Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-09-17)

17. September 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Siden ieg venter, med Guds Hielp, den Ære paa tilkommende Torsdag at see D. V. her i Staden, var det vel ikke fornødent at giøre D. V. Uleilighed med denne min Skrivelse: Men i henseende til den Pligt og Ærbødighed, som forbinder mig, maae ieg ikke efterlade strax ved min Hiemkomst at opvarte, og berette, at ieg i denne dags Eftermiddag lykkeligen og vel igien til Staden er ankommen, efter at ieg paa Landet har forefundet allehaande ønskelige s. 82 Fornøielser, som har forfrisket baade Sind og Legem. Det er mig kiært, om Lars Post i min Fraværelse har opført sig saaledes i D. V.s anbefalede Commissioner, at min Nærværelse ikke har været savnet.

J. Langebeks Breve.

6

Det glædede mig meget paa Landet at høre Monsieur von der Maases 1 Forfremmelse til Fændrik: Men efter de Beretninger, man der havde, skal Oberste Numsens 2 Regiment blive liggende stille i Jylland, dog, siden ieg hører Mr. v. d. Maase anderledes fortælle, og at han agter sig til Rensborg, maae nok hans Efterretninger være vissere. Han agter at reise i Morgen, som er Onsdag, og kommer bort med en sikker Leilighed, nemlig en god retour-Vogn. Det gode Lexicon har vel hvilet, medens ieg har været borte, men ieg skal ikke lade det hvile, naar ieg nu har faaet det paa gang igien. Nyt kand ieg ikke melde, saasom ieg endnu saa godt som er fremmed. Vil alleneste have den Ære at befale mig i D. V.s sædvanlige Gunst, forblivende stedse

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn, d. 17. Septemb. 1743

tiisdags aften.