Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Deichman FRA: Jacob Langebek (1756-11-27)

27. November 1756.
TIL CARL DEICHMAN.

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Cancelli Raad.

— — Det betydeligste, som her hos os 4 paa nogen tid er udkommet, er en oeconomisk piece, hvori en Hob Sandheder legges for Dagen. Auctor har ikke givet sig tilkiende, men Skriftet bliver af nogle overmaade meget berømt, som tildeels kommer deraf, at man hidindtil her til lands er ikke van til saadant Slags Skrifter 5 . Af Nyt veed ieg intet andet at melde, end at her i Mandags, til fabriqvernes fremtarv, blev gandske uformodeligen anstillet en general inqvisition hos alle Stadens Kræmere, hvorved en stor Mængde forbudne Varer hos endeel bleve befundne og borttagne. I denne Vinter synes Kiøbenhavn at ville blive ret levende ved de Hessiske Princers 6 Nærværelse, hvilke allerede med deres artige Opførsel har paadraget sig publici berømmelse. Sl. Etats Raad Stuchenbrock døde dog bort uden at give enten societetet eller publico noget i pennen forfattet s. 246 Monument af sin Kundskab. Ieg gad vidst, om han intet skriftligt skulde have efterladt sig. De Svenske ville absolut ikke tilstaae ham den Roos, som han her og i Norge hos mange har forhvervet sig. I Sverig skal en besønderlig Forordning være udkommen, hvorom her meget raisonneres, saasom derudi skal forbydes Vin, Coffé, Thé, Citroner og alle Slags fremmede Specerier med mere.

Næst min Compliment til Herrer Brødrene, har ieg den Ære med megen stor Høiagtning stedse at forblive

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Herr Cancelli Raads
tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 27. Nov. 1756.