Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-11-22)

22. November 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

En Student ved Navn Ped. Raun, som tilforn har været Tiener hos Casserer Paulli 2 og har den Lykke, at D. V. kiender ham, har leveret mig hosfølgende disputats og Brev og bedet mig skrive for sig til det beste. Personen er, saavidt ieg veed, skikkelig og har Lyst til at legge sin tid vel an, men er derhos fattig og derfor gode Folks Hielp og Befordring værd. Han attraaer Borchens Collegium, hvilket er en høi Ting for et fattigt Menneske. Hr. Justitz R. Gram er selv hans privat præceptor og kiender ham. Jeg har og talet et godt Ord for ham hos Justitz Raaden, som ikke har svaret ilde paa hans Ansøgning, men hellere givet godt end slet Haab, dog intet vist. Nu ville han, og ieg med ham, bede, at D. V., baade for sin gamle Veninde Mad. Wolfens Skyld og for sin egen medfødde Fromheds Skyld i at befordre værdige og ferdige Hoveder, ville have den Gunst og Bevaagenhed for ham, ved en liden Skrivelse til Hr. Justitz Raad Gram at recommendere ham, at han iblandt andre maatte aleneste s. 90 proponeres til bemeldte Collegium, saasnart nogen proposition skee skal. Justitz Raadens votum tør han ikke engang forlange, men lader sig for det første nøie med endeel af de andre Professorers. Han tviler ikke paa, at D. V. ikke skal fortryde saadan Forbøn 1 .

Mr. Wadskiær har afbedet sig det Arbeid ved det Danske Lexicon, indtil al den forestaaende Stats er forbi. Men om han da vil giøre godt, det vil tiden lære. Imidlertid vil det nok skurre noget i Secretaire Henrichsens Øren, at Mr. Wadskiær vil paastaae, at han skal skaffe ham de samme Bøger, som ieg bruger, hvilke ere mange og dyre, og vil maaskee ikke synes værd at bekoste for een, ia den mindste Bogstav i Alphabetet.

Man venter paa Tiisdag H. K. H. Kron-Prindsen til Friderichsborg, og nogle Dage efter H. K. H. Kron-Prindsessen geleidet fra Slesvig af Marggrevinden og det øvrige Fruentimer til bemeldte Slot, hvor det Kongelige Herskab vil tage ud at gratulere Ankomsten. Indtogsdagen veed man endnu ikke. Nogle meene, at det skeer paa een af de Kongelige Fødselsdage, andre paa Tiisdagen næst efter, men andre paa Prindsessens Fødselsdag, som iust er samme Dag, da vores nu regierende Dronnings Indtog skede. Ellers kand Ridder-Salen og alle Anstalter gierne inden otte Dage blive færdige. Publicum venter til denne høitidelige Fest at glædes med en Strophe af D. V.s berømmelige Pen. Alting bliver fuld af Pragt og Fryd. Den Svenske Ambassadeur lader sig giøre en meget prægtig equipage, og vil kiøre med 8 Heste. Sviten vil naae lige fra Friderichsberg til Stads-Porten. Jøderne inclusive reise en Ære-Port paa Skiden-torv, som bliver den første, der skal passeres. Forbliver

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khavn. d. 22. Nov. 1743.

s. 91 P. S. Den unge Greve Rantzou 1 kom forgangen her til Byen, og blev strax uformodeligen beæret af H. K. M. med Kamerherre-Nøglen.