Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1756-05-15)

15. Maj 1756.
TIL PETER FREDERIK SUHM.

Høiædle og Velbaarne.
Høistærede Herr Etats Raad.

Ieg havde næsten forglemt, at ieg fik Brev fra Etats Raaden af 3. April. Naar Etats Raaden dette veed, kan Han ikke undre paa, at mit Svar kommer saa sildig. Ieg takker tusinde gange for den angeneme gratulation til min Kones nærværende Tilstand, og vilde af Hiertet ønske, at ieg kunde betale med lige Mønt. Schwartzes Bog om de Pomerske Stæder har ieg længe siden leveret til Admiralen, og faaet Penge derfor. Af Mullers Russiske Samlinger 1 har ieg det første Bind, som bestaaer af 6. Stykker, og 3. Stykker af det andet Bind. Mere er ikke udkommen og kommer vel heller ikke. Det vil nok blive vanskeligt at faae de Stykker alene, som fattes. Skriver ieg engang i Sommer, skal ieg giøre mit beste: Men min gamle Commissionaire i Petersborg har lagt sig til at døe, saa ieg ikke veed, hvem ieg herefter der paa Stedet skal bruge. Ellers har ieg paa de fleste Steder, hvor ieg har været, correspondence: Men det koster Tid og Penge at holde den ved lige. Den meste Brevvexel, ieg har med fremmede, er paa Sverige, Riga og Rostok.

Etats Raaden skal have tak paa publici vegne, at Han har udarbeidet Canuti Magni Levnets Historie, ligesaa, at han vil tænke paa Canuti Ducis Levnet; thi Luxdorf faaer vel neppe tid dertil. Men sig mig, kiære Herre, hvem denne Canuti Moder Botildis var, og hvad der kan have givet Anledning til den Snak, som Knytlinga Saga har om hendes Forvantskab med Keiseren. Dernæst maae ieg spørge, om hendes Farfader Ulf Galitianus og K. Sven Estridsens Fader var een Mand eller adskillige Personer? Sveno, som blev i de hellige Krige circa 1097., var han Sven Estridsens Søn? Hvor kan det da bestaae, hvad s. 241 Saxo har om Sveno, som døde paa Reisen til Viborg? Hvis Søn var Henric Skataler, og hvor mange Børn havde han? Erich Lams Fader Haqvinus, af hvad Slegt var han? Knud og Karl vare de Erkebisp Eskilds Dotterbørn eller Søsterbørn? Var Absalon slegtet med Eskild? og hvori bestod Absalons Forvandtskab med Kong Waldemar? Hvo var egentlig Burisius?

Om ieg havde Leilighed, vilde ieg gierne skrive Christiani I. Levnet 1 , men endnu kan ieg ikke love det. Ieg vilde gierne først see, om der blev noget af Verket 2 . Ieg takker usigelig meget for de mange smukke loca om Bergverker og vil bede, om flere forekommer, Etats Raaden da vilde unde mig dem. Det ældste, ieg har om vore Norske Verker, ere fra Christiani II. tider, men ieg kan neppe troe andet, end der jo har været Folk, som tilforn har tænkt derpaa. — — Gode Venner leve her ved det sædvanlige. Luxdorf og Hielmstierne reise til Holsten i Kongens Svite. Kongen kommer ind til Staden i dag. Nyt veed ieg ellers intet at melde. Naar ieg skriver igien, haaber ieg at kunne berette om en nyfødt Arving i mit eget Huus. Min Kone anmelder med mig sin respect til Frue Etats Raadinden, og ieg med en uafladelig Tilgivenhed har den Ære at forblive

Høiædle og Velbaarne
Herr Etats Raads
ydmygste og skyldigste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 15. Maji 1756.

Kamer Raad Alsing 3 har i disse Dage haft en process for Høieste Ret, og er af Lowson 4 bleven ilde skamfutet, men har den satisfaction, at han har vundet Sagen.

J. Langebeks Breve.

16