Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Rostgaard FRA: Jacob Langebek (1743-12-04)

4. December 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Jeg havde den Ære i Aftes at erholde D. V.s Skrivelse og kand ikke efterlade at tilmelde, at man nu har det Rygte, at Indtoget gandske vist skal gaae for sig paa førstkommende Tiisdag eller Onsdag. Deres Kongelige Høiheder gik over Beltet i Mandags i den sterke Storm, og var kun to timer paa vandet. Og i gaar er Hans Kongelige Høihed lykkeligen hiemkommen, efterladende sin Gemahl paa Antvorskow, som paa Fredag ventes til Friderichsberg. I Odense, Colding og andre Steder, hvor igiennem Deres Kongl. Høiheder ere komne, har man taget imod Dennem med stor Stats og Glæde. Sidst i forige Uge angik H. Ex. Hr. Geh. R. v. Holstein sin Ambassade til Rusand, og i Fredags blev von Hauen (som har giort den Russiske Reise) ordineret til Præst ved same legation, og er med Tøiget til Skibs gaaen bort til Riga 2 . Ellers skal her i Løverdags være kommen en Courier fra Rusland med gode Tidender, hvorefter siges, at Transport Skibene i Mandags skal være gandske fri givne, og tales her alt om gode Vilkor for os fra det Russiske og Svenske Hof. Men det er Skade, at man intet tilforladeligt derom kand faae at vide. Af de fremmede Ministris er endnu ikke besluttet, at nogen kommer med i Indtoget uden Hr. Titley 3 . Greve Tessin har lagt sig 8 hvide Heste til, som han i det Færd s. 92 vilde have for sin Vogn, og derforuden har ladet sig giøre en meget kostbar Eqvipage; men siden han neppe kommer med i Suiten, vil han i samme Eqvipage en ceremonie tage op paa Slottet at gratulere. Ellers holder denne Herre et meget prægtigt og kostbart Taffel, og giør alting for at vinde alles Hierter. Det Kongelige Taffel er indrettet til 180 Personer, og siges, at hele Suiten skal spise paa Slottet. Jeg forbliver med Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 4. Dec. 1743.