Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jacob Langebek (1746-02-19)

19. Februar 1746.
TIL MEDLEMMERNE AF DANSKE SELSKAB.

Høitærede Herrer!

Formedelst de bekiendte Omstændigheder 1 havde ieg fast besluttet at træde ud af Selskabet, og herefter at udgive, hvad ieg agtede at skrive, under mit eget Navn, Hvortil ieg, foruden andre gyldige Aarsager, havde saa meget større Føie, som ieg dog alene skal lide, endog for det, som kommer ud under fælles Navn. Deres Venskab og Godhed for mig, saa vel som de af Dennem anførte bevægende Aarsager, have siden i gaar saa vidt overtalet mig at profitere fremdeles af den Ære, De haver beviset mig i at indtræde med mig i Selskab, saa at ieg er villig til igien at legge Haanden paa Ploven, og fortsette den Plan, som er begyndt, dog, efter nøie Overleggelse, paa ingen anden Vilkor, end at de gode Herrer ville, til mit eget fri Raademaal, tilstaae mig 400. Exemplarer (hvoraf 50. paa Skrivpapir) af alt hvad Selskabet enten allerede har ladet eller her efter lader trykke, saalænge ieg har den Ære at være dets Forstander. Naar De behageligen vil indgaae mig denne Post, bliver ieg ei alene ved at holde Selskabet i sin Ligevegt, men skal endog, om Gud giver Liv og Lykke, stræbe for min Part at bringe det til den Anseelse, at Misundere skal græmme sig og forgieves bemøie sig for s. 106 dets Undertrykkelse. Dette vilde De have den Godhed at tage i Betænkning til næstkommende Samlingsdag, da ieg efter Løfte skal have noget færdigt til det Trettende Hefte, og imidlertid har den Ære at forblive

Høitærede Herrer,
Deres tienstforbundne og
ærbødigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 19. Februarii
1746.

P. S. Enhver af gode Herrer ville behage ved Leilighed at befordre dette til sin Nabo.

Udskrift:

Til Hr. Assessor Henrichsen,

Hr. Assessor Kleve,

Hr. Assessor Ramus,

Hr. Secretaire Tliestrup,

Hr. Secretaire von Asperen,

Hr. Secretaire von Bergen.

Samtlige Lemmer i det med Kongelig allernaadigst Tilladelse indrettede Selskab &c. 1

Paaskrifter:

Jeg finder, at det er den mindste Erkiendtlighed, som Selskabet kand viise Monsr. Langebek, i at tilstaa Ham de forlangte 400 Exemplar er af alt hvad der trykkes, Og som den Fordeel, der kand haves af de 400 Exemplarer er saa liiden, at den paa ingen maade kand ansees som proemium laboris, saa har ieg den Ehre hermed at skrive mig for 30 Rdl. som ieg aarlig vil betale til Monsieur Langebek, indtil Hand af Hs. Majestet eller paa anden Maade bliver forsynet med emploi.

Den 19. Feb.
H. Henrichsen.

s. 107 Jeg ey allene icke har noget at erindre imod Monsr. Langebeks Forlangende, men skulde meget mere ynske mig af de Kræfter at kunde vise nogen kiendelig Prøfve til Mr. Langebeks beste. Naar hand da fremdeles hafver den Godhed at vedblifve, som forhen, det begyndte Selskabets Værch, vil ieg efter mine Omstændigheder aarligen erlægge 20 rd., hvormed han vilde tage til tacke, som et Kiende-tegn af min Velmenenhed, i haab at Hs. Mayestets Naade engang fuldkommen belønner hans Fortieniste.

T. P. Kleve.

Jeg anseer Monsr. Langebeks Forlangende herudi saa billig, at ieg derimod aldeeles intet har at erindre, ville alleene ønske, at mine Omstændigheder vare saaleedes, at ieg paa nogen anden Maade kunde udviise min skyldige Erkiendtlighed imod ham.

Den 19de Febr. 1746.
I. Ramus.

Ieg kand ei andet end billige Monsieur Langebeks forlangende, og ønsker at kunde have dend Leylighed at viise min erkiendtlighed i noget større, det hand altid kand meritere, som en flittig Arbeidere til Publici Tieneste og Nytte, hvilket ønskes at maatte vorde af Hans Majestætt med nogen Distinction og Naade anseet og efter Fortieneste belønnet.

F. Thestrup.

Jeg har aldelis inted at indvende imod Monsr. Langebeks Forlangende angaaende de 400 Exemplarer, mens vilde aleniste ønske, at ieg var i den Stand, at ieg kunne vise større Prøver paa mit gode Hiertelav imod ham.

J. W. von Asperen.

Liigesaa billig, som de andre gode Herrer have anseet Monsr. Langebeks Forlangende, saa villig tilstaaes og samme af mig.

D. v. Bergen.