Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-10-15)

15. Oktober 1743.
TIl FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Ieg kommer nu med Bekræftigelse paa det store Nyt, som ieg forgangen meldede med et Ord om, nemlig at vores Krig lykkeligen er endt, før den blev begyndt. De beslagne Skibe har faaet fri Fart. Leiren er i dag oprykket, og de fleste Regimenter komne her ind i Staden, og ingen her skaanet for indqvartering. Hr. Iustitz R. Gram har faaet 2 Soldater paa sin Part. Prindsens af Beverns og et andet Regiment er her kommen mere end tilforn. De Norske skal gaae til Lolland. Landfolkene ere marcherede til deres Hiem igien. Det Fynske Rytterie gaaer og tilbage: Men et Jydsk Regiment skal forlegges i Roeskilde og Friderichsborg. Man siger, at Korn-Skatten bliver formildet. Nogle sige, at det er kun en Stilstand indtil Foraaret, andre, at det er et fuldkommen Forlig, saaledes at Danmark skal roligen beholde Slesvig og den deel, vi har af Holsten, og siden, naar Grosførsten i Rusland døer, skulle vi have resten af Holsten, item skulle vi og have Bahuus Len og 16 tønder Guld af Sverig. Vi skulle derimod med Rusland hielpe Hertugen til Souverainitetet i Sverig, og laane 16000 Mand og 6 Orlogs Skibe til Engellands tieneste. Al denne Forandring skal 3de i Fredags s. 85 til Friderichsborg ankomne Couriers fra Hannover, Berlin og Sverig have bragt til Veie. Men endeel af Conditionerne behøve Confirmation. I dag er vor Allernaadigste Cron Prinds ankommen her til Staden, og ved Guds bistand reiser paa Onsdag, saa man mener, at Indtoget vil skee ongefær ved det Kongl. Herskabs Geburtsdage. — — Ieg forbliver

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 15. Octob. 1743.

P. S. Hr. Iust. R. Bing lader aflegge sin skyldigste Hilsen til N. Fruen og takker for Humlen, og vil, naar beqvem Leilighed falder, sende nogle Bouteller.