Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1756-02-07)

7. Februar 1756.
TIL PETER FREDERIK SUHM.

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Hr. Etats Raad.

Vi gaae nu i den anden Maaned paa det Ny Aar, altsaa er det den høieste Tid at atlegge min Lykønskning og Taksigelse for seneste angeneme Brev af 20. Decemb. forige Aars, med mindre ieg vilde lade hele Aaret løbe til Ende, at ieg paa en Tid kunde gratulere til tvende nye Aar. Noget lad er ieg vel bleven til at skrive breve, dog ikke saa meget, at ieg skulde passere for at have bidt Hovedet af Skam. Etats Raaden kan ikke troe, hvor meget det i ruin Ladhed glæder mig, at de gode Herrer i Trundhiem holde ved i Deres utrettede Flittighed, Min Herre selv ved at læse og excerpere et Opus efter det andet, og Schøning ved at giøre et artigt Skrift færdigt efter det andet. Hos os gaaer alting meget seent afsted, og vi som Krabben avancere snart lige saa meget tilbage som frem ad. Mit Lexicon og mit Corpus Diplomaticum er altid det samme, og synes ikke at komme videre. Bliver der noget af Scherevins Biographie, er det mig kiært, at Herrerne deroppe tage saa god Part derudi; thi saa er ieg vis paa, vi faa noget godt i det mindste fra Deres Hænder 1 . Naar Etats Raadens og Schønings Stykker komme herned, skal ieg samle mine excerpta og gierne deraf meddele, om noget maatte tiene enten til at supplere eller rette. Men ieg troer sikkert, at det er meget faa Bøger, ieg har excerperet, som s. 234 jo Herr Etats Raaden selv og har gaaet igiennem. Alt hvad ieg finder om Trundhiem, laaner ieg til Rector Dass, som vel efterhaanden igien lader Schøning faae, hvad deraf kan tiene i hans Kram. Ved den Mængde af Bøger, som Etats Raaden har læst, vilde ieg gierne vide, om Han har optegnet noget om Bergverker og deres Oprindelse, i sær de Norske. Kanskee Rector Schøning kunde have nogen excerpta i den Materie. Det skulde meget undre mig, om man ikke før i det XVI. seculo skulde finde vestigia til Bergverker i Norge, da dog Naboerne, de Svenske, saa længe har vidst i deres eget Land at bryde Metaller. Fra Upsala har her nyeligen været tvende Magistri, udsendte af Professor Ihre 1 for at hente nogle Oplysninger og supplementa til Edda, som han af en gamel Codex der i Biblioteket agter at udgive. General Major Thurah vil nu give sin Bornholms Beskrivning i Trykken. De smaa Disputer om det Danske Sprogs Indførsel i Frankrige har vel Rector Dass skrevet om 2 . Den anden Tome af Fundationer er alt i Trykken, som indeholder Aarhus og Wiborg Stifter i Jylland. Prof. Mallet vil med det første give os en Fransk Oversettelse af Edda, og Ambassadricen, som er meget curieux om de gamle Nordiske Folks Idretter, vil lade Bartholini Antiquitates oversettes paa Frantzøsk 3 . Pro-Cancelleren, som var bleven en stor Forfegter af Dalins Mening om Vandmindskningen, har ganske sadlet om igien, s. 235 siden han har læst Biskop Brovallii 1 piece i den Materie. Mere har ieg denne gang ikke at skrive, uden at bede min respect formelde til Fru Etats Raadinden og min Hilsen til Mag. Schøning, hvornæst ieg med den sædvanlige Høiagtning har den Ære at forblive

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Herr Etats Raads
ydmygste og skyldigste tiener
I. Langebek.

Kh. d. 7. Febr. 1756.