at dysse os i Søvn med, men ieg troer man har lært at ikke længere lade sig fixere. Inden Foraaret menes at vi kand have en Flode i Søen af 28. Rangs-Skibe, hvormed vore Sø-helte trøste sig til at vil tage baade den Russiske og Svenske Sømagt paa deres Samvittighed. De som have kiendt noget af Danmarks forige Søvæsen, forsikre, at vi aldrig tilforn har haft saa kiek en Flode, lige stor, i Søen, baade i henseende til Folk og Skibe. Af Landfolkene trekker her efterhaanden flere og flere ind, og siges forvist, at alle Regimenter i Danmark og Norge har faaet Ordre at holde sig marschfærdige, og fra Altona skal være skikket en stor deel Telter til Norge, alle Regimenter forsterkes baade med Officerer og Gemene, og i gaar er en stor Deel Land-Cadetter blevne Officerer, hvoriblandt Lars Posts Broder og hans Cammerat Lützou er blevne Fændriker og skal gaae til Norge. Gud styrke alle Kongens retfærdige Hensigter, og give Undersotterne villige Hierter til at understytte de samme, og give hans Krigsmagt Mod i Hiertet og Kraft i Hænderne, saa er ieg vis paa, at inden et Aar gaaer om, vil noget af den store Frygt og Fare, som al verden i disse tider har udskreget at hænge os over, ved Guds Magt og Bistand forsvinde og mueligen falde tilbage paa dem, der s. 81 har villet foraarsage os den. Den Svenske Ambassadeur 1 skal og have talt paa Fransk til Kongen, men H. M. skal have svaret ham paa Dansk og henviist ham med sit Andragende til Geheime Conseil: Cron-Prindsen skal have begegnet ham med et ret majestetisk Væsen (hvorover han skal være bleven meget altereret) og gaaet ham ret ind under Øinene, saa at han har maattet retirere sig tilbage, indtil han har naaet Døren. Med Mr. Palmstierne 2 skal det ikke hænge rigtig sammen, Nogle sige, han holdes som i et Slags civil arrest, andre at han er syg, andre at han ikke tør kome ud &c. Jeg forbliver

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 4. August 1743.

P. S. Vi har i denne Morgenstund den glædelige Tidende, at een af vore Chinafarere lykkeli gen er hiemkommen. Her begyndte alt at blive Mangel paa Chinesiske Varer, og Prisen var stegen.