Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-11-13)

13. November 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

D. V.s Høigunstige Skrivelse af 10. Nov. har ieg bekommet og siden endeligen faaet den Underretning fra Mr. Høffner, at han ingen Aviser skikker nogensteds med Posten paa Landet. Men hvo der her i Byen holder hans Aviser, betaler for de bare Aviser 3 Rdlr. aarlig, for Aviser og Forordninger 4 Rdlr. Men for Aviser og alt andet, som trykkes, 5 Rdlr. Han har vel tilforn brugt de Regensburgske og nogle Franske Aviser til at tage sine af, men fordi han haver fundet alt det samme i de Hamborgske og Altonaiske aviser, holder han nu aleneste de samme og tillige en skreven Hamborgeravis, hvilken han dog de fleste gange ikke kand betiene sig af. Mr. Wadskiær har endnu ikke haft Leilighed til at tage fat paa den hannem beskikkede Bogstav I. af det Danske Lexicon, og faar vel ikke heller saa hastig, formedelst forestaaende Indtog, hvortil han har i Sinde at yttre sin Poetiske Geist. Han er temmelig vred paa Secr. H. og ellers ikke i ret godt humeur, endskiønt han forgangen fik sex Specie ducater for det Vers til Cancelli R. Hoffmans Bryllup: Han vil og paastaae, om han skal i fær med Lexico, at have alle de Bøger, som ieg bruger: Men ieg har svaret, at det kand give lige meget, hvad Bøger han bruger, naar han kun vil giøre Alvor deraf.

I Løverdags gik Sviten bort, at tage imod H. K. H. og hans Princesse, som menes at skulle være i Roeskilde paa Løverdag otte Dage 1 . Men hvad dag Indtoget bliver, veed man endnu ikke; Endeel skal have alle deres Kunster fornøden at blive færdige, om det kommer for hastig paa. Fire Ære-Porte blive opreiste, det man veed af at sige, nemlig een ved den gamle Greve Daneskiolds, een ved den unge Gr. Daneskiolds paa Kongens Nytorv, een for Fabritius 1 s. 89 bag børsen, een bag ved Communitetet. Raadstuens Illumination skal koste 2000 Rdlr. og iblandt de andre menes, at General Numsens bliver den fornemmeste. Forgangen var H. K. Majst. inde paa Holmen, og besaae alle Værelser og alle Haandverkers Arbeide. Jeg forbliver

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Kh. d. 13. Nov. 1743.