Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-11-07)

7. November 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

— — Af Monsr. Høffner 3 fik ieg ingen fuld beskeden i gaar, formedelst hans Fuldmægtig ikke var tilstæde: Men han lovede at give mig Underretning i dag, naar han fik overlagt og eftertænkt avisernes Betaling og Fordringskab. Det Brev af Palmstierna har ingen Bogtrykker eller Boghandler her seet eller hørt af, og hvad Arndts Postill angaaer, s. 87 som koster 3 Rd., ønskede sig gierne at vide, om den skal i Engelsk eller Fransk Bind. Mr. Wadskiær var her i gaar Eftermiddag, og berettede mig, at Secr. Henrichsen i Geh. R. Holsteins Navn havde saa godt som imponeret ham at tage fat paa en Bogstav af D. V.s Danske Lexicon, under Paaskud, at han skulde giøre noget for de 100 Rdlr., han nyder af Mynt Commissionen, siden han kun saa sielden har noget at giøre ved Mynthistorien. Han bad mig derfor at maatte faae fat paa en liden bogstav saasom X. eller Z. Men ieg kunde ingen mindre love ham end I. den ieg og vil levere til ham, saasnart ieg faaer D. V.s Ordre dertil. Ieg ønsker af Hiertet, at han vil giøre Alvor deraf, men ieg refererer mig til mit forige i denne Materie.

H. K. H. 1 menes nu at være i Altona, hvor han hver dag med Længsel venter paa sin dyrebare brud. Paa Kolding indfandt Hr. Geh. R. Rosencrantz 2 sig, som af H. K. M. blev foræret med en kostbar Daase med brillanter besat. Secret. Henrichsen er udnævnet at gratulere Hendes K. H. den ny Princesse i Societetets Navn. Man siger, at Korf skal gaae herfra, og at her kommer en Russisk Ambassadeur. Det er dog vist, at v. Holstein skal gaae til Rusland, Wind til Sverig og Bernstorph til Paris. Indtogs-dagen er endnu ikke bekiendt, dog laver alle sig til paa at være hver dag bered dertil. Den ny Princesse fører slet ingen Fremmede herind med sig, (undtagen maaskee sin Ober-Hofmesterinde) thi hendes hele Hof-Stat er her antagen fra den høieste til den ringeste og det uden tvil alle af lutter indfødde Danske. Jeg forbliver med største Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Kh. d. 7. Nov. 1743.