Danmarks Breve

BREV TIL: Bolle Willum Luxdorf FRA: Jacob Langebek (1752-07-26)

26. Juli 1752.
TIL BOLLE AVILLUM LUXDORPH 3 .

— — Det skal gaae Ham med sin Qvæstioner som mig, naar ieg fraværende giver Commission paa Bøger: ieg giver altid en lang Liste, faaer ieg dem ikke alle, saa faaer ieg dog vel endeel deraf. Kan ieg ikke besvare alle Hans Qvæstioner, skal ieg opløse saa mange deraf, som Tiden og Evnen ville tillade mig. Resten maaskee en anden gang. I Almindelighed maa erindres, at den gode Hvitfeld eller hans Amanuenses har omgaaet meget skiødesløst med Documenters Afskrivning i Henseende saavel til Navne og s. 152 Ord, som Aarstal og Data. Noget kanskee er Bogtrykkerens og Correcteurens Skyld. Det gaar nok an med det, vi endnu har Originalerne af; men hvor mange originale Documenter ere ikke rent borte? — — 1

Har ieg nu ved denne Prøve giort mig værdig til at beæres med flere deslige Qvæstioner, skal det være en Fornøielse for mig, som med al Høiagtelse lever

Min høistærede Hr. Iustitz Raads
ærbødigste tiener
I. Langebek.

Khvn. den 26. Iulii 1752.