Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Deichman FRA: Jacob Langebek (1755-05-10)

10. Maj 1755.
TIL CARL DEICHMAN.

Velædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Cancelli Raad!

Det er nu saa længe, siden ieg havde den Fornøielse at læse Hr. Cancelli Raadens kiære Brev af 10. Februarii, at ieg nær har forglemt at svare derpaa. Mit Bryllop, som for en tre Ugers Tid er holdet 1 , samt foregaaende Flytning af mine Bøger og Sager, og andre paaliggende Forretninger har forvoldet denne Glemsomhed eller rettere Efterladenhed, hvilket saa meget lettere af Hr. Cancelli Raaden tilgives, som den har nogen grundet Undskyldning at bære frem for sig. Ieg leverede strax de forhen omskrevne Bøger til Monsieur Riis, som ogsaa betalede mig Pengene derfor. Endnu har ieg vel noget til overs, som kunde være Hr. Cancelli Raaden tækkeligt, hvorom ieg en anden gang skal skrive; thi ved min Flytning er dette og mere kommet lidt i Forvirring for mig. Den første Tome af Dalins Historie, s. 221 saavelsom den første Tome af Celsii Hist. Gustavi I. vare ikke mere paa Bogladen at faae, da ieg var udi Stokholm, men alle de academiske Taler ere endnu at bekomme, og kan ieg gierne ved Leilighed forskrive dem. Fra Notarien Ekholm har ieg for kort siden haft brev, hvorudi hosfølgende var indsluttet, og tillige en Fortegnelse paa adskillige Bøger i Svenske Historien, som ieg ved Skibsleilighed vil lade hidkomme, hvoriblandt tør vel blive andere, som Hr. Cancelli Raaden maatte have Lyst til. Det giør mig ondt for den gode Etats Raad Stukkenbrok 1 , om hans Videnskaber skal døe med ham, og at Publicum intet Haab skal have at see noget fra hans habile Pen. Andre, som kan kun giøre lidet ved Tingen, sidder Pennen løs nok i Haanden paa, saa det er ikke at undre, om vore Naboer tænke allehaande om os. Herr Cancelli Raaden har vel læst den Invitation, som nu seneste Kongens Geburtsdag blev udgiven af Oberhofmarscalken 2 . Hvad Virkning samme vil have enten fra Norge eller her fra Landet, faaer vi vel snart at vide. Vores ny Pro-Cantzler har nu i disse Dage først faaet sin Instruction, hvilken skal indeholde endeel besønderlige Puncter; den gaaer nu om iblandt Professorerne, og haaber ieg, at der ved den Leilighed kommer Copier deraf ud iblandt Folk 3 . Den Samling af Fundationer, som Sl. Hoffman havde begyndt, ventes nu snart fra hans Broder Cancelli Raad Hoffmans Haand, hvoraf det første Stykke indeholder Universitetets Stiftelser 4 . Med det første s. 222 kommer og for Lyset en Samling af Holbergs smaa piecer, som enten ikke tilforn ere trykte, eller og næsten lige saa rare som Manuscripter 1 . General Major Thurah har for ndret sit Forsæt med sin forlængst lovede Atlas Daniæ, og vil ikke give den ud i store Tomer, men i smaa partier efter provincerne 2 . Flere nova literaria erindrer ieg denne gang ikke at melde. Vil aleneste have den Ære at formelde Iustitz Raad Klevenfelds Compliment, og for det øvrige forsikrer om den oprigtige Tilgivenhed, med hvilken ieg skal giøre mig en Fornøielse af at forblive

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Cancellie Raads
ydmygste og tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 10. Maji 1755.