Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1755-08-23)

23. August 1755.
TIL PETER FREDERIK SUHM.

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Herr Etats Raad!

Stundom har ieg i Sommer været paa Landet, og stundom af andre Ting forhindret, at ieg ikke har besvaret Hr. Etats Raadens meget kiærkomne af 21. Iunii. Samme er det længe nok siden ieg fik, men nu først, tillige med en stor Undskylding for den lange Udeblivelse, fremlegger min skyldigste Taksigelse derfor. Hr. Etats Raadens angeneme Lykønskning er ieg særdeles forbunden for, og har antaget den for et Merke af Hans Venskab og Godhed for mig, som vel nu allerede er gammel, dog ikke saa gammel, at man nu skulde frygte for, den saa hastig skulde bortdøe. Alt hvad Hr. Etats Raaden fortæller mig om sin og Schønings lærde Ørkesløshed, kan ikke andet end meget fornøje mig. Og ønsker ieg Dennem begge Lyst og Tid, fremdeles at fare fort i en saa berømelig Flittighed, og at Deres Arbeid i Fremtiden maatte blive publicum til Fordeel. Etats Raaden skriver om Messenii Scondia illustrata; At faae det deraf, som fattes, er ikke let at vente; Men om Han har Lyst til hele Bogen, da har ieg nyligen faaet den fra Stokholm, tillige med flere Bøger, som ieg paa sidste Side af dette brev vil anføre, i fald noget deraf for hos satte Priis kunde være til Tieneste. — — Hvad mit Arbeid angaaer, da kan ieg vel ikke rose min Flittighed, saalænge denne Sommer varer. Imidlertid (saavidt en nygift Mand kan afsted komme, der maae søge at divertere en Kone, som har kun slet Helbred) arbeider ieg efter Ordre nu og da paa det Danske Lexicon, men glemmer ikke heller undertiden at tænke paa mit kiære Opus Diplomaticum. For nærværende Tid er Mag. Brocman fra Sverige, min Medarbeider paa Reisen, kommen til mig og bliver nogle Uger hos mig. Vi har en Hoben Sager at conferere sammen, og det bedste er, at han har tilbragt mig over 300. s. 225 Afskrifter af ældere og nyere Danske Documenter, foruden endeel Tegninger af Lunds Domkirkes Monumenter, som ieg ikke fik selv tid at tage med. Cancellie Raad von Asperen fra Altona er paa denne tid ogsaa her i Kiøbenhavn med sin Poetiske Frue 1 . I tilkommende Maaned reiser Etats Raad Hielmstierne til Stokholm med den unge Greve Holstein. Luxdorph philosopher er paa Landet og Klevenfeld i Kiøbenhavn. Ellers er alting her nu meget stille. Min Hilsen til Schøning og Tak for hans sidste brev. Min Kone formelder sin compliment, og vi begge vor respect til Frue Etats Raadinden, hvornæst ieg med den fuldkomneste Tilgivenhed har den Ære at fremleve

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Herr Etats Raads
ydmygste og tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 23. Aug. 1755.

Vedføjet er en lang Bogliste med Priser. Den første Bog blandt Folianterne er „Messenii Scondia, 2 Tomi, Skrivpapir, 5 Rdlr.“